Tlačiť

STN EN 61514-2


Označenie: STN EN 61514-2 zrušená
Slovenský názov: Systémy riadenia priemyselných procesov. Časť 2: Metódy hodnotenia spôsobilosti inteligentných pozicionérov ventilov s pneumatickými výstupmi
Anglický názov: Industrial process control systems. Part 2: Methods of evaluating the performance of intelligent valve positioners with pneumaticutputs outputs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2005
Dátum zrušenia: 1. 8. 2016
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40, 25.040.40
Triediaci znak: 18 5610
Úroveň zapracovania: idt IEC 61514-2:2004, idt EN 61514-2:2004
Vestník: 01/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 61514-2:2014-05 (18 5610)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61514 špecifikuje návrhy a skúšky určené na meranie a stanovenie statickej a dynamickej charakteristiky, stupňa inteligencie a komunikačné schopnosti inteligentných jedno- alebo dvojčinných pozicionérov ventilov.Obsah normy STN EN 61514-2
Predhovor 6
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 10
4 Preskúmanie návrhu 11
4.1 Oboznámenie sa s pozicionérom 12
4.1.1 Napájacia jednotka 12
4.1.2 Zostava vstupných snímačov 12
4.1.3 Zostava pomocných snímačov 13
4.1.4 Rozhranie človek – stroj 13
4.1.5 Prenosové rozhranie 13
4.1.6 Jednotka spracovania dát 13
4.1.7 Výstupný podsystém 13
4.1.8 Externá funkčnosť 14
4.2 Hľadiská funkčnosti a spôsobilosti, ktoré treba preskúmať 15
4.2.1 Kontrolný zoznam 15
4.2.2 Vypracovanie protokolu 21
4.3 Informácie v dokumentácii 21
5 Skúšanie spôsobilosti 22
5.1 Referenčné podmienky skúšok spôsobilosti 22
5.1.1 Charakteristiky ventilu 23
5.2 Zvyčajné skúšobné postupy 24
5.2.1 Skúšobná zostava 24
5.2.2 Bezpečnostné opatrenia 25
5.3 Začiatočné pozorovania a merania 26
5.3.1 Montážny postup 26
5.3.2 Konfiguračné postupy 26
5.3.3 Postup kalibrácie polohy vretena 26
5.3.4 Postup ladenia polohy vretena 26
5.4 Postupy skúšok spôsobilosti 27
5.4.1 Skúšky pri referenčných podmienkach 27
5.4.2 Účinky ovplyvňujúcich veličín 30
6 Ďalšie úvahy 37
6.1 Bezpečnosť 37
6.2 Stupeň ochrany krytom 37
6.3 Elektromagnetické žiarenie 37
6.4 Varianty 37
7 Protokol o hodnotení 37
Príloha A (normatívna) – Zostava na skúšku vibráciami 39
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie
so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami 40
Literatúra 42
Obrázok 1 – Vzor pozicionéra rozsiahlej konfigurácie 12
Obrázok 2 – Základný návrh pozicionérov s analógovými výstupmi 14
Obrázok 3 – Základný návrh pozicionérov s impulzným výstupom 14
Obrázok 4 – Základná skúšobná zostava 25
Obrázok 5 – Príklady skokovej ozvy pozicionérov 30
Tabuľka 1 – Jedno- alebo dvojčinný priamočiary akčný člen 23
Tabuľka 2 – Jedno- alebo dvojčinný otočný akčný člen s uhlom medzi 60° – 90° 23
Tabuľka 3 – Matrica vlastností prístroja a skúšok 31