Tlačiť

STN 73 0540-2/O1


Označenie: STN 73 0540-2/O1 zrušená
Slovenský názov: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
Anglický názov: Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 2: Functional requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia: 1. 7. 2019
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0540
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia pri ich užívaní.Stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na stavby, najmä splnenie základnej požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla a zabezpečenie hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov.