SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 3041
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 3041Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 3041
Slovenský názov: Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky
Anglický názov: Soil structures reinforced by geosynthetics.Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 3041
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/13
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 3041:1999-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje zásady navrhovania geotechnických konštrukcií v súlade s Eurokódom 7 na posudzovanie medzných stavov a technické požiadavky na vystužené horninové konštrukcie.Platí pre všetky druhy stavebných objektov a konštrukcií, pri ktorých sa používajú geosyntetiká s výstužnou funkciou.Norma neplatí pre geomembránové a im podobné nepriepustné výrobky a zvláštne stavebné objekty, ktoré sa riešia individuálne.Obsah normy STN 73 3041
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny, definície a značky
2.1 Termíny a definície
2.2 Značky
2.3 Grafické symboly a piktogramy
3 Účel a zásady vystužovania horninových konštrukcií
4 Materiály
4.1 Horniny a iné materiály
4.2 Geosyntetická výstuž
4.3 Úprava povrchu vystuženej horninovej konštrukcie
5 Zásady návrhu vystužených horninových konštrukcií
5.1 Všeobecne
5.2 Zásady návrhu
5.3 Parciálne súčinitele pri návrhu geosyntetickej výstuže
5.4 Požiadavky na návrh a aplikáciu výstužných geomreží
6 Vystužené oporné múry a mostné opory
7 Vystužené strmé svahy
8 Vystužené násypy na málo únosnom podloží
9 Vystužené podkladové vrstvy
Príloha A (informatívna) – Dlhodobé ťahové skúšky porušenia geosyntetickej výstuže
Príloha B (informatívna) – Odporúčaná návrhová životnosť vystužených horninových konštrukcií
Príloha C (informatívna) – Skúšky trenia typu hornina – geosyntetický výrobok
Príloha D (informatívna) – Schéma stanovenia dlhodobej (krípovej) ťahovej pevnosti geosyntetickej výst
Literatúra
TabuI'ka 1 – Vlastnosti, značky a rozmery
TabuI'ka 2 – Grafické symboly a piktogramy
TabuI'ka 3 – Zatriedenie vystužených horninových konštrukcií podI'a významu
Tabul'ka 4 – Činitele ovplyvňujúce použitie a účinnosť vystuženej horninovej konštrukcie
TabuI'ka 5 – Prehl'ad parciálnych súčinitel'ov spol'ahlivosti aplikovaných na vystužené horninové konštrukcie
TabuI'ka 6 – Hodnoty parciálnych súčinitel'ov pre návrh vystužených horninových konštrukcií
TabuI'ka 7 – Hodnoty parciálnych súčinitel'ov pre návrh vystužených horninových konštrukcií
TabuI'ka 8 – Parciálny materiálový súčintel' ăm
TabuI'ka 9 – Parciálny materiálový súčintel' ăm
TabuI'ka 10 – Požadované vnútorné pomerné dÍžkové pretvorenie vystuženej horninovej konštrukcie po skončení výstavby
TabuI'ka 11 – Odporúčané maximálne pomerné predÍženie geosyntetickej výstuže zabudovanej do podkladových vrstiev
Obrázok 1 – Príklady aplikácií výstužných geomreží v násypoch, múroch a oporách
Obrázok 2 – Použitie výstužnej geomreže v rôznych oblastiach stavebníctva
Obrázok 3 – Mechanizmus vystuženia v oporných múroch a strmých svahoch
Obrázok 4 – Oblasť kriviek zrnitosti odporúčaných hornín do geobunkovej konštrukcie
Obrázok 5 – Príklady vystužených horninových konštrukcií v 1 geotechnickej kategórii
Obrázok 6 – Príklady vystužených horninových konštrukcií v 2 geotechnickej kategórii
Obrázok 7 – Príklady vystužených horninových konštrukcií v 3 geotechnickej kategórii
Obrázok 8 – Minimálne rozmery vystužených oporných múrov a vystužených mostných opôr
Obrázok 9 – Vstupné údaje do stabilitného posúdenia vystuženého oporného múru
Obrázok 10 – Vstupné údaje do stabilitného posúdenia vystuženého strmého svahu
Obrázok 11 – Posúdenie vnútornej stability vystuženého strmého svahu
Obrázok 12 – Príklad ukončenia geosyntetickej výstuže na líci strmého svahu
Obrázok 13 – Schéma klinovej metódy na posúdenie vnútornej stability vystužených strmých svahov
Obrázok 14 – Spôsoby porušenia stability násypu s geosyntetickou výstužou v základovej škáre vybudovaného na málo únosnom podloží