Tlačiť

STN EN ISO 4126-4


Označenie: STN EN ISO 4126-4 zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 4: Poistné ventily s pomocným ovládaním (ISO 4126-4:2004)
Anglický názov: Safety devices for protection against excessive pressure. Part 4: Pilot operated safety valves (ISO 4126-4:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 12. 2013
Jazyk: SK
ICS: 13.240
Triediaci znak: 13 6668
Úroveň zapracovania: idt ISO 4126-4:2004, idt EN ISO 4126-4:2004
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 7/09, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 4126-4:2013-12 (13 6668)
Nahradené normy: STN EN ISO 4126-4:2004-06 (13 6668)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy špecifikuje všeobecné požiadavky na poistné ventily s pomocným ovládaním, ktoré sú iné ako poistné ventily, na ktoré platí časť 1 bez ohľadu na pracovnú látku, na ktorú sa navrhujú. V každom prípade sú poistné ventily v prevádzke vystavené pracovnej látke, ktorá sa nachádza v chránenom systéme.



Obsah normy STN EN ISO 4126-4
Obsah
strana
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Značky a jednotky 9
5 Konštrukcia 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Pripájacie konce 10
5.3 Minimálne požiadavky na pružiny 12
5.4 Materiály 13
6 Výrobné skúšky 14
6.1 Cieľ výrobných skúšok 14
6.2 Všeobecne 14
6.3 Hydraulická tlaková skúška 14
6.4 Pneumatická tlaková skúška 14
6.5 Nastavenie nastaveného otváracieho tlaku alebo skúšobného
tlaku v studenom stave 14
6.6 Skúška tesnosti sedla 15
6.7 Tesnenia častí vystavených tlaku 15
7 Typová skúška 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Skúšky na stanovenie prevádzkových charakteristík 16
7.3 Skúšky na stanovenie prietokových charakteristík 18
7.4 Stanovenie výtokového súčiniteľa 19
7.5 Overovanie výtokového súčiniteľa 19
8 Stanovenie prevádzkových parametrov
poistných ventilov s pomocným ovládaním 20
8.1 Stanovenie výtokového súčiniteľa 20
8.2 Kritické a podkritické prúdenie 20
8.3 Výtok pri kritickom prúdení 20
8.4 Výtok pri každom plyne pri podmienkach podkritického prúdenia 21
8.5 Výtok pri nevyparujúcich sa kvapalinách ako skúšobných látkach
pri turbulentnom prúdení s Reynoldsovým číslom Re 80 000 21
9 Stanovenie výtoku poistných ventilov s pomocným ovládaním 21
9.1 Všeobecne 21
9.2 Ventily na uvoľňovanie plynov alebo pár 21
9.3 Výpočet výtoku 21
10 Označovanie a plombovanie 22
10.1 Označovanie 22
10.2 Plombovanie poistného ventila s pomocným ovládaním 23
Príloha A (informatívna) – Príklady výpočtov na stanovenie výtokov
pri rozličných pracovných látkach 24
A.1 Výpočet výtoku plynných pracovných látok pri podmienkach
kritického prúdenia (pozri 9.3.3.1) 24
A.2 Výpočet výtoku plynných pracovných látok pri podmienkach
podkritického prúdenia (pozri 9.3.3.2) 26
A.3 Výpočet výtoku kvapalných pracovných látok (pozri 9.3.4) 26
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 97/23/EHS 28