SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12981
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12981


Označenie: STN EN 12981 zrušená
Slovenský názov: Lakovne. Striekacie kabíny na nanášanie organických práškových materiálov. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Coating plants. Spray booths for application of organic powder coating material. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 87.100
Triediaci znak: 82 4003
Úroveň zapracovania: idt EN 12981:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12981+A1:2009-10 (82 4003)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na striekacie kabíny na nanášanie organických práškov, ktoré sa nazývajú striekacie kabíny prášku, t. j. stroje a ich príslušenstvo na automatické alebo ručné nanášanie povlaku z prášku.Obsah normy STN EN 12981
Predhovor 9
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 13
4 Zoznam závažných ohrození 17
4.1 Všeobecne 17
4.2 Mechanické ohrozenia 17
4.2.1 Ohrozenia strihom, stlačením, porezaním, navinutím, vtiahnutím, narazením 17
4.2.2 Ohrozenie zachytením 17
4.2.3 Ohrozenie osôb pošmyknutím, zakopnutím, spadnutím 17
4.3 Elektrické ohrozenia 17
4.3.1 Elektrický šok (pri priamom alebo nepriamom dotyku) 17
4.3.2 Porucha zemnenia 18
4.3.3 Vplyvy elektromagnetizmu 18
4.3.4 Elektrostatický jav 18
4.4 Ohrozenia spôsobené hlukom 18
4.5 Ohrozenia spôsobené nebezpečnými látkami 18
4.5.1 Ohrozenia od dotyku s nanášaným práškovým povlakom 18
4.5.2 Ohrozenia od inhalácie práškového povlaku 18
4.6 Ohrozenia ohňom a výbuchom 18
4.7 Ohrozenia spôsobené zlyhaním dodávky energie a chybnou funkciou
ovládacieho systému 19
5 Bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia 19
5.1 Všeobecne 19
5.2 Mechanické bezpečnostné požiadavky 19
5.2.1 Technické ochranné opatrenia pre nebezpečné miesta 19
5.2.2 Ochranné opatrenia proti zachyteniu 21
5.2.3 Ochranné opatrenia proti pošmyknutiu, zakopnutiu a spadnutiu personálu 21
5.2.4 Ovládací systém 21
5.2.5 Varovné zariadenia, indikátory, značkovače a spúšťacie zariadenia 22
5.3 Elektrické bezpečnostné požiadavky 22
5.3.1 Všeobecne 22
5.3.2 Ochranné opatrenia na zabránenie styku s elektricky živými časťami 22
5.3.3 Ochranné opattrenia týkajúce sa zemnenia 23
5.3.4 Ochranné opatrnia proti elektromagnetickým vplyvom 23
5.3.5 Ochranné opatrenia proti elektrostatickým javom 23
5.4 Bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia proti hluku 23
5.5 Bezpečnostné požiadavky proti nebezpečným látkam 24
5.5.1 Ochranné opatrenia na zabránenie styku s nanášaným práškom 24
5.5.2 Ochranné opatrenia na zabránenie inhalácie nanášaného prášku 24
5.6 Bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia proti požiaru a výbuchu 25
5.6.1 Požiar 25
5.6.2 Výbuchy 26
5.7 Bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia pri zlyhaní dodávky energie 28
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a ochranných opatrení 28
6.1 Všeobecne 28
6.2 Overovanie mechanických bezpečnostných požiadaviek 28
6.2.1 Všeobecne 28
6.2.2 Ovládací systém 28
6.3 Overovanie elektrických bezpečnostných požiadaviek 29
6.3.1 Ochranné opatrenia pri styku so živými časťami 29
6.3.2 Ochranné opatrenia zemnenia 29
6.3.3 Ochranné opatrenia proti elektromagnetickým vplyvom 29
6.3.4 Ochranné opatrenia proti elektrostatickému javu 29
6.4 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a opatrení proti hluku 29
6.5 Overovanie požiadaviek proti nebezpečným látkam 29
6.5.1 Ochranné opatrenia pri styku s nanášaným práškom 29
6.5.2 Ochranné opatrenia pri inhalácii nanášaného prášku 29
6.6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a ochranných opatrení proti požiaru a výbuchu 32
6.6.1 Požiar 32
6.6.2 Výbuchy 32
6.7 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a ochranných opatrení proti zlyhaniu
dodávky energie 32
7 Informácia o používaní 32
7.1 Všeobecne 32
7.2 Návod na obsluhu 33
7.2.1 Všeobecne 33
7.2.2 Návod na používanie 33
7.2.3 Informácia o údržbe 34
7.3 Označovanie 35
Príloha A (normatívna) – Schémy vzťahujúce sa na zóny ohrozenia potenciálne
výbušnej atmosféry 36
Príloha B (normatívna) – Stanovenie koncentrácie nanášaného prášku ako funkcie LEL 37
Príloha C (normatívna) – Predpis na skúšanie hluku 39
C.1 Všeobecne 39
C.2 Meranie hladiny akustického tlaku na mieste operátora 39
C.2.1 Všeobecne 39
C.2.2 Prevádzkové podmienky striekacej kabíny prášku 39
C.2.3 Miesta operátora 39
C.3 Stanovenie hladiny akustického výkonu 40
C.3.1 Všeobecne 40
C.3.2 Najväčší rozmer striekacej kabíny prášku je menší ako 7 m 40
C.3.3 Najväčší rozmer striekacej kabíny prášku sa rovná 7 m alebo je väčší ako 7 m 40
C.4 Deklarácia o emisných hladinách hluku 41
Príloha D (informatívna) – Obrázky vzťahujúce sa na klasifikáciu
striekacích kabín prášku 42
Príloha E (informatívna) – Klasifikácia reakcie konštrukčného materiálu na oheň;
národné normy 44
Príloha F (informatívna) – Odkazy na národné medzné hodnoty vystavenia
rozličným vplyvom 45
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou
a základnými požiadavkami smernice 98/37/ES 46
Literatúra 47