SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1997-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1997-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1997-1
Slovenský názov: Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
Anglický názov: Eurocode 7:Geotechnical design. Part 1: General rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 93.020
Triediaci znak: 73 0091
Úroveň zapracovania: idt EN 1997-1:2004, idt EN 1997-1:2004/A1:2013
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 08/09, Zmena *NA V 03/10, Zmena *A1 V 07/14
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1997-1:1998-11 (73 0091), STN 73 1000:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Túto európsku normu (EN 1997-1: 2004) vypracovala technická komisia CEN/TC 250 Eurokódy stavebných konštrukcií, ktorej sekretariát bol zriadený v BSI. CEN/TC 250 je zodpovedná za všetky Eurokódy stavebných konštrukcií.Obsah normy STN EN 1997-1
Citované normy 2
Predhovor 9
Kapitola 1 Všeobecne 11
1.1 Predmet 11
1.2 Normatívne odkazy 12
1.3 Predpoklady 13
1.4 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 13
1.5 Definície 14
1.6 Symboly 15
Kapitola 2 Zásady navrhovania geotechnických konštrukcií 19
2.1 Návrhové požiadavky 19
2.2 Návrhové situácie 21
2.3 Trvanlivosť 22
2.4 Geotechnické navrhovanie na základe výpočtov 22
2.5 Návrh prijatím predpísaných opatrením 32
2.6 Zaťažovacie skúšky a skúšky na experimentálnych modeloch 32
2.7 Pozorovacia metóda 32
2.8 Správa o návrhu geotechnickej konštrukcie 33
Kapitola 3 Geotechnické údaje 34
3.1 Všeobecne 34
3.2 Geotechnický prieskum 34
3.3 Vyhodnotenie geotechnických parametrov 35
3.4 Správa o prieskume horninového prostredia 41
Kapitola 4 Stavebný dozor, monitorovanie a údržba 42
4.1 Všeobecne 42
4.2 Dozor 43
4.3 Kontrola základových pomerov 44
4.4 Overenie výstavby 45
4.5 Monitorovanie 45
4.6 Údržba 46
Kapitola 5 Zásypy, násypy, odvodňovanie, zlepšovanie a vystužovanie horninového prostredia 47
5.1 Všeobecne 47
5.2 Základné požiadavky 47
5.3 Zhotovovanie násypov (zásypov) 47
5.4 Odvodňovanie 50
5.5 Zlepšovanie a vystužovanie horninového prostredia 50
Kapitola 6 Plošné základy 51
6.1 Všeobecne 51
6.2 Medzné stavy 51
6.3 Zaťaženia a návrhové situácie 51
6.4 Návrhové a realizačné odporúčania 51
6.5 Návrh podľa medzného stavu únostnosti 52
6.6 Návrh podľa medzného stavu používateľnosti 54
6.7 Základy na skalných horninách: doplnkové návrhové opatrenia 56
6.8 Konštrukčný návrh plošných základov 56
6.9 Príprava podložia 57
Kapitola 7 Pilótové základy 57
7.1 Všeobecne 57
7.2 Medzné stavy 57
7.3 Zaťaženie a návrhové situácie 58
7.4 Návrhové metódy a odporúčania 59
7.5 Zaťažovacie skúšky pilót 60
7.6 Tlačené piloty 62
7.7 Priečne zaťažené pilóty 70
7.8 Konštrukčný návrh pilót 71
7.9 Dozor pri zhotovovaní pilót 71
Kapitola 8 Kotvenie 73
8.1 Všeobecne 73
8.2 Medzné stavy 74
8.3 Návrhové situácie a zaťaženia 74
8.4 Návrhové a realizačné odporúčania 74
8.5 Navrhovanie podľa medzného stavu únostnosti 75
8.6 Navrhovanie podľa medzného stavu používateľnosti 76
8.7 Preukazné skúšky 76
8.8 Kontrolné skúšky 77
8.9 Dozor a monitoring 77
Kapitola 9 Oporné konštrukcie 77
9.1 Všeobecne 77
9.2 Medzné stavy 77
9.3 Zaťaženie, geometrické údaje a návrhové situácie 78
9.4 Návrhové a realizačné odporúčania 80
9.5 Určenie zemných tlakov 81
9.6 Tlaky vody 83
9.7 Návrh podľa medzného stavu únostnosti 83
9.8 Návrh podľa medzného stavu používateľnosti 87
Kapitola 10 Porušenie podzemnou vodou 88
10.1 Všeobecne 88
10.2 Porušenie vztlakom 89
10.3 Hydraulické prelomenie dna 91
10.4 Vnútorná erózia 92
10.5 Porušenie vývermi 92
Kapitola 11 Celková stabilita 93
11.1 Všeobecne 93
11.2 Medzné stavy 94
11.3 zaťaženie a návrhové situácie 94
11.4 Návrhové a realizačné odporúčania 94
11.5 Návrh podľa medzného stavu únostnosti 95
11.6 Návrh podľa medzného stavu používateľnosti 97
11.7 Monitoring 97
Kapitola 12 Násypy 98
12.1 Všeobecne 98
12.2 Medzné stavy 98
12.3 Zaťaženia a návrhové situácie 98
12.4 Návrhové a realizačné odporúčania 99
12.5 Návrh podľa medzného stavu únostnosti 100
12.6 Návrh podľa medzného stavu používateľnosti 100
12.7 Kontrola a monitoring 101
Príloha A (normatívna) – Parciálne a korelačné súčinitele medzných
stavov a únosnosti a odporúčané hodnoty 102
Príloha B (informatívna) – Informácia o pôvode parciálnych súčiniteľov
pre návrhové postupy 1, 2 a 3 110
Príloha C (informatívna) – Príklad postupov na stanovenie medzných hodnôt
zemného tlaku na zvislé steny 113
Príloha D (informatívna) – Príklad analytickej metódy výpočtu únosnosti plošného základu 127
Príloha E (informatívna ) – Príklad semiempirickej metódy únostnosti plošného základu 130
Príloha F (informatívna) – Príklad metód vyhodnotenia sadania 131
Príloha G (informatívna) – Príklad metódy postupu určovania predpokladanej
únostnosti plošných základov založených na skalných horninách 133
Príloha H (informatívna) – Prípustné hodnoty deformácie konštrukcie
a pohybu základu 135
Príloha J (informatívna) – Zoznam kontrolných činností pre stavebný dozor
a vykonávanie monitoringu 137