SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17011
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17011


Označenie: STN EN ISO/IEC 17011 zrušená
Slovenský názov: Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody (ISO/IEC 17011: 2004)
Anglický názov: Conformity assessment. General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 6. 2018
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 01 5210
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 17011:2004, idt EN ISO/IEC 17011:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO/IEC 17011:2018-06 (01 5210)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadav-y na akreditačné orgány posudzujúce a akreditujúce orgány posudzovania zhody.Obsah normy STN EN ISO/IEC 17011
Predhovor 4

Úvod 6

1 Predmet normy 7

2 Normatívne odkazy 8

3 Termíny a definície 8

4 Akreditačný orgán 11
4.1 Právna zodpovednosť 11
4.2 Štruktúra 11
4.3 Nestrannosť 12
4.4 Dôvernosť 14
4.5 Záväzky a financovanie 14
4.6 Akreditačné činnosti 14
1
5 Manažérstvo 15
5.1 Všeobecne 15
5.2 Systém manažérstva 15
5.3 Riadenie dokumentácie 16
5.4 Záznamy 16
5.5 Nezhody a nápravné činnosti 17
5.6 Preventívne činnosti 17
5.7 Interné audity 18
5.8 Preskúmanie manažmentom 18
5.9 Sťažnosti 19

6 Ľudské zdroje 20
6.1 Pracovníci akreditačného orgánu 20
6.2 Pracovníci zapojení do akreditačného procesu 20
6.3 Monitorovanie 21
6.4 Záznamy o pracovníkoch 21

7 Akreditačný proces 22
7.1 Akreditačné kritériá a informácie 22
7.2 Žiadosť o akreditáciu 23
7.3 Preskúmanie zdrojov 23
7.4 Subdodávka posudzovania 24
7.5 Príprava posudzovania 24
7.6 Preskúmanie dokumentácie a záznamov 26
7.7 Posudzovanie na mieste 27
7.8 Analýza zistení a správa z posudzovania 27
7.9 Rozhodovanie a udelenie akreditácie 29
7.10 Odvolania 30
7.11 Reakreditácia a dohľad 31
7.12 Rozšírenie akreditácie 32
7.13 Pozastavenie, zrušenie alebo zúženie akreditácie 32
7.14 Záznamy o orgánoch posudzovania zhody 33
7.15 Skúšky odbornosti a iné medzilaboratórne porovnávania 33

8 Zodpovednosť akreditačného orgánu a orgánu posudzovania zhody 34
8.1 Povinnosti orgánu posudzovania zhody 34
8.2 Povinnosti akreditačného orgánu 35
8.3 Odkazy na akreditáciu a používanie značiek 36

Literatúra 38