Tlačiť

STN EN ISO 22301


Označenie: STN EN ISO 22301 zrušená
Slovenský názov: Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)
Anglický názov: Societal security. Business continuity management systems. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2017
Dátum zrušenia: 1. 3. 2020
Jazyk: SK
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 83 0002
Úroveň zapracovania: idt ISO 22301:2012, idt EN ISO 22301:2014
Vestník: 03/17
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *O1 V 12/17
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22301:2020-03 (83 0002)
Nahradené normy: STN EN ISO 22301:2014-12 (83 0002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma na manažérstvo plynulého podnikania špecifikuje požiadavky na plánovanie, vytvorenie, implementovanie, prevádzkovanie, monitorovanie, preskúmavanie, udržiavanie a sústavné zlepšovanie zdokumentovaného systému manažérstva s cieľom ochraňovať organizáciu pred ničivými incidentmi, znížiť pravdepodobnosti ich výskytov, pripraviť sa na ne, reagovať na ne a vykonať obnovenie po ničivých incidentoch, keď sa vyskytnú. Požiadavky špecifikované v tejto medzinárodnej norme sú generické a zamýšľané na uplatnenie vo všetkých organizáciách alebo v ich častiach, bez ohľadu na typ, veľkosť a charakter organizácie. Rozsah uplatňovania týchto požiadaviek závisí od prevádzkových podmienok a zložitosti organizácie. Zámerom tejto medzinárodnej normy nie je implementovať jednotnú štruktúru systému manažérstva plynulého podnikania (BCMS), ale navrhnúť pre organizáciu BCMS, ktorý zodpovedá jej potrebám a ktorý plní požiadavky jej zainteresovaných strán.