SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-4-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-4-3


Označenie: STN EN 1993-4-3 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-3: Potrubia
Anglický názov: Eurocode 3.Design of steel structures.Part 4-3:Pipelines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia: 1. 9. 2019
Jazyk: SK
ICS: 23.040.01, 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1405
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-4-3:2007, idt EN 1993-4-3:2007/AC:2009
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-4-3:2007-08 (73 1405)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 4-3 Eurokódu 3 uvádza princípy a aplikačné pravidlá pre konštrukčný návrh oceľových potrubí pre dopravu kvapalín alebo plynov alebo zmesi kvapaliny a plynu pri rôznych teplotách, ktoré nie sú obsiahnuté v iných európskych normách venovaných osobitným aplikáciám.Obsah normy STN EN 1993-4-3
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Vznik a vývoj programu eurokódov
Úloha a oblasť používania eurokódov
Národné normy preberajúce eurokódy
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA)
Doplnkové informácie špecifické pre EN 1993-4-3
Národná príloha k EN 1993-4-3
Kapitola 1 Všeobecne
1.1 Predmet normy
1.2 Normatívne odkazy
1.3 Predpoklady
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami
1.5 Definície
1.6 Jednotky SI
1.7 Symboly použité v Časti 4-3 Eurokódu 3
1.8 Terminológia
Kapitola 2 Zásady navrhovania
2.1 Všeobecne
2.2 Základné požiadavky na potrubia
2.3 Diferenciácia spoľahlivosti
2.4 Metódy výpočtu
2.5 Medzné stavy únosnosti
2.6 Medzné stavy používateľnosti
Kapitola 3 Vlastnosti materiálov
3.1 Všeobecne
3.2 Mechanické vlastnosti ocelí na potrubia
3.3 Mechanické vlastnosti zvarov
3.4 Požiadavky na húževnatosť materiálov plechov a zvarov
3.5 Spojovacie prvky
3.6 Vlastnosti zemín
Kapitola 4 Zaťaženia
4.1 Uvažované zaťaženia
4.2 Parciálne súčinitele zaťažení
4.3 Kombinácie zaťažení pre medzné stavy únosnosti
4.4 Kombinácie zaťažení pre medzné stavy používateľnosti
Kapitola 5 Analýza
5.1 Modely konštrukcií
5.2 Overenie medzného stavu únosnosti
5.3 Overenie medzného stavu používateľnosti
Kapitola 6 Zohľadnenie spôsobu výroby a montáže pri návrhu konštrukcie
Príloha A (informatívna) – Výpočet odolnosti, deformácií, napätí a pomerných deformácií potrubí uložených v zemi
A.1 Predmet a postup výpočtu
A.2 Výpočet priamych potrubí
A.3 Výpočet oblúkov potrubí
Príloha B (informatívna) – Odkazy na národné normy a predpisy pre navrhovanie
Príloha C (informatívna) – Literatúra
C.1 Všeobecná literatúra o potrubiach
C.2 Literatúra o geotechnickom inžinierstve
Obrázok 5.1 – Hraničné hodnoty nerovnomerného sadania s odporúčanými hodnotami
Obrázok 5.2 – Schéma potrubia s pružinovým zeminovým podopretím
Obrázok 5.3 – Definícia ro v ovalizovanom priereze
Obrázok A.1 Diagram moment – krivosť pre priame potrubia
Obrázok A.2 – Diagram moment – krivosť pre priame potrubie s ďalšími zaťaženiami