SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 48 2210
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 48 2210Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 48 2210
Slovenský názov: Pestovanie lesov. Zakladanie lesa a starostlivosť o kultúry a mladiny
Anglický názov: Silviculture. Reforestation and care of forest plantations and young stands
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 65.020, 65.020.40
Triediaci znak: 48 2210
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma upravuje postupy zakladania lesa a následnú starostlivosť o založené mladé lesné porasty do obdobia prvého výchovného zásahu v mladine (vrátane). Norma dáva do súladu niektoré u nás dlhodobo zaužívané termíny s medzinárodne používanou odbor-nou terminológiou v danej oblasti. Norma stanovuje odporúčané normatívy, t. j. najnižšie odporúčané množstvá spotreby lesného repro-dukčného materiálu (sadeníc, semenáčikov, osiva) pri umelej obnove lesa na jednotku plochy, rozlíšené podľa drevín a stanovištných jednotiek. Stanovuje normatívne rozpätia počtu jedincov na jednotku plochy v mladinách po prvom výchovnom zásahu (plecí rub, čistka, prerezávka) rozlíšené podľa drevín a stanovištných jednotiek. Ako diferenciačná stanovištná jednotka na stanovenie normatívov sa použil združený hospodársky súbor lesných typov (ZHSLT), v ochranných lesoch - vzhľadom na väzbu základných mimoprodukčných funkcií lesa na nižšie stanovištné jednotky sa použil hospodársky súbor lesných typov (HSLT).Obsah normy STN 48 2210
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Plány a projekty zakladania lesa
3.1 Ročný plán zalesňovania
3.2 Osobitné projekty zakladania lesa
4 Požiadavky na pôvod a kvalitu lesného reprodukčného materiálu
5 Zakladanie lesa
5.1 Príprava pôdy
5.2 Obdobie zakladania lesa
5.3 Zastúpenie drevín pri zakladaní lesa
5.4 Zmiešanie drevín pri zakladaní lesa
5.5 Počty jedincov a spon pri zalesňovaní
6 Podsadby (podsejby)
7 Lehoty na zalesnenie holiny a zabezpečenie lesného porastu
8 Zabezpečený mladý lesný porast
9 Starostlivosť o nárasty a kultúry
10 Výchova mladín
Príloha A (normatívna) – Normatívy spotreby lesného reprodukčného materiálu
Tabuľka A.1 – Minimálne normatívy spotreby lesného reprodukčného materiálu pri zalesňovaní v kategórii hospodárskych lesov a lesov osobitného
určenia
Tabuľka A.2 – Minimálne normatívy spotreby lesného reprodukčného materiálu pri zalesňovaní v kategórii ochranných lesov
Tabuľka A.3 – Normatívy počtu jedincov hlavných hospodárskych drevín v mladine po prvom výchovnom zásahu v kategórii hospodárskych lesov
Príloha B (informatívna) – Použité skratky
Príloha C (informatívna) – Literatúra