Tlačiť

STN 73 0540-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0540-3
Slovenský názov: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
Anglický názov: Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 3: Properties of environments and building products
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0540
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava Oa V 03/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0540-2:2002-03, STN 73 0540-3:2002-03, STN 73 0540-4:2002-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia.Platí pre všetky budovy a ich časti s dlhodobým pobytom osôb.Platí pre vykurované nové a obnovované budovy, ale aj na posudzovanie existujúcich budov a na vykonávanie zmeny dokončených budov, stavebných úprav vrátane vstavieb, nadstavieb, prístavieb a zmeny v užívaní.Norma platí aj pre nevykurované budovy alebo nevykurované časti budov, ak sa v nich požaduje určitý stav vnútorného prostredia.Obsah normy STN 73 0540-3
1 Predmet normy
2 Termíny, definície, značky
3 Všeobecne
4 Návrhové hodnoty parametrov vnútorného prostredia
4.1 Návrhová vnútorná teplota v zimnom období
4.2 Návrhová relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu
5 Návrhové parametre vonkajšieho prostredia
6 Parametre vnútorného a vonkajšieho prostredia na výpočet potreby tepla na hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
7 Vlastnosti vzduchu a vodnej pary
8 Odpor pri prestupe tepla a súčinitele prestupu tepla
9 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a vybraných materiálov
9.1 Vlastnosti stavebných materiálov
9.2 Vlastnosti stenových a stropných konštrukcií
9.3 Vlastnosti výplní otvorov a ich častí
9.4 Vlastnosti zeminy
Príloha A (normatívna) – Teplotné a veterné oblasti Slovenska