SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1998-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1998-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-1
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.25, 91.010.30
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-1:2004
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 07/06, Zmena *NA V 03/09, Oprava *AC V 10/09, Zmena *NA/1 V 03/10, Zmena *NA/2 V 02/12, Zmena *NA/3 V 09/12, Zmena *A1 V 05/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1998-1-1:1999-04 (73 0036), STN P ENV 1998-1-2:1999-05 (73 0036), STN P ENV 1998-1-3:1999-05 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1998 sa používa pri navrhovaní a výstavbe pozemných a inžinierskych stavieb v seizmických oblastiach. Jej účelom je zaistiť, že v prípade zemetrasenia: -sú chránené životy ľudí; -poškodenia sú obmedzené; -konštrukcie dôležité pre ochranu obyvateľstva zostanú funkčné.Obsah normy STN EN 1998-1
Predhovor 11

Kapitola 1 Všeobecne 16
1.1 Predmet 16
1.1.1 Predmet EN 1998 16
1.1.2 Predmet EN 1998-1 16
1.1.3 Ďalšie časti EN 1998 17
1.2 Citované normy 17
1.2.1 Všeobecné citované normy 17
1.2.2 Ďalšie citované normy 17
1.3 Predpoklady 18
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 18
1.5 Termíny a definície 18
1.5.1 Termíny spoločné pre všetky eurokódy 18
1.5.2 Ďalšie termíny používané v EN 1998 18
1.6 Značky 19
1.6.1 Všeobecne 19
1.6.2 Ďalšie značky použité v kapitolách 2 a 3 EN 1998-1 19
1.6.3 Ďalšie značky použité v kapitole 4 EN 1998-1 20
1.6.4 Ďalšie značky použité v kapitole 5 EN 1998-1 20
1.6.5 Ďalšie značky použité v kapitole 6 EN 1998-1 23
1.6.6 Ďalšie značky použité v kapitole 7 EN 1998-1 24
1.6.7 Ďalšie značky použité v kapitole 8 EN 1998-1 25
1.6.8 Ďalšie značky použité v kapitole 9 EN 1998-1 26
1.6.9 Ďalšie značky použité v kapitole 10 EN 1998-1 26
1.7 Jednotky SI 27

Kapitola 2 Požiadavky na pôsobenie a kritériá vhodnosti 27
2.1 Základné požiadavky 27
2.2 Kritériá vhodnosti 28
2.2.1 Všeobecne 28
2.2.2 Medzný stav únosnosti 28
2.2.3 Stav obmedzeného poškodenia 29
2.2.4 Špecifické opatrenia 29
2.2.4.1 Návrh 29
2.2.4.2 Základy 29
2.2.4.3 Plán zabezpečenia kvality 30

Kapitola 3 Podmienky v podloží a seizmické zaťaženie 30
3.1 Podmienky v podloží 30
3.1.1 Všeobecne 30
3.1.2 Identifikácia kategórie podložia 30
3.2 Seizmické zaťaženie 31
3.2.1 Seizmické oblasti 31
3.2.2 Základné vyjadrenie seizmického zaťaženia 32
3.2.2.1 Všeobecne 32
3.2.2.2 Spektrum pružnej horizontálnej seizmickej odozvy 33
3.2.2.3 Spektrum vertikálnej pružnej odozvy 35
3.2.2.4 Návrhová seizmická výchylka podložia 36
3.2.2.5 Návrhové spektrum pre pružnostný výpočet 36
3.2.3 Alternatívne vyjadrenia seizmického zaťaženia 37
3.2.3.1 Vyjadrenie prostredníctvom časových priebehov 37
3.2.3.1.1 Všeobecne 37
3.2.3.1.2 Umelé akcelerogramy 37
3.2.3.1.3 Zaznamenané alebo simulované akcelerogramy 37
3.2.3.2 Priestorový model seizmického zaťaženia 38
3.2.4 Kombinácie seizmického zaťaženia s ostatnými zaťaženiami 38

