SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1317-5+A2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1317-5+A2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1317-5+A2
Slovenský názov: Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Road restraint systems.Part 5:Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.200, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6030
Úroveň zapracovania: idt EN 1317-5:2007+A2:2012
Vestník: 08/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 02/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1317-5+A1:2009-01 (73 6030)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na hodnotenie zhody týchto záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá:a)zvodidiel;b)tlmičov nárazu;c)koncoviek (len čo sa ENV 1317-4 vydá ako EN);d) priechodných prvkov (len čo sa ENV 1317-4 vydá ako EN);e) zábradľových zvodidiel/zábradlí (aj mostných) (iba vo funkcii zachytenia vozidla).Obsah normy STN EN 1317-5+A2
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Požiadavky
4.1 Výkonnosť pri náraze
4.2 Výška kombinovaného zábradľového zvodidla a zábradlia
4.3 Trvanlivosť
5 Technický opis záchytného bezpečnostného zariadenia (ZBZ) pre vozidlá
5.1 Všeobecne
5.2 Opis výrobku
5.3 Podrobnosti úprav
5.4 Montážne požiadavky
6 Hodnotenie zhody
6.1 Všeobecne
6.2 Skúšky typu
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC)
6.4 Prototypové výrobky
7 Prípady nezhody s technickými špecifikáciami
8 Montáž záchytných bezpečnostných zariadení na pozemných komunikáciách
Príloha A (normatívna) – Úpravy ZBZ pre vozidlá skúšaných podľa EN 1317-1, EN 1317-2 , EN 1317-3 alebo ENV 1317-4
Príloha B (informatívna) – Zoznam príkladov prípadov možných úprav v porovnaní s požiadavkami kapitol 4, 5 a 6
Príloha C (normatívna) – Odolnosť voči odstraňovaniu snehu
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky alebo iné ustanovenia smernice ES
Literatúra
Tabuľka 1 – Najnižšie hraničné hodnoty pre záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá
Tabuľka C.1 – Odolnosť kovových nosníkových zvodidiel voči odstraňovaniu snehu
Tabuľka ZA.1a – Relevantné ustanovenia pre záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá na pozemných komunikáciách
Tabuľka ZA.1b – Výkonnostné požiadavky na zvodidlá
Tabuľka ZA.1c – Výkonnostné požiadavky na tlmiče nárazu
Tabuľka ZA.1d – Výkonnostné požiadavky na koncovky
Tabuľka ZA.1e – Výkonnostné požiadavky na priechodné prvky
Tabuľka ZA. 1f – Výkonnostné požiadavky na zábradľové zvodidlá/zábradlia (aj mostné)
Tabuľka ZA.2 – Systém (systémy) preukazovania zhody
Tabuľka ZA.3 – Stanovenie úloh hodnotenia a preukazovania zhody podľa systému 1
Obrázok ZA.1a – Príklad informácií značky CE pre zvodidlá Informácie majú byť uvedené na výrobku, štítku, balení a/alebo obchodnom doklade
Obrázok ZA.1b – Príklad informácií značky CE pre tlmiace bezpečnostné zariadenia Informácie majú byť uvedené na výrobku, štítku, balení a/alebo
obchodnom doklade
Obrázok ZA.1c – Príklad informácií značky CE pre koncovku Informácie majú byť uvedené na výrobku, štítku, balení a/alebo obchodnom doklade
Obrázok ZA.1d – Príklad informácií značky CE pre prechodový prvok Informácie majú byť uvedené na výrobku, štítku, balení a/alebo obchodnom doklade.
Nadobudne účinnosť, keď ENV 1317-4 sa stane EN alebo v súlade so zodpovedajúcim odsekom prEN 1317-4
Obrázok ZA.1e – Príklad informácií značky CE pre kombinované záradľové zvodidlo/vodiace zábradlie. Informácie majú byť uvedené na výrobku, štítku,
balení a/alebo obchodnom doklade
Obrázok ZA.1f – Príklad informácií značky CE pre zvodidlá. Informácie majú byť uvedené na výrobku, štítku, balení a/alebo obchodnom doklade