SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CR 14377
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CR 14377Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CR 14377
Slovenský názov: Ochrana ovzdušia. Návod na odhad neistoty pre referenčné metódy zisťovania kvality vonkajšieho ovzdušia
Anglický názov: Air quality. Approch to uncertainty estimation for ambient air reference measurement methods
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN CR 14377
Dátum vydania: 1. 3. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.040.20
Triediaci znak: 83 5515
Úroveň zapracovania: idt CR 14377:2002
Vestník: 02/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Túto správu CEN pripravila ad hoc skupina z CEN/TC 264 v spolupráci so spoločným výskumným strediskom a norma je informatívnym dokumentom.Obsah normy TNI CR 14377
Predhovor 5
1 Úvod 5
2 Predpoklady a interpretácie Rámcovej smernice ES o kvalite vonkajšieho ovzdušia
a dcérskych smerníc použité v tejto správe 6
2.1 Prílohy v dcérskych smerniciach 6
2.2 Definície a interpretácia pojmov neistota merania, úroveň spoľahlivosti a interval
spoľahlivosti podľa dcérskych smerníc o kvalite vonkajšieho ovzdušia 6
2.2.1 Všeobecne 6
2.2.2 Neistota merania 6
2.2.3 Úroveň spoľahlivosti 7
2.2.4 Vzťah medzi intervalom spoľahlivosti a neistotou merania 7
2.3 Pravidlá Európskej komisie 8
3 Prístupy k odhadu neistoty 8
3.1 Všeobecne 8
3.2 Návod na vyjadrovanie neistoty merania 9
3.3 Medzinárodné normy ISO 5725 časti 1 až 6 10
3.4 Medzinárodný slovník základných a všeobecných termínov v metrológii 10
3.5 Iné medzinárodné normy 10
4 Odporúčania na hodnotenie neistoty metód zisťovania kvality vonkajšieho ovzdušia 11
4.1 Úvod 11
4.1.1 Všeobecne 11
4.1.2 Automatizované metódy merania 11
4.1.3 Neautomatizované metódy merania 12
4.1.4 Využitie nadviazaných kalibračných štandardov a certifikovaných referenčných materiálov 13
4.1.5 Špecifikácia režimu terénnych kalibrácií a postupov QA/QC 13
4.2 Jednotný prístup k hodnoteniu neistoty v dcérskych smerniciach o kvalite vonkajšieho
ovzdušia 14
4.2.1 Všeobecne 14
4.2.2 Hlavné typy používaných skúšobných postupov 14
4.2.3 Príklady prístupu k odhadu neistoty podľa tejto správy 18
4.2.4 Použiteľnosť hlavných typov skúšok 18
5 Požiadavky na priebežné zabezpečovanie kvality a riadenie kvality terénnych meraní
vyplývajúce zo smerníc ES 19
5.1 Prehľad požiadaviek 19
5.2 Špecifické požiadavky Rámcovej smernice 19
5.3 Typy zúčastnených organizácií 19
5.4 Požiadavky na nadväznosť na národné alebo medzinárodne uznané etalóny 20
5.5 Preukázanie kompetentnosti organizácií, ktoré vykonávajú činnosti QA/QC 20
5.6 Úloha zabezpečovania kvality a riadenia kvality priebežných terénnych meraní 21
5.7 Postupy pravidelného auditu práce laboratórií zúčastnených na QA/QC 21
5.8 Závery 22
6 Všeobecná filozofia vývoja budúcich metód zisťovania kvality vonkajšieho ovzdušia 23
Príloha A Princípy referenčných metód predpísaných dcérskymi smernicami ES o kvalite
ovzdušia 24
Príloha B Ciele v kvalite údajov pre benzén a oxid uhoľnatý z dcérskej smernice o kvalite
vonkajšieho ovzdušia 25
Príloha C Referenčné metódy merania na implementáciu smerníc EÚ o kvalite ovzdušia 26
Príloha D Príklady ilustrujúce prístup k hodnoteniu neistoty metód zisťovania kvality vonkajšieho
ovzdušia, ktorý špecifikuje táto správa 28
Príloha E Definície termínov súvisiacich s neistotou merania použitých v tejto správe 35
Príloha F Krátky opis metodológie pre program skúšok spôsobilosti, ktorý sa môže použiť na
podporu európskej harmonizácie meraní na zisťovanie kvality vonkajšieho ovzdušia 36
Príloha G Členovia skupiny ad hoc na prístup k odhadu neistoty metód zisťovania kvality
vonkajšieho ovzdušia 38
Príloha H Poďakovanie 39
Literatúra 40