SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1996-1-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1996-1-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1996-1-1+A1
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Eurocode 6: Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2013
Dátum zrušenia: 30. 4. 2024
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.30
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Vestník: 03/13
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA1 V 03/13
Nahradzujúce normy: STN EN 1996-1-1:2022-08 (73 1101)
Nahradené normy: STN EN 1996-1-1:2006-08 (73 1101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Základy navrhovania pozemných a inžinierskych stavieb z muriva sú uvedené v tejto časti 1-1 Eurokódu 6, ktorá sa zaoberá nevystuženými murovanými konštrukciami a vystuženými murovanými konštrukciami, do ktorých je pridaná výstuž na zabezpečenie duktility, pevnosti alebo zlepšenie používateľnosti. Pre predpäté a zovreté murivo sú uvedené zásady navrhovania, nie sú však poskytnuté aplikačné pravidlá. Táto časť neplatí pre murované prvky, ktorých pôdorysná plocha je menšia ako 0,04 m2. Časť 1-1 poskytuje podrobné pravidlá, ktoré sú použiteľné najmä pri bežných pozemných stav-bách. Použiteľnosť týchto pravidiel môže byť obmedzená z praktických dôvodov, alebo kvôli zjednodu-šeniam; niektoré obmedzenia použiteľnosti pravidiel sú uvedené v texte tam, kde je to nutné.Obsah normy STN EN 1996-1-1+A1
Predhovor
Vznik a vývoj programu eurokódov
Úloha a oblasť používania eurokódov
Národné normy preberajúce eurokódy
Prepojenie medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami stavebných výrobkov (EN a ET
