SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1993-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1993-2


Označenie: STN P ENV 1993-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty
Anglický názov: Eurocode 3: Design of steel structures. Part 2: Steel bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 93.040
Triediaci znak: 73 6205
Úroveň zapracovania: idt ENV 1993-2:1997
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1993-2:2007-12 (73 6205)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 2 ENV 1993-2 obsahuje všeobecné zásady pre navrhovanie oceľových mostov, oceľových častí spriahnutých oceľovo-betónových mostov.Obsah normy STN P ENV 1993-2
Obsah
strana
Národný predhovor 10
1Všeobecne 13
1.1Predmet normy 13
1.2Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 13
1.3Normatívne odkazy 14
1.4Definície 16
1.5Značky 17
2Zásady navrhovania 18
2.1Všeobecne 18
2.2Požiadavky 19
2.3Medzné stavy 20
2.4Zaťaženie 21
3Materiály 21
3.1Všeobecne 21
3.2Konštrukčná oceľ 21
3.3Spojovacie prostriedky 27
3.4Laná 27
3.5Ložiská 27
3.6Ďalšie podrobnosti 27
4Medzné stavy používateľnosti 27
4.1Zásady 27
4.2Výpočtové modely 28
4.3 Obmedzenia pre napätie 29
4.4Obmedzenie dýchania steny 30
4.5Dodržanie priechodných prierezov 31
4.6Obmedzenie z hľadiska vizuálneho dojmu 31
4.7Kritériá na prevádzku železničných mostov 31
4.8Kritériá na prevádzku cestných mostov 31
4.9Kritériá na prevádzku lávok pre peších 33
4.10Kritériá na prevádzku pri účinkoch vetra 33
4.11Prístupnosť detailov spojov a povrchov 33
4.12Odvodnenie 33
5Medzné stavy únosnosti 34
5.1Základné ustanovenia 34
5.2Výpočet vnútorných síl a momentov 35
5.3Klasifikácia prierezov 41
5.4Únosnosť prierezov 43
5.5Vzperná únosnosť prútov 44
5.6Šmyková únosnosť pri vydúvaní 50
5.7Únosnosť stien namáhaných priečnym zaťažením 50
5.8Priehradové konštrukcie 50
5.9Členené prúty 51
5.10Oblúky 51
5.11Laná 51
6Spojovacie prostriedky, zvary a spoje 51
6.1Zásady 51
6.2Spoje namáhané šmykom vystavené premennému namáhaniu od vplyvu dopravy 51
6.3Spojovacie prostriedky 52
6.4Spoje so spojovacími prostriedkami alebo čapmi 52
6.5Zvárané spoje 56
6.6Príložky 57
6.7Spoje typu prípojov nosníka na stĺp 57
6.8Kotvenie lán 57
6.9Prúty s okom 58
7Výroba a montáž 59
7.1Požiadavky 59
7.2Dokumentácia 59
7.3Rozmerové tolerancie 59
7.4Lícované skrutky a čapy 59
7.5Obmedzenie pre zváranie 59
7.6Úprava zvarov po zváraní 60
7.7Montáž 60
7.8Povrchová ochrana 60
8Navrhovanie pomocou skúšok 61
8.1Všeobecne 61
8.2Druhy skúšok 61
8.3Skúšky na overenie aerodynamických účinkov zaťaženia vetrom na mosty 61
9Posúdenie na únavu 62
9.1Všeobecne 62
9.2Únavové zaťaženie 62
9.3Parciálne súčinitele spoľahlivosti pre overenie únavy 63
9.4Spektrá rozkmitov napätia pre posúdenie na únavu 63
9.5Postup pri posúdení na únavu 64
9.6Únavová pevnosť 74
9.7Opracovanie po zváraní 74
Príloha A (normatívna) – Vysokopevnostné laná 75
A.1Všeobecne 75
A.2Zaťaženie 77
A.3Všeobecné požiadavky 79
A.4Materiály 82
A.5Mechanické vlastnosti 83
A.6Výpočet konštrukcie 84
A.7Medzný stav používateľnosti 86
A.8Medzné stavy únosnosti 86
A.9Únava 90
A.10Informácie požadované pre dodávateľov 91
A.11Požiadavky na skúšky 92
A.12Vzorce pre výpočet vlastností prameňa 93
A.13Aerodynamické kmitanie lán 97
A.14Protikorózna ochrana lán a príslušenstva 98
Príloha B (normatívna) – Ložiská 100
B.1Všeobecne 100
B.2Voľba typu ložísk 100
B.3Modelovanie konštrukcie pre určenie reakcií ložísk 102
B.4Uvažované medzné stavy 104
B.5Zaťaženia a ich kombinácie 105
B.6Návrh priľahlých častí ložísk 106
B.7Typický súpis ložísk 107
Príloha C (informatívna) – Navrhovanie proti krehkému porušovaniu 108
C.1Základné ustanovenia 108
C.2Postup 108
C.3Literatúra 111
Príloha D (informatívna) – Smernica pre voľbu vlastností plechov v smere hrúbky 112
D.1Všeobecne 112
D.2Základné ustanovenia 112
D.3Postup 113
Príloha E (informatívna) – Mostné závery mostov pozemných komunikácií 116
E.1Všeobecne 116
E.2Maximálne pohyby v mostných záveroch 116
E.3Návrh mostných záverov 117
E.4Konštrukčné detaily 118
Príloha F (informatívna) – Posúdenie únavy štíhlych mostných prvkov v dôsledku
kmitania spôsobeného vetrom
119
F.1Obsah 119
F.2Definícia štíhlych prvkov 119
F.3Typy uvažovaných prierezov a riziká 119
F.4Rozkmity napätí spôsobené priečnym kmitaním od vetra 119
F.5Posúdenie na únavu 122
F.6Posúdenie únavového poškodenia 122
Príloha G (informatívna) – Zvláštne požiadavky na konštrukčné riešenie 124
G.1Všeobecne 124
G.2Mosty pozemných komunikácií 124
G.3Železničné mosty 132
Príloha H (informatívna) – Vzperné dĺžky mostných prvkov 135
H.1Všeobecne 135
H.2Priehradové nosníky 135
H.3Oblúkové mosty 140
Príloha J (informatívna) – Injektované skrutky 145
J.1Všeobecne 145
J.2Návrhová odolnosť 145
J.3Návrhová odolnosť na únavu 147
Príloha K (informatívna) – Tolerancie pre výrobu a montáž oceľových mostov 148
K.1Rozsah 148
K.2Geometrické tolerancie plechov a výstuh 148
Príloha L (informatívna) – Klasifikačné tabuľky únavovej pevnosti 150
L.1Všeobecne 150
L.2Ortotropné dosky dráhových mostov a mostov pozemných komunikácií 150
L.3Modifikované krivky únavovej pevnosti 150
Národný aplikačný dokument 172