SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 15686-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 15686-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 15686-1
Slovenský názov: Budovy a ich časti. Plánovanie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy a rámec
Anglický názov: Buildings and constructed assets. Service life planning. Part 1: General principles and framework
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 4005
Úroveň zapracovania: idt ISO 15686-1:2011
Vestník: 02/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 15686-1:2005-06 (73 4005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 15686 identifikuje a stanovuje všeobecné princípy plánovania životnosti a systematický rámec na plánovanie životnosti projektovanej budovy alebo stavebných prác počas ich životného cyklu (alebo zostávajúceho životného cyklu existujúcich budov alebo stavieb). Životný cyklus predstavuje začatie, definovanie projektu, návrh, výstavbu, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu, obnovu, výmenu, rozobratie a konečnú likvidáciu, recykláciu alebo znovuvyužitie prvku (alebo jeho častí) vrátane jeho prvkov, systémov a stavebných služieb. Táto časť ISO 15686 sa vzťahuje na plánovanie životnosti jednotlivých budov.Obsah normy STN ISO 15686-1
Predhovor
0 Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Plánovanie životnosti a navrhovanie budov
4.1 Všeobecne
4.2 Všeobecné princípy plánovania životnosti
4.3 Predmet plánovania životnosti
4.4 Plánovanie životnosti a proces navrhovania
4.5 Vedenie záznamov
5 Odhadovaná životnosť
5.1 Úvod do stanovenia odhadovanej životnosti
5.2 Cieľ stanovenia odhadovanej životnosti
5.3 Stanovenie odhadovanej životnosti pomocou postupov predikcie
5.4 Použitie referenčnej životnosti pri plánovaní životnosti
5.5 Použitie údajov o životnosti získaných z praktických skúseností
5.6 Inovatívne prvky
5.7 Kvalita získaných údajov
5.8 Nejednoznačnosť a spoľahlivosť
6 Finančné a environmentálne náklady v priebehu času
7 Zastaranosť, prispôsobivosť a znovuvyužitie
7.1 Zastaranosť
7.2 Druhy zastaranosti
7.3 Minimalizácia zastaranosti
7.4 Budúce využitie budov
7.5 Demolácia a znovu využitie
Príloha A (informatívna) – Činitele ovplyvňujúce životnosť stavebných prvkov
Príloha B (informatívna) – Plánovanie životnosti v procese navrhovania
Literatúra
Obrázok 1 – Prepojenie medzi časťami ISO 15686 a plánovaním životnosti
Obrázok 2 – Prístupy k stanoveniu odhadovanej životnosti
Tabuľka 1 – Druhy zastaranosti a príklady
Tabuľka B.1 – Navrhovaná minimálna životnosť prvkov (DLC)
Tabuľka B.2 – Navrhovaná hierarchia dopadov na bezpečnosť
Tabuľka B.3 – Príklady rozhodujúcich funkčných vlastností
Tabuľka B.4 – Príklady ekonomicky rozhodujúcich vlastností