SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61377-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61377-3


Označenie: STN EN 61377-3 zrušená
Slovenský názov: Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Časť 3: Kombinované skúšanie striedavých motorov napájaných meničom s medziobvodom a ich riadiaceho systému
Anglický názov: Railway applications. Rolling stock. Part 3: Combined testing of alternating current motors, fed by an indirect convertor, and their control system
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2004
Dátum zrušenia: 23. 2. 2019
Jazyk: SK
ICS: 45.060, 45.060.10
Triediaci znak: 36 2207
Úroveň zapracovania: idt IEC 61377-3:2002, idt EN 61377-3:2002
Vestník: 06/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 61377:2016-10 (36 2207)
Nahradené normy: STN EN 61377-3:2004-01 (35 0720)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na kombinácie motora/motorov, prúdové meniče s medziobvodom a ich riadiace systémy.Obsah normy STN EN 61377-3
1 Rozsah platnosti a predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Definície 7
4 Podmienky prostredia 9
5 Charakteristiky kombinovanej sústavy 9
5.1 Špecifikácia charakteristík 9
5.2 Deklarované charakteristiky 9
5.3 Charakteristiky kombinovanej sústavy 9
5.4 Výmena informácií a zodpovednosť 10
6 Kategórie skúšok 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Typové skúšky 10
6.3 Výskumné skúšky 10
7 Skúšky 11
7.1 Všeobecne 11
7.2 Podmienky skúšok 11
7.3 Skúšky oteplenia 12
7.4 Doplnková skúška paralelne zapojených asynchrónnych motorov 12
7.5 Charakteristiky skúšok a tolerancie 13
7.6 Rôzne skúšky 14
7.7 Výskumné skúšky 15
Príloha A (normatívna) – Dohoda medzi používateľom a výrobcom 24
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 25
Obrázok 1 – Kombinovaná sústava – príslušní účastníci 7
Obrázok 2 – Trakčný pohon 16
Obrázok 3 – Záväzné charakteristiky – asynchrónna kombinovaná sústava s napäťovým meničom
(dva príklady) 17
Obrázok 4 – Záväzné krivky – asynchrónna kombinovaná sústava s napäťovým meničom 18
Obrázok 5 – Záväzné charakteristiky a krivky – asynchrónna kombinovaná sústava
s prúdovým meničom 19
Obrázok 6 – Záväzné charakteristiky a krivky – asynchrónna kombinovaná sústava
s prúdovým meničom 20
Obrázok 7 – Usporiadanie skúšobného stavu pri skúške rekuperácie asynchrónnej
kombinovanej sústavy 21
Obrázok 8 – Vplyv rôzneho priemeru kolesa na charakteristiku krútiaceho momentu
asynchrónnych motorov 22
Obrázok 9 – Príklad pracovného rozsahu kombinovanej sústavy 22
Obrázok 10 – Príklad usporiadania obvodu na krátkodobé prerušenie jednosmerného napájania 23
Obrázok 11 – Príklad usporiadania obvodu na rýchlu zmenu napájacieho napätia 23
Tabuľka 1 Zoznam skúšok 15