Tlačiť

STN EN ISO 9906Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 9906
Slovenský názov: Hydrodynamické čerpadlá. Preberacie skúšky na hydraulické výkonové parametre. Triedy prijateľnosti 1, 2 a 3 (ISO 9906:2012)
Anglický názov: Rotodynamic pumps.Hydraulic performance acceptance tests.Grades 1, 2 and 3 (ISO 9906:2012)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.080
Triediaci znak: 11 0034
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 9906:2012, idt ISO 9906:2012
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 9906:2002-03 (11 0034)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje preberacie skúšky hydraulických výkonových parametrov hydrodynamických čerpadiel (odstredivých, diagonálnych a axiálnych - ďalej iba skrátene čerpadlo) vykonávané zákazníkom (odberateľom).Obsah normy STN EN ISO 9906
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Odkazy na normy
3 Termíny, definície, značky a indexy
3.1 Termíny a definície
3.2 Termíny týkajúce sa veličín
3.3 Znaky a indexy
4 Meranie čerpadiel a preberacie kritériá
4.1 Všeobecne
4.2 Záruky
4.3 Neistota merania
4.4 Triedy prijateľnosti a tolerancie v prípade výkonovej preberacej skúšky
4.5 Triedy prijateľnosti štandardnej preberacej skúšky pre danú aplikáciu čerpadla
5 Skúšobné postupy
5.1 Všeobecne
5.2 Dátum skúšok
5.3 Skúšobný program
5.4 Skúšobné zariadenie
5.5 Záznamy a protokoly o skúške
5.6 Usporiadanie skúšky
5.7 Skúšobné podmienky
5.8 Skúšky čistej pozitívnej nasávacej výšky (NPSH)
6 Rozbor výsledkov skúšok
6.1 Prevod výsledkov skúšok na zaručené podmienky
6.2 Zisťovanie špecifikovaných vlastnosti
Príloha A (normatívna) – Skúšobné usporiadanie
Príloha B (informatívna) – Usporiadanie na skúšku NPSH
Príloha C (informatívna) – Kalibračné intervaly
Príloha D (informatívna) – Meracie prístroje
Príloha E (informatívna) – Skúšky vykonávané na kompletnej zostave zariadenia – Reťazcová skúška
Príloha F (informatívna) – Zaznamenávanie výsledkov skúšok
Príloha G (informatívna) – Osobitné skúšobné metódy
Príloha H (Informatívna) – Svedecká skúška čerpadla
Príloha I (informatívna) – Premena na jednotky SI
Príloha J (Informatívna) – Neistoty merania pri skúškach NPSH
Literatúra
Tabuľka 1 – Abecedný prehľad hlavných písmenových znakov použitých ako značky
Tabuľka 2 – Prehľad písmen a číslic používaných ako indexy
Tabuľka 3 – Prípustná amplitúda kolísania v percentách strednej hodnoty meranej veličiny
Tabuľka 4 – Hodnoty Studentovho rozdelenia t (vychádzajúce z 95 % úrovne spoľahlivosti)
Tabuľka 5 – Prípustné relatívne hodnoty neistoty merania spôsobenej prístrojovým vybavením eS
Tabuľka 6 – Prípustné hodnoty celkovej neistoty
Tabuľka 7 - Výsledné hodnoty celkovej neistoty merania účinnosti
Tabuľka 8 – Triedy prijateľnosti a zodpovedajúce tolerancie pri preberacích skúškach čerpadla
Tabuľka 9 – Štandardné triedy prijateľnosti
Tabuľka 10 – Metódy stanovenia NPSH
Tabuľka A.1 – Ekvivalentná rovnomerná drsnosť steny potrubia k
Tabuľka C.1 – Kalibračné intervaly prístrojov (v rokoch)
Tabuľka E.1 – Činitele ovplyvňujúce výpočet účinnosti čerpadla pri rozličnom usporiadaní
Tabuľka I.1 – Prepočítavacie súčinitele
Obrázok 1 – Vzťažná rovina na určenie NPSH
Obrázok 2 – Prijateľnosť jednostrannej tolerancie
Obrázok 3 – Prijateľnosť obojstrannej tolerancie
Obrázok 4 – Tolerančné pole v prípade tried prijateľnosti 1U a 2U
Obrázok 5 – Tolerančné pole v prípade triedy prijateľnosti 1E
Obrázok 6 – Tolerančné pole v prípade tried prijateľnosti 1B, 2B a 3B
Obrázok A.1 – Izometrické zobrazenie stanovenia celkovej dopravnej výšky čerpadla
Obrázok A.2 – Korekcia celkovej nasávacej výšky čerpadla
Obrázok A.3 – Závitová prípojka na meranie tlaku kolmá na čelný priemet špirálovej skrine alebo akéhokoľvek ohybu
Obrázok A.4 – Požiadavky na statické závitové prípojky na meranie statického tlaku
Obrázok A.5 – Závitové prípojky na skúšky tried prijateľnosti 1, 2 a
Obrázok 6 – Meranie celkovej dopravnej výšky čerpadla H pri rôznych typoch ponorných čerpadiel
Obrázok B.1 – Kavitačné skúšky – zmena NPSH pomocou uzatvorenej slučky s reguláciou dopravnej výšky a/alebo teploty
Obrázok B.2 – Kavitačné skúšky – zmena NPSH pomocou regulácie výšky hladiny kvapaliny v nasávacej nádrži
Obrázok B.3 – Kavitačné skúšky – zmena NPSH pomocou regulačného ventila tlaku na nasávacom hrdle
Obrázok 11 - Usporiadanie na stanovenie vzťažnej roviny tlakomerov s pružnou rúrkou
Obrázok F.1 – Príklad protokolu o skúške