Tlačiť

TNI CEN/TR 13695-2


Označenie: TNI CEN/TR 13695-2 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia
Anglický názov: Packaging. Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment. Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
Pôvodné označenie: Do 1.9.2005 STN TR 13695-2
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2019
Jazyk: SK
ICS: 13.020.30, 55.020
Triediaci znak: 77 7020
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 13695-2:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: TNI CEN/TR 13695-2:2019-07 (77 7020)
Nahradené normy: STN CR 13695-2:2002-12 (77 7020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje metodiku a postup na určenie prítomnosti a na minimalizovanie iných nebezpečných látok v súvislosti s prílohou II, odsekom 1, odrážkou 3 smernice 94/62/ES.Obsah normy TNI CEN/TR 13695-2
Obsah
strana
Prehovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky smernice 94/62/ES o obaloch a odpade z obalov 7
5 Nasledujúce smernice, ktoré prichádzajú do úvahy 8
5.1 Smernice o spaľovaní 8
5.2 Smernica o skládke odpadu 8
6 Zhrnutie súčasnej situácie v priemysle 8
7 Identifikácia a minimalizácia nebezpečných látok v obaloch 9
7.1 Všeobecný princíp 9
7.2 Identifikácia 9
7.2.1 Metóda spätného sledovania ako základný princíp 9
7.2.2 Metóda identifikácie 9
7.2.3 Použitie kariet bezpečnostných údajov na určenie prítomnosti nebezpečných látok
a prípravkov 9
7.3 Uvoľňovanie do životného prostredia 10
7.4 Minimalizácia 10
8 Podklady na návrh novej normy na preukázanie zhody s prílohou II, odsekom 1,
odrážkou 3 smernice 94/62/ES 11
8.1 Podstata 11
8.2 Stanovenie látok určených na minimalizáciu 11
8.3 Zhoda s požiadavkou minimalizácie 11
9 Zhrnutie 12
Príloha A (informatívna) Rozhodovací diagram Minimalizácia nebezpečných látok
alebo prípravkov a preukázanie zhody 13
Príloha B (informatívna) Informácia o platných predpisoch 14
Príloha C (informatívna) Príklady kariet bezpečnostných údajov 16
Literatúra 26