Národná príloha k EN 1996-1-1
Kapitola 1 Všeobecne
1.1 Predmet
1.1.1 Predmet Eurokódu 6
1.1.2 Rozsah platnosti časti 1-1 Eurokódu 6
1.2 Normatívne odkazy
1.2.1 Všeobecne
1.2.2 Citované normy
1.3 Predpoklady
1.4 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami
1.5 Termíny a definície
1.5.1 Všeobecne
1.5.2 Termíny týkajúce sa muriva
1.5.3 Termíny týkajúce sa pevnosti muriva
1.5.4 Termíny týkajúce sa murovacích prvkov
1.5.5 Termíny týkajúce sa malty
1.5.6 Termíny týkajúce sa výplňového betónu
1.5.7 Termíny týkajúce sa výstuže
1.5.8 Termíny týkajúce sa doplnkových prvkov
1.5.9 Termíny týkajúce sa maltových škár
1.5.10 Termíny týkajúce sa druhov stien
1.5.11 Rôzne termíny
1.6 Značky
Kapitola 2 Zásady navrhovania
2.1 Základné požiadavky
2.1.1 Všeobecne
2.1.2 Spoľahlivosť
2.1.3 Návrhová životnosť a trvanlivosť
2.2 Zásady navrhovania podľa medzných stavov
2.3 Základné premenné veličiny
2.3.1 Zaťaženia
2.3.2 Návrhové hodnoty zaťažení
2.3.3 Vlastnosti materiálov a výrobkov
2.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov
2.4.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálov
2.4.2 Kombinácie zaťažení
2.4.3 Medzné stavy únosnosti
2.4.4 Medzné stavy používateľnosti
2.5 Navrhovanie pomocou skúšania
Kapitola 3 Materiály
3.1 Murovacie prvky
3.1.1 Druhy a skupiny murovacích prvkov
3.1.2 Vlastnosti murovacích prvkov – pevnosť v tlaku
3.2 Malta
3.2.1 Druhy malty na murovanie
3.2.2 Špecifikácia malty na murovanie
3.2.3 Vlastnosti malty
3.3 Výplňový betón
3.3.1 Všeobecne
3.3.2 Špecifikácia výplňového betónu
3.3.3 Vlastnosti výplňového betónu
3.4 Výstužná oceľ
3.4.1 Všeobecne
3.4.2 Vlastnosti výstužných oceľových prútov
3.4.3 Vlastnosti ˜zrušený text™ výstuže ložných škár
3.5 Predpínacia výstuž
3.6 Mechanické vlastnosti muriva
3.6.1 Charakteristická pevnosť muriva v tlaku
3.6.2 Charakteristická pevnosť muriva v šmyku
3.6.3 Charakteristická pevnosť v šmyku styku murivo/prefabrikovaný preklad.
3.6.4 Charakteristická pevnosť muriva v ohybe
3.6.5 Charakteristická pevnosť výstuže v kotvení
3.7 Deformačné vlastnosti muriva
3.7.1 Vzťah medzi napätím a pretvorením
3.7.2 Modul pružnosti
3.7.3 Modul pružnosti v šmyku
3.7.4 Dotvarovanie, napučiavanie alebo zmrašťovanie a teplotná rozťažnosť
3.8 Doplnkové prvky
3.8.1 Izolácie proti vlhkosti
3.8.2 Spony stien
3.8.3 Ťahadlá, závesy a konzoly
3.8.4 Priemyselne zhotovené preklady
3.8.5 Predpínacie prostriedky
Kapitola 4 Trvanlivosť
4.1 Všeobecne
4.2 Klasifikácia podmienok prostredia
4.3 Trvanlivosť muriva
4.3.1 Murovacie prvky
4.3.2 Malta
4.3.3 Výstužná oceľ
4.3.4 Predpínacia výstuž
4.3.5 Predpínacie zariadenia
4.3.6 Doplnkové prvky a podperné uholníky
4.4 Murivo pod úrovňou terénu
Kapitola 5 Analýza konštrukcie
5.1 Všeobecne
5.2 Statické pôsobenie konštrukcií v mimoriadnych situáciách (iných ako zemetrasenie a požiar)
5.3 Imperfekcie
5.4 Účinky 2 rádu
5.5 Analýza nosných prvkov
5.5.1 Murované steny pri pôsobení zvislého zaťaženia
5.5.2 Vystužené murované prvky pri pôsobení zvislého zaťaženia
5.5.3 Murované šmykové steny namáhané šmykom
5.5.4 Vystužené murované prvky namáhané šmykom
5.5.5 Murované steny pri pôsobení vodorovného zaťaženia kolmo na ich rovinu
Kapitola 6 Medzný stav únosnosti
6.1 Nevystužené murované steny pri pôsobení prevažne zvislého zaťaženia
6.1.1 Všeobecne
6.1.2 Overovanie nevystužených murovaných stien pri pôsobení prevažne zvislého zaťaženia
6.1.3 Steny pri pôsobení sústredených zaťažení
6.2 Nevystužené murované steny namáhané šmykom
6.3 Nevystužené murované steny pri pôsobení vodorovného zaťaženia kolmo na ich rovinu
