SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-2
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 93.040
Triediaci znak: 73 6203
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-2:2003
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 11/07, Oprava *AC V 04/10, Oprava *NA/O1 V 02/11, Zmena *NA1 V 04/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-2:2004-03 (73 0035), STN 73 6203:1986-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-2 špecifikuje úžitkové zaťaženia (modely a reprezentatívne hodnoty) súvisiace s prevádzkou na cestných a železničných mostoch a chodníkoch.Obsah normy STN EN 1991-2
Predhovor 10
Pozadie programu eurokódov 10
Úloha a oblasť používania eurokódov 11
Národné normy preberajúce eurokódy 11
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 12
Doplnkové informácie týkajúce sa EN 1991-2 12

Kapitola 1 Všeobecne 17
1.1 Predmet 17
1.2 Citované normy 17
1.3 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 18
1.4 Termíny a definície 19
1.4.1 Súvisiace termíny a definície 19
1.4.2 Termíny a definície týkajúce sa mostov pozemných komunikácií 19
1.4.3 Termíny a definície týkajúce sa železničných mostov 20
1.5 Značky 21
1.5.1 Bežné značky 21
1.5.2 Značky pre kapitoly 4 a 5 21
1.5.3 Značky v kapitole 6 22

Kapitola 2 Zatriedenie zaťažení 26
2.1 Všeobecne 26
2.2 Premenné zaťaženia 26
2.3 Zaťaženia pre mimoriadne návrhové situácie 27

Kapitola 3 Návrhové situácie 28

Kapitola 4 Zaťaženie cestnou dopravou a ďalšie zaťaženia mostov pozemných komunikácií 28
4.1 Oblasť použitia 28
4.2 Reprezentácia zaťažení 29
4.2.1 Zaťažovacie modely pre zaťaženia cestnou dopravou 29
4.2.2 Zaťažovacie triedy 29
4.2.3 Delenie vozovky na návrhové zaťažovacie pruhy 29
4.2.4 Poloha a číslovanie pásov pre navrhovanie mostov 30
4.2.5 Používanie zaťažovacích modelov na samostatných pruhoch 31
4.3 Zvislé zaťaženia – charakteristické hodnoty 31
4.3.1 Všeobecné a súvisiace návrhové situácie 31
4.3.2 Zaťažovací model 1 32
4.3.3 Zaťažovací model 2 34
4.3.4 Zaťažovací model 3 (zvláštne vozidlá) 35
4.3.5 Zaťažovací model 4 (zaťaženie davom ľudí) 35
4.3.6 Roznos sústredených zaťažení 35
4.4 Vodorovné sily – charakteristické hodnoty 36
4.4.1 Brzdné a rozjazdové sily 36
4.4.2 Odstredivé a iné priečne pôsobiace sily 37
4.5 Skupiny dopravného zaťaženia na mostoch pozemných komunikácií 37
4.5.1 Charakteristické hodnoty viaczložkového zaťaženia 37
4.5.2 Ďalšie reprezentatívne hodnoty viaczložkového zaťaženia 37
4.5.3 Zaťažovacie skupiny pre dočasné návrhové situácie 38
4.6 Únavové zaťažovacie modely 39
4.6.1 Všeobecne 39
4.6.2 Únavový zaťažovací model 1 (podobný ZM1) 41
4.6.3 Únavový zaťažovací model 2 (časté zoskupenie nákladných vozidiel) 41
4.6.4 Únavový zaťažovací model 3 (samostatné vozidlo) 42
4.6.5 Únavový zaťažovací model 4 (skupina normových nákladných vozidiel) 43
4.6.6 Únavový zaťažovací model 5 (vychádzajúci z meraní prevádzkového zaťaženia) 45
4.7 Zaťaženia pre mimoriadne alebo návrhové situácie 45
4.7.1 Všeobecne 45
4.7.2 Zaťaženie od zrážky vozidiel pod mostom 45
4.7.2.1 Nárazové sily na piliere a na ďalšie podpery 45
4.7.2.2 Nárazové sily na nosnú konštrukciu 45
4.7.3 Zaťaženia spôsobené vozidlami na moste 46
4.7.3.1 Účinky vozidiel na chodníkoch a cyklistických pruhoch mostov pozemných komunikácií 46
4.7.3.2 Sily od nárazov vozidiel na obrubníky 46
4.7.3.3 Nárazové sily vozidiel na zvodidlá 47
4.7.3.4 Sily od nárazov vozidiel na konštrukčné prvky mosta 48
4.8 Zaťaženia pôsobiace na zábradlia pre chodcov 48
4.9 Zaťažovacie modely pre brehové podpery a priľahlé krídla mostov 48
4.9.1 Zvislé zaťaženia 48
4.9.2 Vodorovné sily 49

