Tlačiť

STN 92 1101-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 92 1101-2
Slovenský názov: Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
Anglický názov: Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 2: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.20, 29.120.60, 29.240.20, 33.060.40
Triediaci znak: 92 1101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/12
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 11/16
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na nízkonapäťové rozvádzače, ďalej len "rozvádzače" na rozvod elek-trickej energie, riadenie a komunikáciu používané v stavbách, na ktoré sa vzťahujú predpisy protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska ich funkčnej odolnosti pri požiari. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarnu charakteristiku, systém preukazovania zhody, metódy kontroly zhody, označovanie, identifikáciu, pokyny na použitie a aplikáciu pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na tie rozvádzače, ktoré sa nepoužívajú na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari.Obsah normy STN 92 1101-2
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Požiadavky na výrobu
4 Požiarna charakteristika
5 Preukazovanie zhody a metódy kontroly zhody
5.1 Všeobecne
5.2 Úlohy, povinnosti a činnosti výrobcu a autorizovanej osoby
5.2.1 Úlohy a povinnosti výrobcu
5.2.2 Úlohy a povinnosti autorizovanej osoby
5.2.3 Činnosti výrobcu
5.2.4 Činnosti autorizovanej osoby
6 Označovanie značkou zhody a identifikácia
7 Použitie výrobkov
Literatúra