Kapitola 4 Navrhovanie budov 38
4.1 Všeobecne 38
4.1.1 Predmet 38
4.2 Charakteristiky seizmicky odolných budov 38
4.2.1 Základné princípy koncepčného návrhu 38
4.2.1.1 Jednoduchosť konštrukcie 39
4.2.1.2 Rovnomernosť, symetria a nevyťaženosť 39
4.2.1.3 Dvojosová odolnosť a tuhosť 39
4.2.1.4 Krútiaca odolnosť a tuhosť 39
4.2.1.5 Membránové pôsobenie stropov v ich rovine 39
4.2.1.6 Primerané základy 40
4.2.2 Seizmicky prvotné a druhotné prvky 40
4.2.3 Kritériá pravidelnosti konštrukcie 40
4.2.3.1 Všeobecne 40
4.2.3.2 Kritériá pravidelnosti v pôdoryse 41
4.2.3.3 Kritériá pravidelnosti po výške 42
4.2.4 Súčinitele kombinácie pre premenné zaťaženia 43
4.2.5 Triedy významnosti a súčinitele významnosti 44
4.3 Výpočet konštrukcie 44
4.3.1 Výpočtový model 44
4.3.2 Náhodné krútiace účinky 44
4.3.3 Výpočtové metódy 44
4.3.3.1 Všeobecne 44
4.3.3.2 Metóda náhradných seizmických síl 46
4.3.3.2.1 Všeobecne 46
4.3.3.2.2 Celková šmyková sila pri základe 47
4.3.3.2.3 Rozdelenie horizontálnych seizmických síl 48
4.3.3.2.4 Krútiace účinky 48
4.3.3.3 Viactvarový výpočet pri zaťažení spektrom odozvy 48
4.3.3.3.1 Všeobecne 48
4.3.3.3.2 Kombinácie tvarových odoziev 49
4.3.3.3.3 Krútiace účinky 49
4.3.3.4 Nelineárne metódy 49
4.3.3.4.1 Všeobecne 49
4.3.3.4.2 Nelineárna statická analýza (metóda prekročenia deformácií) 50
4.3.3.4.2.1 Všeobecne 50
4.3.3.4.2.2 Vodorovné sily 50
4.3.3.4.2.3 Kapacitná krivka 51
4.3.3.4.2.4 Súčiniteľ prekročenia návrhovej pevnosti 51
4.3.3.4.2.5 Plastický mechanizmus 51
4.3.3.4.2.6 Cieľové premiestnenie 51
4.3.3.4.2.7 Postup stanovenia krútiacich účinkov 51
4.3.3.4.3 Nelineárny výpočet v časovej oblasti 51
4.3.3.5 Kombinácie účinkov zložiek seizmického zaťaženia 52
4.3.3.5.1 Horizontálne zložky seizmického zaťaženia 52
4.3.3.5.2 Zvislá zložka seizmického zaťaženia 52
4.3.4 Výpočet premiestnení 53
4.3.5 Nenosné prvky 53
4.3.5.1 Všeobecne 53
4.3.5.2 Overovanie 53
4.3.5.3 Súčinitele významnosti 54
4.3.5.4 Súčinitele správania 54
4.3.6 Prídavné opatrenia pri rámoch s murovanými výplňami 55
4.3.6.1 Všeobecne 55
4.3.6.2 Požiadavky a kritériá 55
4.3.6.3 Nepravidelnosti zapríčinené murovanými výplňami 55
4.3.6.3.1 Nepravidelnosti v pôdoryse 55
4.3.6.3.2 Nepravidelnosti po výške 56
4.3.6.4 Obmedzenie poškodenia výplňových stien 56
4.4 Overovanie bezpečnosti 56
4.4.1 Všeobecne 56
4.4.2 Medzný stav únosnosti 56
4.4.2.1 Všeobecne 56
4.4.2.2 Podmienka odolnosti 57
4.4.2.3 Podmienka celkovej a lokálnej poddajnosti 57
4.4.2.4 Podmienka rovnováhy 58
4.4.2.5 Odolnosť horizontálnych stužení (stropných membrán) 58
4.4.2.6 Odolnosť základov 58
4.4.2.7 Podmienka seizmických spojov (dilatácií) 59
4.4.3 Obmedzenie poškodenia 59
4.4.3.1 Všeobecne 59
4.4.3.2 Obmedzenie medzipodlažného posunu 60

