Tlačiť

STN EN 12063Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12063
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Štetovnicové steny
Anglický názov: Execution of special geotechnical work. Sheet-pile walls
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060, 91.120.20, 93.020
Triediaci znak: 73 1022
Úroveň zapracovania: idt EN 12063:1999
Vestník: 05/03
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma predpisuje požiadavky, odporúčania a informácie súvisiace so zhotovovaním trvalých a dočasných konštrukcií štetovnicových stien v zhode s článkom 2.4 ENV 1991-1:1994.Obsah normy STN EN 12063
Obsah
strana
1 Predmet normy 6
2 Odkazy na normy 6
3 Definície 7
4 Informácie potrebné na zhotovenie štetovnicových stien 12
4.1 Všeobecne 12
4.2 Špecifické informácie 13
5 Prieskum na stavenisku 14
5.1 Prieskum zemín a skalných hornín 14
5.2 Možnosť vháňania štetovníc 14
6 Materiály a výrobky 14
6.1 Oceľové štetovnice 14
6.2 Drevené štetovnice 14
6.3 Iné materiály a výrobky 14
6.4 Ochrana oceľových štetovníc proti korózii a konzervovanie drevených štetovníc 14
6.5 Tesnenie zámkov 14
7 Návrhové požiadavky 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Výber štetovnice 15
7.3 Ďalšie konštrukčné prvky 15
7.4 Postupnosť zhotovovania 16
7.5 Špecifické návrhové požiadavky 16
8 Zhotovovanie štetovnicových konštrukcií 24
8.1 Všeobecne 24
8.2 Príprava staveniska 24
8.3 Skladovanie a manipulácia so štetovnicami 24
8.4 Zváranie a rezanie oceľových prvkov 25
8.5 Vháňanie štetovníc 31
8.6 Tolerancie týkajúce sa pôdorysnej polohy a zvislosti 33
8.7 Korekcie polohy štetovnice počas vháňania 34
8.8 Inštalovanie kotiev 34
8.9 Klieštiny a rozpery 34
8.10 Výkop, zásyp, drenáž a odvodňovanie 35
8.11 Odstraňovanie štetovníc 35
8.12 Horninové spojovacie kolíky a kotevné skrutky 35
8.13 Tesnenie 37
9 Kontrola, skúšanie a monitoring 37
9.1 Kontrola 37
9.2 Skúšanie 37
9.3 Monitoring 38
10 Záznamy na stavbe 38
10.1 Záznamy súvisiace so zhotovovaním 38
10.2 Záznamy pri ukončovaní výstavby 39
11 Osobitné požiadavky 39
11.1 Bezpečnosť 39
11.2 Vplyv na okolité budovy a zariadenia 39
11.3 Rušenie hlukom 39
11.4 Priepustnosť štetovnicových stien 39
Príloha A (informatívna) - Skladovanie a manipulácia so štetovnicami 40
Príloha B (informatívna) - Zváranie štetovníc 48
Príloha C (informatívna) - Vháňanie štetovníc 57
Príloha D (informatívna) - Pomocné činnosti pri inštalácii a vháňaní 58
Príloha E (informatívna) - Nepriepustnosť tesnenia zámkov 60
Príloha F (inforamtívna) - Drevené štetovnice a klieštiny 63
Príloha G (informatívna) - Bibliografia 69