SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0532
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0532Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0532
Slovenský názov: Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky
Anglický názov: Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.20
Triediaci znak: 73 0532
Úroveň zapracovania: idt ČSN 73 0532:2010
Vestník: 12/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0532:2000-09
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma stanovuje požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov vrátane okien a dverí. Požadované hodnoty sú stanovené s ohľadom na funkciu miestnosti a hluk v susednom priestore. Táto norma tiež stanovuje zásady na navrhovanie obytných a občianskych budov z hľadiska stavebnej akustiky. Ďalej táto norma v prílohe A konkretizuje akustické vlastnosti, ktoré charakterizujú základnú technickú požiadavku na posudzovanie zhody a schopnosť stavebných výrobkov plniť v stavbách funkciu ochrany pred hlukom. V prílohe D je uvedený zoznam s výkladom niektorých pojmov na účely posudzovania zvukovej izolácie v budovách. Túto normu je potrebné používať v nadväznosti na STN EN ISO 717-1 a STN EN ISO 717-2 a v nadväznosti na platné normy radu STN EN ISO 140 a radu STN EN ISO 10140.Obsah normy STN 73 0532
Predhovor
1 Predmet normy
2 Všeobecná časť
2.1 Vplyv neistôt na posudzovanie zvukovej izolácie stavebných konštrukcií
3 Termíny a definície
4 Požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami
4.1 Posudzovanie vzduchovej nepriezvučnosti medzi miestnosťami
4.2 Posudzovanie krokovej nepriezvučnosti medzi miestnosťami
5 Požadované hodnoty zvukovej izolácie obvodových plášťov a ich častí
5.1 Posudzovanie nepriezvučnosti obvodových plášťov
5.2 Stanovenie požadovaných hodnôt nepriezvučnosti okien
5.3 Triedy zvukovej izolácie okien
5.4 Návrh obvodového plášťa z hľadiska požadovaných hodnôt zvukovej izolácie
6 Odporúčania na zvýšenú ochranu miestností bytu pred hlukom
6.1 Zvýšené požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách
6.2 Požadované hodnoty na zvýšenú zvukovú izoláciu obvodových plášťov
6.3 Triedy zvýšenej zvukovej izolácie bytu
Príloha A (normatívna) – Akustické vlastnosti stavebných výrobkov
Príloha B (informatívna) – Ohybová tuhosť konštrukčných dosiek
Príloha C (informatívna) – Dynamická tuhosť a relaxačné vlastnosti zvukovoizolačných podložiek do podlá
Príloha D (informatívna) – Výklad niektorých pojmov na účely posudzovania zvukovej izolácie v budovách
Príloha E (informatívna) – Výklad pojmu vážený na účely posudzovania zvukovej izolácie v budovách
Príloha F (informatívna) – Slovník použitých fyzikálnych termínov
Príloha G (informatívna) – Vzťah medzi veličinami R'w (Rw) a DnT,w
Literatúra
Tabuľka 1 – Požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách
Tabuľka 2 – Požadované hodnoty zvukovej izolácie obvodových plášťov budov
Tabuľka 3 – Stanovenie požadovaných hodnôt na nepriezvučnosť okien a ďalších prvkov obvodového plášťa
Tabuľka 4 – Triedy zvukovej izolácie okien
Tabuľka 5 – Zvýšené požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách
Tabuľka A.1 – Ochrana pred hlukom a sledované akustické vlastnosti
Tabuľka A.2 – Akustické vlastnosti – Prehľad meraných veličín a skúšobných postupov
Tabuľka A.3 – Fyzikálne vlastnosti materiálov – Prehľad meraných veličín a skúšobných postupov
Tabuľka A.4 – Použitie charakteristických veličín na meranie stavebných konštrukcií in situ
Tabuľka C.1 – Dynamická tuhosť pri zaťažení 2 kPa
Tabuľka C.2 – Pružnosť pri zaťažení 2 kPa
Tabuľka C.3 – Stlačiteľnosť pri zaťažení 2 kPa