Tlačiť

STN EN 13428Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13428
Slovenský názov: Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov
Anglický názov: Packaging. Requirements specific to manufacturing and composition. Prevention by source reduction
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.99, 55.020
Triediaci znak: 77 7005
Úroveň zapracovania: idt EN 13428:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13428:2002-04 (77 7005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje postup hodnotenia obalov tak, aby sa zabezpečilo, že hmotnosť a (alebo) objem použitého materiálu minimálne zodpovedá zachovaniu.Obsah normy STN EN 13428
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky 8
4.1 Použitie 8
4.2 Hodnotenie obalov 8
4.2.1 Všeobecne 8
4.2.2 Stanovenie kritickej oblasti 8
4.2.3 Stanovenie prítomnosti nebezpečných látok alebo prípravkov 9
4.2.4 Stanovenie štyroch určených ťažkých kovov 9
4.3 Preukázanie zhody 9
4.3.1 Preukázanie zníženia zdrojov 9
4.3.2 Preukázanie minimalizácie nebezpečných látok alebo prípravkov 9
4.3.3 Preukázanie zhody s limitom na prítomnosť určených ťažkých kovov 9
5 Zoznam prevádzkových kritérií 10
Príloha A (informatívna) – Návod na použitie tejto normy na hodnotenie postačujúceho minima
hmotnosti/objemu obalu 11
A.1 Úvod 11
A.2 Metodika hodnotenia 11
A.3 Prevádzkové kritériá 12
A.3.1 Všeobecne 12
A.3.2 Ochrana výrobku 12
A.3.3 Proces výroby obalu 12
A.3.4 Proces balenia/plnenia 12
A.3.5 Logistika (vrátane prepravy, skladovania a manipulácie) 12
A.3.6 Prezentácia výrobku a marketing 13
A.3.7 Prijateľnosť pre používateľa/spotrebiteľa 13
A.3.8 Informácia 13
A.3.9 Bezpečnosť 13
A.3.10 Legislatíva 13
A.3.11 Iné oblasti 14
A.4 Príklad štruktúry kontrolného zoznamu 14
Príloha B (informatívna) – Príklady procesu posúdenia zhody hmotnosti/objemu s použitím kontrolného zoznamu 15
B.1 Všeobecne 15
B.2 Príklad založený na obalovej štúdii vypracovanej UKCEED 15
B.2.1 Všeobecne 15
B.2.2 Ochrana výrobku 15
B.2.3 Proces výroby obalu 15
B.2.4 Proces balenia/plnenia 15
B.2.5 Logistika 15
B.2.6 Prezentácia výrobku a marketing 15
B.2.7 Prijateľnosť pre používateľa/spotrebiteľa 16
B.2.8 Informácia 16
B.2.9 Bezpečnosť 16
B.2.10 Legislatíva 16
B.2.11 Iné oblasti 16
B.3 Príklad založený na obalovej štúdii vykonanej Fachvereinigung Behälterglasindustrie e.V 18
B.3.1 Všeobecne 18
B.3.2 Ochrana výrobku 18
B.3.3 Proces výroby obalu 18
B.3.4 Proces balenia/plnenia 18
B.3.5 Logistika 19
B.3.6 Prezentácia výrobku a marketing 19
B.3.7 Prijateľnosť pre používateľa/spotrebiteľa 19
B.3.8 Informácia 19
B.3.9 Bezpečnosť 19
B.3.10 Legislatíva 19
B.3.11 Iné oblasti 19
Príloha C (normatívna) – Minimalizácia nebezpečných látok alebo prípravkov a preukázanie zhody 21
C.1 Cieľ 21
C.2 Stanovenie látok alebo prípravkov na ich minimalizáciu 21
C.3 Zhoda s požiadavkou minimalizácie 21
Príloha D (informatívna) – Vývojový diagram – Minimalizácia nebezpečných látok alebo prípravkov
a preukázanie zhody 22
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/62/ES 23
Literatúra 24