Kapitola 5 Špecifické pravidlá pre betónové budovy 60
5.1 Všeobecne 60
5.1.1 Predmet 60
5.1.2 Termíny a definície 60
5.2 Koncepcie návrhu 62
5.2.1 Kapacita na rozptyl energie a triedy poddajnosti 62
5.2.2 Druhy konštrukcií a súčinitele správania 62
5.2.2.1 Druhy konštrukcií 62
5.2.2.2 Súčinitele správania pre horizontálne seizmické zaťaženia 63
5.2.3 Kritériá navrhovania 64
5.2.3.1 Všeobecne 64
5.2.3.2 Podmienka lokálnej odolnosti 64
5.2.3.3 Pravidlo kapacitného návrhu 65
5.2.3.4 Podmienka lokálnej poddajnosti 65
5.2.3.5 Nevyťaženosť konštrukcie 66
5.2.3.6 Seizmicky druhotné prvky a odolnosti 66
5.2.3.7 Špecifické prídavné opatrenia 66
5.2.4 Overovanie bezpečnosti 67
5.3 Navrhovanie podľa EN 1992-1-1 67
5.3.1 Všeobecne 67
5.3.2 Materiály 67
5.3.3 Súčiniteľ správania 67
5.4 Návrh na DCM (stredná poddajnosť) 67
5.4.1 Geometrické obmedzenia a materiály 67
5.4.1.1 Požiadavky na materiály 67
5.4.1.2 Geometrické obmedzenia 68
5.4.1.2.1 Nosníky 68
5.4.1.2.2 Stĺpy 68
5.4.1.2.3 Poddajné steny 68
5.4.1.2.4 Veľké slabo vystužené steny 68
5.4.1.2.5 Špecifické pravidlá pre nosníky podopierajúce nepriebežné zvislé prvky 68
5.4.2 Účinky návrhového zaťaženia 68
5.4.2.1 Všeobecne 68
5.4.2.2 Nosníky 68
5.4.2.3 Stĺpy 69
5.4.2.4 Osobitné ustanovenia pre poddajné steny 70
5.4.2.5 Osobitné ustanovenia pre veľké slabo vystužené steny 72
5.4.3 Overenie medzného stavu únosnosti a riešenie detailov 72
5.4.3.1 Nosníky 72
5.4.3.1.1 Ohybová a šmyková odolnosť 72
5.4.3.1.2 Riešenie detailov na lokálnu poddajnosť 73
5.4.3.2 Stĺpy 74
5.4.3.2.1 Odolnosti 74
5.4.3.2.2 Riešenie detailov seizmicky prvotných stĺpov na lokálnu poddajnosť 74
5.4.3.3 Rámové uzly 76
5.4.3.4 Poddajné steny 77
5.4.3.4.1 Ohybová a šmyková odolnosť 77
5.4.3.4.2 Riešenie detailov na lokálnu poddajnosť 77
5.4.3.5 Veľké slabo vystužené steny 80
5.4.3.5.1 Ohybová odolnosť 80
5.4.3.5.2 Šmyková odolnosť 80
5.4.3.5.3 Riešenie detailov na lokálnu poddajnosť 80
5.5 Navrhovanie na DCH (veľká poddajnosť) 81
5.5.1 Geometrické obmedzenia a materiály 81
5.5.1.1 Požiadavky na materiál 81
5.5.1.2 Geometrické obmedzenia 81
5.5.1.2.1 Nosníky 81
5.5.1.2.2 Stĺpy 81
5.5.1.2.3 Poddajné steny 81
5.5.1.2.4 Špecifické pravidlá pre nosníky podopierajúce nespojité zvislé prvky 81
5.5.2 Návrhové účinky zaťaženia 81
5.5.2.1 Nosníky 81
5.5.2.2 Stĺpy 82
5.5.2.3 Rámové uzly 82
5.5.2.4 Poddajné steny 82
5.5.2.4.1 Osobitné ustanovenia pre steny štíhle v ich rovine 82
5.5.2.4.2 Osobitné ustanovenia pre nízke steny 83
5.5.3 Posúdenie na medzný stav únosnosti a riešenie detailov 83
5.5.3.1 Nosníky 83
5.5.3.1.1 Ohybová odolnosť 83
5.5.3.1.2 Šmyková odolnosť 83
5.5.3.1.3 Riešenie detailov na lokálnu poddajnosť 84
5.5.3.2 Stĺpy 84
5.5.3.2.1 Odolnosti 84
5.5.3.2.2 Riešenie detailov na lokálnu poddajnosť 84
5.5.3.3 Rámové uzly (nosníkov so stĺpmi) 85
5.5.3.4 Poddajné steny 86
5.5.3.4.1 Ohybová odolnosť 86
5.5.3.4.2 Porušenie steny diagonálnym tlakom v dôsledku šmyku 86
5.5.3.4.3 Porušenie steny diagonálnym ťahom v dôsledku šmyku 86
5.5.3.4.4 Porušenie prekĺznutím pri šmyku 87
5.5.3.4.5 Riešenie detailov na lokálnu poddajnosť 88
5.5.3.5 Združujúce prvky združených stien (steny s otvormi) 89
5.6 Ustanovenia pre kotvenia a pozdĺžne spoje 90
5.6.1 Všeobecne 90
5.6.2 Kotvenie výstuže 90
5.6.2.1 Stĺpy 90
5.6.2.2 Nosníky 90
5.6.3 Spájanie presahov prútov výstuže 91
5.7 Návrh a riešenie detailov seizmicky druhotných prvkov 92
5.8 Prvky betónových základov 92
5.8.1 Predmet 92
5.8.2 Ťahadlá a základové pásy 93
5.8.3 Spojenie zvislých prvkov so základovými pásmi alebo stenami 93
5.8.4 Betónové pilóty a pilótové hlavice betónované na mieste 93
5.9 Lokálne účinky od murovaných alebo betónových výplní 94
5.10 Požiadavky na betónové stropné dosky 94
5.11 Prefabrikované betónové konštrukcie 95
5.11.1 Všeobecne 95
5.11.1.1 Predmet a druhy prefabrikovaných konštrukcií 95
5.11.1.2 Hodnotenie prefabrikovaných konštrukcií 95
5.11.1.3 Kritériá návrhu 96
5.11.1.3.1 Lokálna odolnosť 96
5.11.1.3.2 Rozptyl energie 96
5.11.1.3.3 Špecifické prídavné opatrenia 97
5.11.1.4 Súčinitele správania 97
5.11.1.5 Analýza dočasnej situácie 97
5.11.2 Spoje prefabrikovaných prvkov 97
5.11.2.1 Všeobecné ustanovenia 97
5.11.2.1.1 Spoje umiestnené mimo kritických oblastí 97
5.11.2.1.2 Predimenzované spoje 97
5.11.2.1.3 Spoje rozptyľujúce energiu 98
5.11.2.2 Zhodnotenie odolnosti spojov 98
5.11.3 Prvky 98
5.11.3.1 Nosníky 98
5.11.3.2 Stĺpy 98
5.11.3.3 Spoje nosníkov a stĺpov 99
5.11.3.4 Veľké prefabrikované steny (Panelové steny) 99
5.11.3.5 Stropné membrány 100

