Tlačiť

STN EN 14374Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14374
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Vrstvené dyhové drevo na nosné účely. Požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Structural laminated veneer lumber. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.080, 91.080.20
Triediaci znak: 73 2824
Úroveň zapracovania: idt EN 14374:2004
Vestník: 10/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na vrstvené dyhové drevo určené na nosné účely v stavebníctve.Obsah normy STN EN 14374
Predhovor 6
1 Predmet 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky 8
4.1 Dyhy 8
4.2 Kvalita lepenia 8
4.3 Rozmery a tolerancie 8
4.4 Pevnosť 8
4.4.1 Všeobecne 8
4.4.2 Pevnosť v ohybe pri namáhaní na hranu 8
4.4.3 Pevnosť v ohybe pri namáhaní na plochu 9
4.4.4 Pevnosť v ťahu rovnobežne s vláknami 9
4.4.5 Pevnosť v ťahu kolmo na vlákna 9
4.4.6 Pevnosť v tlaku rovnobežne s vláknami 9
4.4.7 Pevnosť v tlaku kolmo na vlákna 9
4.4.8 Pevnosť v šmyku kolmo na vlákna 9
4.4.9 Pevnosť v šmyku rovnobežne s vláknami 9
4.5 Tuhosť 9
4.5.1 Všeobecne 9
4.5.2 Modul pružnosti rovnobežne s vláknami 9
4.5.3 Modul pružnosti kolmo na vlákna 9
4.5.4 Modul pružnosti v šmyku pri namáhaní v ohybe kolmo na hranu 10
4.5.5 Modul pružnosti v šmyku pri namáhaní v ohybe kolmo na plochu 10
4.6 Hustota 10
4.7 Obsah vlhkosti 10
4.8 Reakcia na oheň 10
4.9 Emisia formaldehydu 10
4.10 Prirodzená odolnosť proti biologickým vplyvom 10
5 Hodnotenie zhody 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Počiatočná skúška typu alebo posúdenie 10
5.2.1 Všeobecne 10
5.2.2 Odber vzoriek 11
5.2.3 Charakteristiky, ktoré sa zisťujú pri počiatočnej skúške alebo posúdení 11
5.3 Vnútropodniková kontrola výroby 12
5.3.1 Všeobecne 12
5.3.2 Charakteristiky hotového výrobku, na ktoré sa vzťahuje výrobná kontrola 12
6 Označovanie 13
Príloha A (informatívna) - Smer namáhania pri zisťovaní pevnosti vrstveného dyhového dreva 14
Príloha B (normatívna) - Metóda skúšania kvality lepenia 15
Príloha C (normatívna) - Triedy formaldehydov 16
Príloha ZA (informatívna) - Ustanovenia tejto európskej normy, ktoré sa týkajú ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 17
ZA.1 Predmet a dôležité vlastnosti 17
Z.2 Postup preukazovania zhody vrstveného dyhového dreva 18
Z.2.1 Systém preukazovania zhody 18
Z.2.2 Certifikát ES a vyhlásenie zhody 19
Z.3 Označovanie CE 19
Literatúra 23