SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17025
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17025


Označenie: STN EN ISO/IEC 17025 zrušená
Slovenský názov: Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025: 2005)
Anglický názov: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia: 1. 6. 2018
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20, 19.020
Triediaci znak: 01 5253
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 17025:2005, idt EN ISO/IEC 17025:2005
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO/IEC 17025:2018-06 (01 5253)
Nahradené normy: STN EN ISO/IEC 17025:2000-12 (01 5253)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť vykonávať skúšky a/alebo kalibrácie vrátane vzorkovania. Zahŕňa skúšanie a kalibrácie vykonávané normalizovanými metódami, nenormalizovanými metódami a metódami vyvinutými laboratóriom.Obsah normy STN EN ISO/IEC 17025
Predhovor 4
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 9
4 Požiadavky na manažment 9
4.1 Organizácia 9
4.2 Systém manažérstva 11
4.3 Riadenie dokumentácie 13
4.3.1 Všeobecne 13
4.3.2 Schvaľovanie a vydávanie dokumentácie 13
4.3.3 Zmeny dokumentácie 14
4.4 Preskúmanie požiadaviek, tendrov a zmlúv 14
4.5 Subdodávky skúšok a kalibrácií 15
4.6 Nakupovanie služieb a dodávok 16
4.7 Služba zákazníkovi 16
4.8 Sťažnosti 17
4.9 Riadenie nezhodnej práce pri skúškach a/alebo kalibrácii 17
4.10 Zlepšovanie 18
4.11 Nápravná činnosť 18
4.11.1 Všeobecne 18
4.11.2 Analýzy príčin 18
4.11.3 Výber a zavedenie nápravných činností 18
4.11.4 Monitorovanie nápravných činností 18
4.11.5 Doplnkové audity 18
4.12 Preventívna činnosť 19
4.13 Riadenie záznamov 19
4.13.1 Všeobecne 19
4.13.2 Technické záznamy 20
4.14 Interné audity 20
4.15 Preskúmania manažmentom 21
5 Technické požiadavky 22
5.1 Všeobecne 22
5.2 Pracovníci 22
5.3 Priestory a podmienky prostredia 23
5.4 Skúšobné a kalibračné metódy a ich validácia 24
5.4.1 Všeobecne 24
5.4.2 Výber metód 25
5.4.3 Metódy vyvinuté laboratóriom 25
5.4.4 Neštandardné metódy 25
5.4.5 Validácia metód 25
5.4.6 Odhad neistoty merania 27
5.4.7 Kontrola údajov 28
5.5 Zariadenie 29
5.6 Nadväznosť meraní 31
5.6.1 Všeobecne 31
5.6.2 Osobitné požiadavky 31
5.6.3 Referenčné etalóny a referenčné materiály 33
5.7 Odber vzoriek 33
5.8 Zaobchádzanie s predmetmi skúšania a kalibrácie 34
5.9 Zabezpečovanie kvality výsledkov skúšok a kalibrácií 35
5.10 Oznamovanie výsledkov 36
5.10.1 Všeobecne 36
5.10.2 Protokoly o skúškach a kalibračné certifikáty 36
5.10.3 Protokoly o skúškach 37
5.10.4 Kalibračné certifikáty 38
5.10.5 Názory a interpretácie 39
5.10.6 Výsledky skúšok a kalibrácií získané od subdodávateľov 39
5.10.7 Elektronický prenos výsledkov 39
5.10.8 Úprava protokolov a certifikátov 39
5.10.9 Dodatky k protokolom o skúškach a kalibračným certifikátom 40
Príloha A (informatívna) – Krížové odkazy na normu ISO 9001: 2000 41
Príloha B (informatívna) – Návod na vytváranie aplikácií pre špecifické oblasti 45
Literatúra 47