SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13384-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13384-2


Označenie: STN EN 13384-2 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív
Anglický názov: Chimneys. Thermal and fluid dynamic calculation methods. Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4206
Úroveň zapracovania: idt EN 13384-2:2003
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13384-2+A1:2009-07 (73 4206)
Nahradené normy: STN EN 13384-2:2004-01 (73 4206)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 13384 stanovuje metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu, charakteristické pre komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív.Obsah normy STN EN 13384-2
Normal;heading 1,Nadpis 10,1.,Heading;heading 2,.1.1,.1.1.;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;header,Záhlavie
normy;Textový nadpis;Malinké;Názov normy;Podnadpis;footer;Body Text 2;petit;Body Text;Document Map;Body Text 2;Body Text Indent 2;Body Text Indent
3;Body Text 3;footnote text;obsah EN;obsah oddiel;Text EN normy;Poznámka;Nadpis kapitoly;Nadpis oddielu;popis obrázku;text normy;text ENV;Text
tabulky;peter;Pata;Nadpis;Eíslo seznamu;Zna;Zna1;Oádka;Standardní text;List Bullet;List Bullet 2;List Bullet 3;List Bullet 4;List Bullet 5;Obrázek;
List;List Continue 3;List 2;Zobraziť spiatočnú adresu;List 3;List Continue;Normal Indent;List Continue 4;List Continue 2;tabulka;Hlavny nadpis;Nadpis
8_IMP;Text0;Text1;nadpis0;Text bubliny;Body Text 2;Písmo tabulky;a2;a3;a4;a5;a6;ANNEX;RefNorm;Term(s);TermNum;Definition;Štýl1;Plain Text;toc
1;Nadpis tabuľky;normal;normalCisViacur;Sty1;Sty2;normalVyrazny;Obsah tabuľky;Popisok;Ilustrácia;Obsah rámca;Obsah;Vodorovná čiara;N1;N2;poznamka;N3;
normalVyrazny14;normalVyrazny12;annotation text;nadpis1;nadpis2;nadpis_3;Style Body Text 2 + Arial 10 pt Bold Black1;ANNEXN;ANNEXZ;bibliography;Body
Text First Indent 2;Example;Figure footnote;Figure title;Foreword;Formula;Introduction;List Number;List Number 2;List Number 3;List Number 4;MSDNFR;
na2;na3;na4;na5;na6;Note;p2;p3;p4;p5;p6;Special;Table footnote;Table title;zzBiblio;zzContents;zzCopyright;zzCover;zzForeword;zzHelp;zzIndex;
zzLc5;zzLc6;zzLn5;zzLn6;zzSTDTitle;CHAMPSEU;CHAMPSFR;CHAMPSGEN;List Number 5;Block Text;Body Text First Indent;Closing;Date;envelope address;envelope
return;List 4;List 5;List Continue 5;Message Header;Note Heading;Salutation;Signature;Subtitle;Title;Einrückstrich;Spiegelstrich;Anmerkung;Anhang;
ann1;Text normy;Tabelle;Formule krátká;Legenda1;Legenda2;Cizojazyčný název;Obsah
strana
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Značky, názvy a jednotky 9
5 Metódy výpočtu 11
5.1 Všeobecné zásady 11
5.2 Podmienky tlakovej rovnováhy 12
5.3 Požadovaný hmotnostný prietok 13
5.4 Požiadavky na tlak 13
5.5 Požiadavky na teplotu 13
5.6 Postup výpočtu 14
6 Údaje o spalinách charakterizujúce spotrebič 15
7 Údaje pre komín a dymovod 16
8 Základné údaje na výpočet 16
8.1 Teplota vzduchu 16