Kapitola 6 Špecifické pravidlá pre oceľové konštrukcie budov 101
6.1 Všeobecne 101
6.1.1 Predmet 101
6.1.2 Koncepcie návrhu 101
6.1.3 Overovanie bezpečnosti 102
6.2 Materiály 102
6.3 Druhy konštrukcií a súčinitele správania 103
6.3.1 Druhy konštrukcií 103
6.3.2 Súčinitele správania 106
6.4 Výpočet konštrukcie 106
6.5 Kritériá návrhu a pravidlá riešenia detailov pre rozptylové správanie, ktoré sú spoločné
pre všetky druhy konštrukcií 107
6.5.1 Všeobecne 107
6.5.2 Kritériá návrhu rozptylových konštrukcií 107
6.5.3 Pravidlá navrhovania tlačených alebo ohýbaných rozptylových prvkov 107
6.5.4 Pravidlá navrhovania ťahaných prvkov alebo ťahaných častí 107
6.5.5 Pravidlá navrhovania spojov v rozptylových oblastiach 107
6.6 Návrh a pravidlá riešenia detailov nosných rámov 108
6.6.1 Kritériá návrhu 108
6.6.2 Nosníky (Prievlaky) 108
6.6.3 Stĺpy 109
6.6.4 Spoje nosníkov so stĺpmi 110
6.7 Návrh a pravidlá riešenia detailov centricky (sústredne) stužených rámov 111
6.7.1 Kritériá návrhu 111
6.7.2 Výpočet 112
6.7.3 Diagonálne prvky 112
6.7.4 Nosníky a stĺpy 113
6.8 Návrh a pravidlá riešenia detailov excentricky stužených rámov 113
6.8.1 Kritériá návrhu 113
6.8.2 Seizmické medzičlánky 114
6.8.3 Prvky, ktoré neobsahujú seizmické medzičlánky 116
6.8.4 Spoje seizmických medzičlánkov 116
6.9 Pravidlá návrhu konštrukcií typu obráteného kyvadla 117
6.10 Pravidlá návrhu oceľových konštrukcií s betónovými jadrami alebo stenami a nosných
rámov (prenášajúcich momenty) kombinovaných s centrickým stužením alebo
s výplňovými stenami 117
6.10.1 Konštrukcie s betónovými jadrami alebo stenami 117
6.10.2 Nosné rámy kombinované s centrickým (sústredným) stužením 117
6.10.3 Nosné rámy (prenášajúce momenty) kombinované s výplňovými stenami 117