6.3.1 Všeobecne
6.3.2 Klenbové pôsobenie stien medzi podperami
6.3.3 Steny pri pôsobení zaťaženia vetrom
6.3.4 Steny pri pôsobení vodorovného zaťaženia zeminou a vodou kolmo na ich rovinu
6.3.5 Steny pri pôsobení vodorovného zaťaženia následkom mimoriadnych situácií kolmo na ich rovinu
6.4 Nevystužené murované steny pri súčasnom pôsobení zvislého zaťaženia a vodorovného zaťaženia kolmého na ich rovinu
6.4.1 Všeobecne
6.4.2 Spôsob overenia použitím súčiniteľa
6.4.3 Spôsob overenia použitím zvýšenej pevnosti v ohybe
6.4.4 Spôsob overenia použitím koeficientov ekvivalentných ohybových momentov
6.5 Spony
6.6 Vystužené murované prvky namáhané ohybom, ohybom a centricky pôsobiacim zaťažením alebo centricky pôsobiacim zaťažením
6.6.1 Všeobecne
6.6.2 Overovanie vystužených murovaných prvkov namáhaných ohybom a/alebo centricky pôsobiacim zaťažením
6.6.3 Vystužené prvky s prírubami
6.6.4 Vysoké nosníky
6.6.5 Spriahnuté preklady
6.7 Vystužené murované prvky namáhané šmykom
6.7.1 Všeobecne
6.7.2 Overovanie vystužených murovaných stien pri pôsobení vodorovných zaťažení v ich rovine
6.7.3 Overovanie vystužených murovaných nosníkov namáhaných šmykom
6.7.4 Overovanie vysokých nosníkov namáhaných šmykom
6.8 Predpäté murivo
6.8.1 Všeobecne
6.8.2 Overovanie prvkov
6.9 Zovreté murivo
6.9.1 Všeobecne
6.9.2 Overovanie prvkov
Kapitola 7 Medzný stav používateľnosti
7.1 Všeobecne
7.2 Nevystužené murované steny
7.3 Vystužené murované prvky
7.4 Predpäté murované prvky
7.5 Prvky zo zovretého muriva
7.6 Steny pri pôsobení sústredených zaťažení
Kapitola 8 Konštrukčné zásady
8.1 Podrobnosti muriva
8.1.1 Materiály muriva
8.1.2 Minimálna hrúbka steny
8.1.3 Minimálna plocha steny
8.1.4 Väzba muriva
8.1.5 Maltové škáry
8.1.6 Úložné plochy pod sústredenými zaťaženiami
8.2 Podrobnosti výstuže
8.2.1 Všeobecne
8.2.2 Krytie výstužnej ocele
8.2.3 Minimálna prierezová plocha výstuže
8.2.4 Rozmery výstužnej ocele
8.2.5 Kotvenie a spojovanie presahom
8.2.6 Zabezpečenie tlačenej výstužnej ocele proti vybočeniu
8.2.7 Vzdialenosť prvkov výstužnej ocele
8.3 Podrobnosti predpínania
8.4 Podrobnosti zovretého muriva
8.5 Spojovanie stien
8.5.1 Spojovanie stien so stropnými a strešnými konštrukciami
8.5.2 Vzájomné spojovanie stien
8.6 Drážky a niky v stenách
8.6.1 Všeobecne
8.6.2 Zvislé drážky a niky
8.6.3 Vodorovné a šikmé drážky
8.7 Izolácie proti vlhkosti
8.8 Teplotná a dlhodobá deformácia
Kapitola 9 Zhotovovanie
9.1 Všeobecne
9.2 Návrh nosných prvkov
9.3 Zaťažovanie muriva
Príloha A (informatívna) – Uváženie parciálnych súčiniteľov v súvislosti so zhotovovaním
Príloha B (informatívna) – Spôsob výpočtu excentricity stabilizačného jadra
Príloha C (informatívna) – Zjednodušený spôsob výpočtu excentricity zaťaženia v smere kolmom na rovinu stien
Príloha D (informatívna) – Určovanie ń3 a ń4
Príloha E (informatívna) – Koeficienty ˜2™ ohybových momentov jednovrstvových stien s hrúbkou najviac 250 mm, zaťažených vodorovným zaťažením kolmým
na ich rovinu
Príloha F (informatívna) – Medzné pomery výšky a dĺžky k hrúbke stien z hľadiska medzného stavu používateľnosti
Príloha G (informatívna) – Redukčný súčiniteľ zohľadňujúci štíhlosť a excentricitu
Príloha H (informatívna) – Zväčšovací súčiniteľ uvedený v 6.1.3
Príloha I (informatívna) – Úprava vodorovného zaťaženia kolmého na rovinu stien podopretých na troch alebo štyroch okrajoch pri jeho súčasnom
pôsobení so zvislým zaťažením
Príloha J (informatívna) – Vystužené murované prvky namáhané šmykom – zvýšenie fvd