8.1.1 Teplota vonkajšieho vzduchu (TL) 16
8.1.2 Teplota vzduchu v okolí komína (TU) 17
8.2 Tlak vonkajšieho vzduchu 17
8.3 Plynová konštanta 17
8.3.1 Plynová konštanta vzduchu (RL) 17
8.3.2 Plynová konštanta spalín (R) 17
8.4 Hustota vzduchu (L) 17
8.5 Merná tepelná kapacita spalín (cP) 17
8.6 Objemový obsah vodnej pary ((H2O) j) a teplota kondenzácie (TSP) 17
8.7 Súčiniteľ teplotnej nestability (SH) 17
8.8 Súčiniteľ bezpečnosti prúdenia spalín (SE) 17
8.9 Vonkajší súčiniteľ prestupu tepla 17
9 Stanovenie teplôt 18
10 Výpočet zmiešavania 19
10.1 Hmotnostný prietok spalín () 19
10.2 Teplota spalín na vstupe do úseku komína (Te,j) 19
10.3 Obsah CO2 v spalinách v úseku komína ((CO2)j) 19
10.4 Obsah vodnej pary v spalinách ((H2O)j) 20
10.5 Plynová konštanta spalín (Rj) 20
10.6 Údaje o spalinách 20
10.6.1 Merná tepelná kapacita (cpV,j), (cp,j) 20
10.6.2 Tepelná vodivosť spalín (AV,j), (A,j) 20
10.6.3 Dynamická viskozita (AV,j), (A,j) 21
11 Hustota a rýchlosť prúdenia spalín 21
12 Ťah na výstupe z dymovodu a ťah na vstupe do komínového prieduchu 22
12.1 Ťah na vstupe do úseku komína 22
12.1.1 Statický ťah v úseku komína (PH,j) 22
12.1.2 Tlaková strata v úseku komína (PR,j) 22
12.2 Požadovaný ťah na výstupe z dymovodu (PZe,j) 24
12.2.1 Výpočtová tlaková strata v dymovode (PV,j) 24
12.2.2 Tlaková strata z prívodu vzduchu (PB,j) 26
13 Povrchová teplota komínového prieduchu 26
14 Kaskádové usporiadanie 27
14.1 Princíp výpočtovej metódy 27
14.2 Podmienka tlakovej rovnováhy 27
14.3 Požadovaný hmotnostný prietok 28
14.4 Požadovaný tlak 29
14.5 Požadovaná teplota 29
14.6 Postup výpočtu 29
14.7 Ťah na výstupe z dymovodu a ťah na vstupe do úseku spoločného dymovodu 29
14.7.1 Ťah na vstupe spalín do spoločného dymovodu (PZC,j,l) 29
14.7.2 Ťah na výstupe z dymovodu (PZeC,j,l) 31
14.8 Povrchová teplota 33
15 Vyvážený komín 33
15.1 Princíp výpočtovej metódy 33
15.2 Podmienka tlakovej rovnováhy 33
15.3 Požadovaný hmotnostný prietok 34
15.4 Tlakové požiadavky 34
15.5 Teplotné požiadavky 36
15.6 Postup výpočtu pre vyvážené komíny 36
15.7 Hmotnostný prietok privádzaného vzduchu 37
15.8 Stanovenie teploty vo vyvážených komínoch 37
15.8.1 Oddelené prieduchy 37
15.8.2 Sústredne usporiadané prieduchy 37
15.8.3 Sústredné usporiadanie vzduchovodu s dymovodom 43
15.9 Tlaková strata na prívode vzduchu 48
15.9.1 Statický ťah na výstupe zo vzduchového prieduchu 48
15.9.2 Statický ťah na výstupe zo vzduchovodu 48
15.9.3 Tlaková strata vzduchového prieduchu v úseku komína j (PRB,j) 49
15.9.4 Tlaková strata vzduchovodu v úseku j (PRBV,j) 50
15.10 Hustota a rýchlosť prúdenia prívodného vzduchu 51
15.10.1 Hustota a rýchlosť prúdenia prívodného vzduchu spriemerované po dĺžke úseku komína 51
15.10.2 Hustota a rýchlosť prúdenia prívodného vzduchu spriemerované po dĺžke úseku vzduchovodu 52
Príloha A (informatívna) – Odporúčania 53
Príloha A.1 (informatívna) – Odporúčania pre komíny a spotrebiče 53
Príloha A.2 (informatívna) – Odporúčania pre dymovody 53
Príloha B (informatívna) – Charakteristiky spotrebičov 54