SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1999-1-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1999-1-1


Označenie: STN P ENV 1999-1-1 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 9: Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá. Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby
Anglický názov: Eurocode 9: Design of aluminium structures. Part 1-1: General rules. General rules and rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2003
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1591
Úroveň zapracovania: idt ENV 1999-1-1:1998
Vestník: 10/03
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1999-1-1:2007-09 (73 1501), STN EN 1999-1-4:2007-08 (73 1501), STN EN 1999-1-5:2007-08 (73 1501)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje doslovný preklad angl. znenia ENV 1999-1-1: Eurokód 9.Obsah normy STN P ENV 1999-1-1
Predhovor 11
1 Všeobecne 14
1.1 Predmet normy 14
1.2 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 14
1.3 Normatívne odkazy 15
1.4 Predpoklady 20
1.5 Definície 20
1.6 Jednotky SI 22
1.7 Značky používané v tejto predbežnej európskej norme 23
2 Zásady navrhovania 29
2.1 Základné požiadavky 29
2.2 Definície a klasifikácie 29
2.3 Požiadavky návrhu 32
2.4 Trvanlivosť 33
2.5 Požiarna odolnosť 34
3 Materiály 34
3.1 Všeobecne 34
3.2 Konštrukčný hliník 34
3.3 Spojovacie prostriedky 40
3.4 Trvanlivosť a ochrana proti korózii 43
3.5 Kritériá výberu pre hliníkové zliatiny 47
4 Medzné stavy používateľnosti 49
4.1 Zásady 49
4.2 Priehyby 49
4.3 Vibrácie 50
4.4 Dynamické účinky 51
5 Medzné stavy únosnosti (prvky) 51
5.1 Zásady 51
5.2 Výpočet vnútorných síl a momentov 53
5.3 Odolnosť prierezov 54
5.4 Klasifikácia prierezov 56
5.5 Zmäknutie oblastí HAZ priľahlých k zvarom 62
5.6 Odolnosť nosníkov 65
5.7 Odolnosť ťahaných prútov 71
5.8 Odolnosť tlačených prútov 72
5.9 Odolnosť prútov namáhaných osovou silou a dvojosovým ohybom 80
5.10 Odolnosť nevystužených stien namáhaných vo svojej rovine 86
5.11 Odolnosť vystuženej steny namáhanej vo svojej rovine 90
5.12 Odolnosť plnostenných nosníkov 95
6 Spoje namáhané statickým zaťažením 107
6.1 Základné ustanovenia pre skrutkové, nitové a zvarové spoje 107
6.2 Uzly so skrutkovými, nitovými a zvarovými spojmi 108
6.3 Spoje namáhané šmykom pri vibráciách a súčasne alebo striedavo protismerne
pôsobiacom zaťažení 108
6.4 Klasifikácia spojov 108
6.5 Spoje vyhotovené pomocou skrutiek, nitov alebo čapov 114
6.6 Zvarové spoje 128
6.7 Hybridné spoje 136
6.8 Lepené spoje 136
7 Výroba a zhotovovanie 138
7.1 Všeobecne 138
7.2 Technická správa 138
7.3 Príprava materiálu 139
7.4 Skrutkové spoje 141
7.5 Zváranie 142
7.6 Konštrukčné lepené spoje 144
7.7 Ochrana 144
7.8 Kontrola a bezpečnosť 147
8 Navrhovanie s využitím skúšok 148
8.1 Zásady 148
8.2 Plánovanie skúšok 148
8.3 Vykonávanie skúšok 149
8.4 Vyhodnotenie skúšky 149
8.5 Dokumentácia 149
Príloha A (informatívna) Skúška faktora trenia 150
A.1 Účel skúšania 150
A.2 Podstatné premenné 150
A.3 Skúšobné vzorky 150
A.4 Postup skúšania 150
A.5 Rozšírené skúšky plastického tečenia pri šmyku 151
A.6 Výsledky skúšky 151
Príloha B (informatívna) Výber materiálov 153
B.1 Všeobecne 153
B.2 Tvárnené výrobky 153
B.3 Odliatky 156

Príloha C (informatívna) Výpočet vnútorných síl 158
C.1 Výpočet konštrukcie 158
C.2 Predpoklady návrhu 161
C.3 Konštrukčný systém 161
C.4 Zohľadnenie imperfekcií 162
C.5 Odolnosť proti postrannému vybočeniu 166
Príloha D (informatívna) Spôsoby výpočtu konštrukcie 169
D.1 Všeobecne 169
D.2 Určovanie požadovanej húževnatosti 170
D.3 Používanie metód plastických kĺbov 171
Príloha E (informatívna) Analytické modely pre závislosť napätie – pomerná deformácia 176
E.1 Predmet prílohy 176
E.2 Analytické modely 176
Príloha F (informatívna) Stabilita prútových sústav 183
F.1 Všeobecne 183
F.2 Pružnostný výpočet prútových sústav s posuvnými uzlami 183
F.3 Plasticitný výpočet prútových sústav s posuvnými uzlami 183
F.4 Požiadavky na stĺpy pri plasticitných výpočtoch (bez a so spevnením) 183
Príloha G (informatívna) Pôsobenie prierezov za medzou pružnosti 185
G.1 Všeobecne 185
G.2 Definícia medzných stavov prierezov 185
G.3 Klasifikácia prierezov podľa medzných stavov 185
G.4 Určenie medzného osového zaťaženia 186
G.5 Určenie ohybového momentu 187
G.6 Určenie predpokladanej rotačnej kapacity 187
Príloha H (informatívna) Klopenie nosníkov 190
H.1 Pružný kritický moment a štíhlosť 190
H.2 Štíhlosť 194
Príloha J (informatívna) Charakteristiky krútenia tenkostenných prierezov 197
J.1 Moment tuhosti v prostom krútení 197
J.2 Poloha stredu šmyku 197
J.3 Výsekový moment zotrvačnosti 197