Kapitola 7 Špecifické pravidlá pre spriahnuté oceľobetónové konštrukcie budov 118
7.1 Všeobecne 118
7.1.1 Predmet 118
7.1.2 Koncepcie návrhu 118
7.1.3 Overovanie bezpečnosti 119
7.2 Materiály 119
7.2.1 Betón 119
7.2.2 Oceľová výstuž 119
7.2.3 Konštrukčná oceľ 120
7.3 Druhy konštrukcií a súčinitele správania 120
7.3.1 Druhy konštrukcií 120
7.3.2 Súčinitele správania 121
7.4 Výpočet konštrukcie 122
7.4.1 Predmet 122
7.4.2 Tuhosť prierezov 122
7.5 Kritériá návrhu a pravidlá riešenia detailov pri rozptylovom správaní konštrukcie,
spoločné pre všetky druhy konštrukcií 122
7.5.1 Všeobecne 122
7.5.2 Kritériá návrhu rozptylových konštrukcií 122
7.5.3 Plastická odolnosť rozptylových oblastí 122
7.5.4 Pravidlá riešenia detailov spriahnutých spojov v rozptylových oblastiach 123
7.6 Pravidlá pre prvky 125
7.6.1 Všeobecne 125
7.6.2 Oceľové nosníky spriahnuté s betónovou doskou 126
7.6.3 Účinná šírka dosky 128
7.6.4 Plne zapuzdrené spriahnuté stĺpy 130
7.6.5 Čiastočne zapuzdrené prvky 131
7.6.6 Spriahnuté vyplnené stĺpy 132
7.7 Navrhovanie a pravidlá riešenia detailov rámov 132
7.7.1 Špecifické kritériá 132
7.7.2 Výpočet 132
7.7.3 Pravidlá pre nosníky a stĺpy 132
7.7.4 Spoje nosníkov a stĺpov 133
7.7.5 Podmienka zanedbania spriahnutia nosníkov s doskou 133
7.8 Návrh a pravidlá riešenia detailov spriahnutých centricky stužených rámov 133
7.8.1 Špecifické kritériá 133
7.8.2 Výpočet 133
7.8.3 Diagonálne prvky 133
7.8.4 Nosníky a stĺpy 133
7.9 Návrh a pravidlá riešenia detailov spriahnutých excentricky stužených rámov 134
7.9.1 Špecifické kritériá 134
7.9.2 Výpočet 134
7.9.3 Medzičlánky 134
7.9.4 Prvky bez seizmických medzičlánkov 134
7.10 Návrh a riešenie detailov konštrukčných systémov vytvorených zo železobetónových
stien spriahnutých s oceľovými konštrukčnými prvkami 135
7.10.1 Špecifické kritériá 135
7.10.2 Výpočet 136
7.10.3 Pravidlá riešenia detailov spriahnutých stien triedy poddajnosti DCM – strednej 136
7.10.4 Pravidlá riešenia detailov združujúcich nosníkov triedy poddajnosti DCM – strednej 137
7.10.5 Prídavné pravidlá pre triedu poddajnosti DCH (veľkej) 137
7.11 Návrh a pravidlá riešenia detailov pre spriahnuté šmykové steny s oceľovými plechmi 137
7.11.1 Špecifické kritériá 137
7.11.2 Výpočet 137
7.11.3 Pravidlá riešenia detailov 137
7.12 Kontrola návrhu a výstavby 138

