Tlačiť

STN EN 1443


Označenie: STN EN 1443 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Chimneys. General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 10. 2019
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4211
Úroveň zapracovania: idt EN 1443:2003
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1443:2019-10 (73 4211)
Nahradené normy: STN EN 1443:2004-01 (73 4211)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje všeobecné požiadavky, základné prevádzkové kritériá a limitné hodnoty pre komíny (vrátane dymovodov a ich tvaroviek), ktoré sú určené na odvod spalín od spotrebičov palív do voľného ovzdušia.Obsah normy STN EN 1443
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Klasifikácia, označovanie a iné základné informácie 10
4.1 Všeobecne 10
4.2 Teplotné kategórie 10
4.3 Tlakové kategórie 10
4.4 Kategórie odolnosti voči pôsobeniu kondenzátu 11
4.5 Kategórie odolnosti voči korózii 11
4.6 Kategórie odolnosti voči vyhoreniu sadzí 11
4.7 Vzdialenosť od horľavých materiálov 11
4.8 Tepelný odpor 12
4.9 Mrazuvzdornosť 12
4.10 Požiarna odolnosť 12
4.10.1 Z vnútornej strany 12
4.10.2 Z vonkajšej strany 12
4.11 Označovanie 12
4.12 Základné doplnkové informácie 12
5 Rozmery, tvary a tolerancie 13
6 Požiadavky 13
6.1 Všeobecne 13
6.2 Mechanická odolnosť a stabilita 13
6.3 Správanie sa pri pôsobení tepla 13
6.3.1 Tepelná odolnosť 13
6.3.2 Odolnosť voči vyhoreniu sadzí 14
6.3.3 Požiarna odolnosť 14
6.3.4 Reakcia na oheň 14
6.4 Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia 14
6.4.1 Plynotesnosť 14
6.4.2 Difúzny odpor vodnej pary a odolnosť voči pôsobeniu kondenzátu 15
6.4.3 Odolnosť voči korózii 15
6.5 Bezpečnosť pri používaní 15
6.6 Úspora energie a uchovanie tepla 15
6.7 Dodatočné kritéria na prevádzkovanie komína 15
6.7.1 Otvory na čistenie a kontrolu 15
6.7.2 Prenikanie vlhkosti 15
6.7.3 Aerodynamické vlastnosti komínových nadstavcov 15
6.7.4 Zhromažďovanie a odvod kondenzátu 15
6.7.5 Prietokový odpor 15
7 Označovanie, etiketovanie a návod 16
7.1 Všeobecne 16
7.2 Komínové prvky 16
7.3 Komín 16
7.4 Údaje o výrobku 16
8 Preukazovanie zhody 16
Príloha A (informatívna) – Dôležité prevádzkové požiadavky na komínové systémy
a zložené komíny vo vzťahu ku skúšobným metódam alebo skúsenostiam 17
Príloha B (informatívna) – Charakteristiky komína 18
Literatúra 20