Tlačiť

STN 73 4210Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 4210
Slovenský názov: Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov a pripájanie palivových spotrebičov
Anglický názov: Reconstruction and repair of chimneys and flue gas ducts and connecting of fuel-burning appliances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4210
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 4210:1988-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre opravy a rekonštrukcie komínov zhotovených pred 1. aprílom 1997, s komínovými prieduchmi nemenného prierezu, do 0,8 m najväčšieho rozmeru svetlého prierezu, do 60 m účinnej výšky komína a dymovodov, určených na odvod spalín od spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá v stavebných objektoch, pri dodržiavaní požiadaviek STN 73 4201.Obsah normy STN 73 4210
Predhovor
Citované normy
Súvisiace normy
Súvisiace právne predpisy
Zmeny oproti predchádzajúcej norme
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Všeobecne
4 Technické podmienky vyhotovovania komínov
4.1 Jednovrstvový komín
4.2 Ochranné puzdro
4.3 Viacvrstvový komín
4.4 Kondenzačné nádrže
4.5 Sopúch
4.6 Čistiace otvory
4.6.1 Vymetacie otvory
4.6.2 Vyberacie otvory
4.7 Kontrolný otvor
4.8 Komínové dvierka
4.9 Krycia doska
4.10 Komínový nadstavec
4.11 Komínová lavička
4.12 Výsuvná uzávierka
5 Technické podmienky vyhotovovania dymovodov
6 Pripájanie palivových spotrebičov
6.1 Všeobecné zásady
6.2 Spotrebiče na tuhé palivo
6.2.1 Lokálne palivové spotrebiče
6.2.2 Ústredné zdroje tepla a technologické spotrebiče
6.3 Palivové spotrebiče na kvapalné palivá
6.3.1 Lokálne palivové spotrebiče
6.4 Spotrebiče na plynné palivo
6.4.1 Základné ustanovenia
6.4.2 Lokálne palivové spotrebiče
6.4.3 Ústredné zdroje tepla a technologické spotrebiče
7 Prevádzka komína a dymovodu
7.1 Označovanie komínových prieduchov
7.2 Uvedenie do prevádzky
7.3 Skúšanie a kontrola komínov
7.4 Čistenie komínov a dymovodov
Príloha A – Skúška plynotesnosti komína
Obrázok 1 – Uhýbanie prieduchu
Obrázok 2 – Komínová priečka
Obrázok 3 – Osadzovanie stúpacích želiez
Obrázok 4 – Dilatácia medzi komínovou a komínovým plášťom
Obrázok 5 – Tepelné a dilatačné vložkou oddelenie komínových vložiek
Obrázok 6 – Umiestnenie kondenzačnej nádrže
Obrázok 7 – Vyhotovenie sopúchov
Obrázok 8 – Umiestnenie vymetacieho otvoru
Obrázok 9 – Spodný okraj vyberacieho otvoru
Obrázok 10 – Nadpražie vyberacieho otvoru
Obrázok 11 – Dva rady komínových prieduchov
Obrázok 12 – Vyústenie dvoch radov komínových prieduchov
Obrázok 13 – Vyústenie troch troch radov komínových prieduchov
Obrázok 14 – Dilatačná medzera medzi krycou doskou a komínovou vložkou
Obrázok 15 – Presah komínovej vložky
Obrázok 16 – Vyhotovenie krycej dosky
Obrázok 17 – Osadenie komínového nadstavca
Obrázok 18 – Komínová lavička
Obrázok 19 – Výsuvná uzávierka
Obrázok 20 – Meidingerova hlavica
Tabuľka 1 – Najväčší dovolený počet pripojených lokálnych spotrebičov na tuhé palivo
Tabuľka 2 – Najvyšší dovolený súčet menovitých výkonov pripojených palivových spotrebičov na kvapalné palivo
Tabuľka 3 – Najvyšší dovolený súčet menovitých výkonov pripojených palivových spotrebičov na plynné palivo