Tlačiť

STN EN ISO 22301Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 22301
Slovenský názov: Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2019)
Anglický názov: Security and resilience. Business continuity management systems. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 83 0002
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 22301:2019, idt ISO 22301:2019
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 22301:2020-03 (83 0002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia na ochranu pred, zníženie pravdepodobnosti výskytu, prípravu, reakciu a obnovu po prerušeniach, keď nastanú. Požiadavky špecifikované v dokumente sú generické a zamýšľané na aplikovanie vo všetkých organizáciách alebo v ich častiach, bez ohľadu na typ, veľkosť a charakter organizácie. Rozsah aplikovania týchto požiadaviek závisí od prevádzkových podmienok a zložitosti organizácie. Dokument je aplikovateľný pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré: a) implementujú, udržiavajú a zlepšujú BCMS; b) usilujú o zhodu so stanovenou politikou kontinuity podnikania; c) potrebujú byť schopné pokračovať v dodávaní produktov a služieb v prijateľnej vopred definovanej kapacite počas prerušenia; e) usilujú sa o zvýšenie ich odolnosti prostredníctvom efektívneho aplikovania BCMS.Dokument sa môže použiť na posúdenie schopnosti organizácie plniť si svoje vlastné potreby a povinnosti týkajúce sa kontinuity podnikania.