SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 13822
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 13822Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 13822
Slovenský názov: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií
Anglický názov: Bases for design of structures.Assessment of existing structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.01
Triediaci znak: 73 0038
Úroveň zapracovania: idt ISO 13822:2010
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 13822:2010-03 (73 0038)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje všeobecné požiadavky a postupy hodnotenia existujúcich konštrukcií (budov, mostov, priemyselných stavieb atď.), ktoré vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov ich poruchy.Podkladom je ISO 2394.Obsah normy STN ISO 13822
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Všeobecný systém hodnotenia
4.1 Ciele
4.2 Postup
4.3 Stanovenie cieľa hodnotenia
4.4 Scenáre
4.5 Predbežné hodnotenie
4.5.1 Štúdium dokumentácie a ďalších údajov
4.5.2 Predbežná prehliadka
4.5.3 Predbežné overenia
4.5.4 Rozhodnutie o okamžitých opatreniach
4.5.5 Odporúčanie na podrobné hodnotenie
4.6 Podrobné hodnotenie
4.6.1 Podrobné vyhľadanie a preverenie dokumentácie
4.6.2 Podrobná prehliadka a skúšky materiálov
4.6.3 Stanovenie zaťaženia
4.6.4 Stanovenie vlastností konštrukcií
4.6.5 Analýza konštrukcie
4.6.6 Overenie
4.7 Výsledky hodnotenia
4.7.1 Správa
4.7.2 Koncepčný návrh konštrukčných opatrení
4.7.3 Kontrola rizika
5 Podklady na hodnotenie
5.1 Všeobecne
5.2 Zaťaženie a vplyvy prostredia
5.2.1 Zaťaženie
5.2.2 Vplyvy prostredia
5.2.3 Pôvodné výkresy a návrhové špecifikácie
5.2.4 Prehliadka
5.2.5 Údaje charakteristické pre miesto stavby
5.3 Vlastnosti materiálov
5.3.1 Skutočné vlastnosti materiálov
5.3.2 Pôvodné výkresy a návrhové špecifikácie
5.3.3 Skúšky materiálov
5.3.4 Odber vzoriek a skúšobné postupy
5.3.5 Analýza výsledkov skúšok
5.4 Vlastnosti konštrukcie
5.4.1 Skúšky statických a dynamických vlastností konštrukcie
5.4.2 Geotechnický prieskum
5.5 Rozmery
5.5.1 Skutočné rozmery
5.5.2 Stanovenie rozmerov
6 Analýza konštrukcie
6.1 Modely
6.2 Medzné stavy
6.3 Základné premenné veličiny
6.4 Modelové neistoty
6.5 Prevodné súčinitele
6.6 Pochybnosti o stave prvkov
6.7 Modely degradácie
7 Overovanie
7.1 Zásady
7.2 Hodnotenie spoľahlivosti
7.3 Medzné stavy
7.4 Kontrola hodnovernosti
7.5 Smerná úroveň spoľahlivosti
8 Hodnotenie na základe uspokojivej spôsobilosti v minulosti
8.1 Hodnotenie bezpečnosti
8.2 Hodnotenie používateľnosti
9 Opatrenia
10 Správa
10.1 Všeobecne
10.2 Závery
10.3 Dostatočná spoľahlivosť
10.4 Nedostatočná spoľahlivosť
10.5 Odporúčania na opatrenia
10.6 Prehliadka a plán údržby
10.7 Dokumentácia informácií
10.8 Forma správy
11 Posudok a rozhodnutie
11.1 Rozhodnutie
11.2 Zmena používania
Príloha A (informatívna) – Hierarchia termínov
Príloha B (informatívna) – Vývojový diagram postupu celkového hodnotenia existujúcich konštrukcií
Príloha C (informatívna) – Aktualizácia nameraných veličín
Príloha D (informatívna) – Skúšanie statických a dynamických vlastností konštrukcií
Príloha E (informatívna) – Hodnotenie časovo závislej spoľahlivosti
Príloha F (informatívna) – Smerná úroveň spoľahlivosti
Príloha G (informatívna) – Štruktúra správy o skúške
Príloha H (informatívna) – Návrh modernizácie
Príloha I (informatívna) – Konštrukcie pamiatkových stavieb
Literatúra
Národná príloha NA (informatívna) – Doplňujúce pokyny k všeobecným zásadám hodnotenia existujúcich konštrukcií
Národná príloha NB (informatívna) – Skúšky existujúcich konštrukcií a materiálov
Národná príloha NC (informatívna) – Hodnotenie existujúcich betónových konštrukcií
Národná príloha ND (informatívna) – Hodnotenie existujúcich oceľových, liatinových a spriahnutých oceľobetónových konštrukcií
Národná príloha NE (informatívna) – Hodnotenie existujúcich drevených a spriahnutých drevobetónových konštrukcií
Národná príloha NF (informatívna) – Hodnotenie existujúcich murovaných konštrukcií