SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15978
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15978Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15978
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Výpočtové metódy
Anglický názov: Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.040.99
Triediaci znak: 73 0902
Úroveň zapracovania: idt EN 15978:2011
Vestník: 07/12
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje výpočtovú metódu založenú na posudzovaní životného cyklu LCA a ďalších kvantifikovaných environmentálnych informácií s cieľom posúdiť environmentálne vlastnosti budov a poskytuje prostriedky na podanie správy a interpretáciu výsledkov z posudzovania. Norma je použiteľná pre nové a existujúce budovy a projekty renovácie. Norma poskytuje: - opis predmetu posudzovania; - hranicu systému, ktorá sa používa na úrovni budovy; - postup použiteľný na inventarizačnú analýzu; - zoznam ukazovateľov a postupov na výpočet týchto ukazovateľov; - požiadavky na prezentáciu výsledkov v správe z posudzovania a ich interpretáciu; - požiadavky na údaje potrebné na výpočet. Prístup k posudzovaniu pokrýva všetky fázy životného cyklu budovy a je založený na údajoch získaných z environmentálneho vyhlásenia o produktoch (EPD), z ich "informačných modulov" (EN 15804) a z ďalších informácií nevyhnutných a relevantných na uskutočnenie posudzovania.Obsah normy STN EN 15978
Predhovor
Úvod.
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Skratky
5 Proces nastavenia výpočtov požadovaných na posudzovanie
6 Účel posudzovania
7 Špecifikácia predmetu posudzovania
7.1 Všeobecne
7.2 Funkčný ekvivalent
7.3 Referenčná doba sledovania
7.4 Hranica systému
7.4.1 Všeobecne
7.4.2 Hranica fázy produktu – moduly A1 až A3
7.4.3 Hranica fázy procesu výstavby – moduly A4 a A5
7.4.4 Hranica fázy používania – moduly B1 až B7
7.4.5 Hranica fázy konca životnosti – moduly C1 až C4
7.4.6 Hranica pre prínosy a záťaže mimo hraníc systému – modul D
7.5 Model budovy
7.5.1 Účel a potrebné informácie
7.5.2 Opis fyzikálnych charakteristík budovy
8 Scenáre definovania životného cyklu budovy
8.1 Všeobecne
8.2 Požiadavky na scenáre
8.3 Časové charakteristiky a súvisiace scenáre
8.3.1 Všeobecne
8.3.2 Klimatické podmienky
8.3.3 Ďalšie špecifické požiadavky na scenáre
8.4 Scenáre pre fázu produktu – moduly A1 až A3
8.5 Scenáre pre fázu procesu výstavby – moduly A4 a A5
8.6 Scenáre pre fázu používania – moduly B1 až B7
8.6.1 Všeobecne
8.6.2 Scenár súvisiaci s fázou používania (okrem energie a vody) – modul B1
8.6.3 Scenáre pre údržbu, opravy, výmenu – moduly B2, B3 a B4
8.6.4 Scenáre pre renováciu – modul B5
8.6.5 Scenáre pre využívanie prevádzkovej energie – modul B6
8.6.6 Scenáre pre využívanie prevádzkovej vody – modul B7
8.7 Scenáre pre fázu konca životnosti – moduly C1 až C4
8.7.1 Všeobecne
8.7.2 Scenáre pre rozobratie – modul C1
8.7.3 Scenáre pre dopravu – modul C2
8.7.4 Scenáre pre spracovanie odpadov na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie energie – modul C3
8.7.5 Scenáre pre zneškodnenie – modul C4
8.8 Scenáre pre prínosy a záťaže mimo hraníc systému – modul D
9 Kvantifikácia budovy a jej životného cyklu
9.1 Všeobecne
9.2 Špecifikácia čistého množstva
9.3 Účtovanie hrubého množstva
9.3.1 Všeobecne
9.3.2 Komponenty, ktoré nebudú vymenené za definovaných podmienok
9.3.3 Vymeniteľné komponenty a počet výmen
9.4 Typ údajov na posudzovanie
9.4.1 Všeobecne
9.4.2 Kvalita údajov a potreba úplnosti
9.4.3 Kritériá na vylúčenie vstupov a výstupov
9.5 Kvantifikácia špecifická pre využívanie prevádzkovej energie
9.6 Kvantifikácia špecifická pre využívanie prevádzkovej vody
10 Výber environmentálnych údajov a ďalších informácií – použitie environmentálneho vyhlásenia o produktoch
10.1 Všeobecne
10.2 Scenáre pre budovu
10.2.1 Všeobecne
10.2.2 Adaptácia informácií od kolísky po bránu (fáza produktu)
10.2.3 Adaptácia informácií od kolísky po hrob – moduly A4 až C4 a modul D
10.3 Kvalita údajov
10.4 Zhoda
11 Výpočet environmentálnych ukazovateľov
11.1 Environmentálne vplyvy a aspekty a súvisiace ukazovatele
11.1.1 Všeobecne
11.1.2 Ukazovatele opisujúce environmentálne vplyvy
11.1.3 Ukazovatele opisujúce využívanie zdrojov
11.1.4 Ukazovatele opisujúce doplnkové environmentálne informácie
11.2 Výpočtové metódy
12 Ohlasovanie výsledkov z posudzovania
12.1 Všeobecné informácie o posudzovaní
12.2 Všeobecné informácie o predmete posudzovania
12.3 Vyhlásenie o hraniciach a scenároch použitých pri posudzovaní
12.4 Zdroje údajov
12.5 Zoznam ukazovateľov používaných pri posudzovaní a vyjadrenie výsledkov
12.6 Interpretácia výsledkov z posudzovania
13 Overovanie výsledkov
Príloha A (informatívna) – Opis budovy
Príloha B (informatívna) – Exportovaná energia – príklady
B.1 Všeobecne
B.2 Príklad 1
B.3 Príklad 2
B.4 Príklad 3
B.5 Príklad 4
Literatúra