SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-4-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-4-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-4-2
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže
Anglický názov: Eurocode 3. Design of steel structures. Part 4-2: Tanks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.020.01, 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1405
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-4-2:2007, idt EN 1993-4-2:2007/AC:2009
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 11/12, Zmena A1 V 09/17, Zmena *A1 V 12/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-4-2:2007-08 (73 1405)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje princípy a aplikačné pravidlá pre navrhovanie konštrukcií zvislých valcových a pravouhlých nadzemných oceľových nádrží na skladovanie tekutých produktov s týmito charakteristikami: charakteristická hodnota vnútorného tlaku nad hladinou kvapaliny nie je menšia ako 100 mbar a väčšia ako 500 mbar; návrhová teplota kovu je v rozsahu od -50 °C do +300 °C. Nádrže zhotovené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele môžu mať návrhovú teplotu kovu v rozsahu od -165 °C do +300 °C. Nádrže namáhané na únavu majú mať teplotu obmedzenú na T < 150C; maximálna návrhová hladina kvapaliny nie je vyššia ako je horný okraj valcového plášťa.Táto časť 4.2 sa týka len požiadaviek na odolnosť a stabilitu oceľových síl. Táto časť 4.2 nezahŕňa:pohyblivé strechy a pohyblivé krytiny; požiarnu odolnosť.Obsah normy STN EN 1993-4-2
Predhovor
Kapitola 1 Všeobecne
1.1 Predmet normy
1.2 Normatívne odkazy
1.3 Predpoklady
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami
1.5 Termíny a definície
1.6 Značky používané v časti 4.2 Eurokódu 3
1.7 Znamienková konvencia
1.8 Jednotky
Kapitola 2 Zásady navrhovania
2.1 Požiadavky
2.2 Diferenciácia spoľahlivosti
2.3 Medzné stavy
2.4 Zaťaženia a vplyvy prostredia
2.5 Charakteristiky materiálov
2.6 Geometrické údaje
2.7 Modelovanie nádrže na stanovenie účinkov zaťažení
2.8 Navrhovanie pomocou skúšok
2.9 Účinky zaťažení na overovanie medzných stavov
2.10 Kombinácie zaťažení
2.11 Trvanlivosť
Kapitola 3 Charakteristiky materiálov
3.1 Všeobecne
3.2 Konštrukčné ocele
3.3 Ocele na tlakové nádoby
3.4 Nehrdzavejúce ocele
3.5 Požiadavky na húževnatosť
Kapitola 4 Zásady analýzy konštrukcie
4.1 Medzné stavy únosnosti
4.2 Analýza kruhovej škrupinovej konštrukcie nádrže
4.3 Analýza komorovej konštrukcie pravoúhlej nádrže
4.4 Ekvivalentné ortotropné charakteristiky tvarovaných plošných profilov
Kapitola 5 Navrhovanie valcových stien
5.1 Zásady
5.2 Tvary valcových škrupín
5.3 Odolnosť stien škrupinových nádrží
5.4 Podpery a otvory
5.5 Medzné stavy používateľnosti
Kapitola 6 Navrhovanie kužeľovitých výpustov
Kapitola 7 Navrhovanie kruhových strešných konštrukcií
7.1 Zásady
7.2 Tvary strešných konštrukcií
7.3 Odolnosť kruhových striech
7.4 Zvláštne konštrukčné tvary
7.5 Medzné stavy používateľnosti
Kapitola 8 Navrhovanie prechodových spojov dna škrupiny a podperných
prstencových nosníkov
Kapitola 9 Navrhovanie pravouhlých nádrží a nádrží s rovinnými stenami
9.1 Zásady
9.2 Konštrukčné tvary
9.3 Odolnosť zvislých stien
9.4 Medzné stavy používateľnosti
Kapitola 10 Požiadavky na výrobu, zhotovovanie a montáž s ohľadom na návrh
Kapitola 11 Zjednodušený návrh
11.1 Všeobecne
11.2 Návrh pevnej strechy
11.3 Návrh plášťa
11.4 Návrh dna
11.5 Návrh kotvenia
Príloha A (normatívna) – Zaťaženia nádrží
A.1 Všeobecne
A.2 Zaťaženia