Tlačiť

STN 92 1101-4/Z1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 92 1101-4/Z1
Slovenský názov: Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače
Anglický názov: Products for electrical distribution, control and communications for the purposes of fire safety of buildings. Part 4: Enclosures with fire resistance for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 92 1101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/16
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na skrine nízkonapäťových rozvádzačov, ďalej len "skrine rozvádzačov" na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, na ktoré sa vzťahujú predpisy o protipožiarnej bezpečnosti stavieb ) z hľadiska ich požiarnej odolnosti. Stanovuje požiadavky na výrobu, požiarne charakteristiky (parametre), posudzovanie parametrov a pokyny na použitie pri zabudovaní do stavby. Norma sa nevzťahuje na skrine rozvádzačov, ktoré: --neslúžia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari; --neslúžia na použitie v chránenej alebo čiastočne chránenej únikovej ceste; --sa skúšajú podľa STN 92 0206.