Kapitola 8 Špecifické pravidlá pre drevené budovy 138
8.1 Všeobecne 138
8.1.1 Predmet 138
8.1.2 Definície 138
8.1.3 Koncepcie návrhu 138
8.2 Materiály a vlastnosti rozptylových oblastí 139
8.3 Triedy poddajnosti a súčinitele správania 139
8.4 Výpočet konštrukcie 140
8.5 Pravidlá riešenia detailov 140
8.5.1 Všeobecne 140
8.5.2 Pravidlá riešenia detailov pri spojoch 140
8.5.3 Pravidlá riešenia detailov pri vodorovných paneloch 141
8.6 Overovanie bezpečnosti 141
8.7 Kontrola návrhu a výstavby 142

Kapitola 9 Špecifické pravidlá pre murované budovy 142
9.1 Predmet 142
9.2 Materiály a vzory previazania 142
9.2.1 Druhy murovacích prvkov 142
9.2.2 Minimálna pevnosť murovacích prvkov 142
9.2.3 Malta 142
9.2.4 Spojenie muriva 142
9.3 Druhy konštrukcií a súčinitele správania 143
9.4 Výpočet konštrukcie 143
9.5 Kritériá návrhu a pravidlá výstavby 144
9.5.1 Všeobecne 144
9.5.2 Prídavné požiadavky na nevystužené murivo spĺňajúce EN 1998-1 145
9.5.3 Prídavné požiadavky na zovreté murivo 145
9.5.4 Prídavné požiadavky na vystužené murivo 145
9.6 Overovanie bezpečnosti 146
9.7 Pravidlá pre “jednoduché murované budovy” 146
9.7.1 Všeobecne 146
9.7.2 Pravidlá 146

Kapitola 10 Základová izolácia 148
10.1 Predmet 148
10.2 Definície 148
10.3 Základné požiadavky 149
10.4 Kritériá vhodnosti 149
10.5 Všeobecné požiadavky na návrh 150
10.5.1 Všeobecné požiadavky týkajúce sa zariadení 150
10.5.2 Kontrola nežiadúcich pohybov 150
10.5.3 Riadenie vplyvu diferenčných seizmických pohybov podložia 150
10.5.4 Riadenie relatívnych premiestnení oproti okolitému zeminovému prostrediu a stavbám 150
10.5.5 Koncepčný návrh budov so základovou izoláciou 150
10.6 Seizmické zaťaženie 150
10.7 Súčiniteľ správania 151
10.8 Vlastnosti izolačného systému 151
10.9 Výpočet konštrukcie 151
10.9.1 Všeobecne 151
10.9.2 Ekvivalentný lineárny výpočet 151
10.9.3 Zjednodušený lineárny výpočet 152
10.9.4 Zjednodušená lineárna modálna analýza 153
10.9.5 Výpočet v časovej oblasti 154
10.9.6 Nenosné prvky 154
10.10 Overovanie bezpečnosti pri medznom stave únosnosti 154

Príloha A (informatívna) – Výchylkové spektrum pružnej odozvy 155

Príloha B (informatívna) – Stanovenie cieľového premiestnenia pre nelineárnu statickú analýzu
(metóda prekročenia deformácií) 156

Príloha C (normatívna) – Navrhovanie dosiek spriahnutých oceľobetónových nosníkov pri uzloch
rámov 159