SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60664-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60664-5


Označenie: STN EN 60664-5 zrušená
Slovenský názov: Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 5: Komplexná metóda určovania vzdušných vzdialeností a povrchových ciest, ktoré sa rovnajú 2 mm alebo sú menšie
Anglický názov: Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 5: A comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2004
Dátum zrušenia: 1. 10. 2010
Jazyk: SK
ICS: 29.080.30
Triediaci znak: 33 0420
Úroveň zapracovania: idt IEC 60664-5:2003, idt EN 60664-5:2003
Vestník: 08/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 3/05, 6/10, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 60664-5:2008-07 (33 0420)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť platí pre dosky plošných spojov a ekvivalentné konštrukcie, pri ktorých sú vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty identické a sú pozdĺž povrchov tuhej izolácie, ako sú napríklad dráhy opísané v prí-kladoch 1, 5 a 11 z článku 4.2 v časti 1.Obsah normy STN EN 60664-5
Úvod 6

1 Všeobecne 6
1.1 Rozsah použitia 6
1.2 Normatívne odkazy 7
1.3 Definície 7

2 Základné údaje o určovaní rozmerov vzdušnej vzdialenosti a povrchovej cesty 8
2.1 Úvod 8
2.2 Napätia a napäťové menovité údaje 8
2.3 Frekvencia 8
2.4 Čas napäťového namáhania 8
2.5 Znečistenie 9
2.6 Informácie dodávané so zariadeniami 10
2.7 Izolačný materiál 10

3 Požiadavky a postupy určovania rozmerov 10
3.1 Určovanie rozmerov vzdušných vzdialeností 10
3.2 Určovanie rozmerov povrchových ciest 13
3.3 Požiadavky na návrh tuhej izolácie 18

4 Skúšky a merania 18
4.1 Skúšky 18
4.2 Meranie povrchových ciest a vzdušných vzdialeností 19

Príloha A (informatívna) – Základné údaje o výdržných charakteristikách vzdušných vzdialeností 20

Príloha B (informatívna) – Menovité napätia napájacích sietí pre rozdielne režimy riadenia prepätia 21

Príloha C (informatívna) – Metódy skúšky čiastkovým výbojom 22

Príloha D (informatívna) – Doplnkové informácie k metódam skúšky čiastkovým výbojom 23

Príloha E (informatívna) – Porovnanie povrchových ciest špecifikovaných v tabuľke 4 a vzdušných
vzdialeností v tabuľke A.1 24

Príloha F (informatívna) – Určovanie rozmerov na zachovanie minimálneho izolačného odporu 25

Príloha G (normatívna) – Skúška adsorpcie vody 27

Príloha H (informatívna) – Diagramy určovania rozmerov 31

Príloha I (informatívna) – Skúška výdržným napätím povrchovej cesty za podmienok vlhka 34

Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 36

Literatúra 35

Obrázok G.1 – Usporiadanie skúšobnej vzorky 28
Obrázok G.2 – Skúšobný obvod 29
Obrázok G.3 – Kritická relatívna vlhkosť izolačných materiálov 30
Obrázok H.1 – Diagram určovania rozmerov vzdušných vzdialeností obvodov pripojených priamo
na napájaciu sieť 31
Obrázok H.2 – Diagram určovania rozmerov vzdušných vzdialeností obvodov priamo nepripojených
na napájaciu sieť 32
Obrázok H.3 – Diagram určovania rozmerov povrchových ciest 33
Obrázok I.1 – Usporiadanie na skúšku výdržným napätím 34

Tabuľka 1 – Vzťah medzi úrovňami vlhkosti a triedami makroprostredia 9
Tabuľka 2 – Vzdušné vzdialenosti odolávajúce prechodným prepätiam 11
Tabuľka 3 – Vzdušné vzdialenosti odolávajúce ustáleným napätiam, dočasným prepätiam alebo periodickým vrcholovým napätiam 12
Tabuľka 4 – Povrchové cesty na zabránenie poruche z dôvodu plazivých prúdov 15
Tabuľka 5 – Povrchové cesty na zabránenie preskoku 16
Tabuľka F.1 – Minimálny izolačný odpor 25
Tabuľka F.2 – Povrchové cesty na zachovanie minimálneho izolačného odporu 26