Kapitola 5 Zaťaženie chodníkov, cyklistických trás a lávok pre chodcov 49
5.1 Oblasť použitia 49
5.2 Reprezentácia zaťažení 50
5.2.1 Modely zaťažení 50
5.2.2 Triedy zaťažení 50
5.2.3 Aplikácia zaťažovacích modelov 50
5.3 Statické modely pre zvislé zaťaženia – charakteristické hodnoty 50
5.3.1 Všeobecne 50
5.3.2 Zaťažovacie modely 51
5.3.2.1 Rovnomerne spojité zaťaženie 51
5.3.2.2 Sústredené bremeno 51
5.3.2.3 Služobné vozidlo 51
5.4 Statický model pre vodorovné sily – charakteristické hodnoty 52
5.5 Skupiny dopravných zaťažení na lávkach pre chodcov 52
5.6 Zaťaženia pre mimoriadne návrhové situácie lávok pre chodcov 52
5.6.1 Všeobecne 52
5.6.2 Kolízne sily od cestných vozidiel pod mostom 52
5.6.2.1 Kolízne sily na piliere 53
5.6.2.2 Kolízne sily na nosnú konštrukciu 53
5.6.3 Mimoriadny výskyt vozidiel na moste 53
5.7 Dynamické modely zaťaženia chodcami 54
5.8 Zaťaženia na zábradlia 54
5.9 Zaťažovací model pre opory a steny priliehajúce k mostu 54

Kapitola 6 Zaťaženie železničnou dopravou a ďalšie zaťaženia železničných mostov 55
6.1 Oblasť použitia 55
6.2 Reprezentácia zaťažení – charakteristické zaťaženia železničnou dopravou 55
6.3 Závislé zaťaženie – charakteristické hodnoty (statické účinky), excentricita a roznos
zaťaženia 56
6.3.1 Všeobecne 56
6.3.2 Zaťažovací model 71 56
6.3.3 Zaťažovacie modely SW/0 a SW/2 57
6.3.4 Zaťažovací model (prázdne vozy) 57
6.3.5 Excentricita zvislých zaťažení (zaťažovacie modely 71 SW/0) 57
6.3.6 Roznos nápravového zaťaženia koľajnicami, podvalmi a koľajovým lôžkom 58
6.3.6.1 Pozdĺžny roznos sústredeného zaťaženia alebo kolesovej sily na koľajnici 58
6.3.6.2 Pozdĺžny roznos zaťaženia podvalmi a koľajovým lôžkom 59
6.3.6.3 Priečny roznos zaťaženia podvalmi a koľajovým lôžkom 59
6.3.6.4 Ekvivalentné zvislé zaťaženie na zemné teleso a účinky zemného tlaku 61
6.3.7 Zaťaženie neverejných chodníkov 61
6.4 Dynamické účinky (vrátane rezonancie) 61
6.4.1 Úvod 61
6.4.2 Faktory ovplyvňujúce dynamickú odozvu konštrukcie 61
6.4.3 Všeobecné pravidlá návrhu 62
6.4.4 Požiadavky na statickú alebo dynamickú analýzu 62
6.4.5 Dynamický súčiniteľ Ö(Ö2, Ö3) 64
6.4.5.1 Oblasť použitia 64
6.4.5.2 Dynamický súčiniteľ Ö 65
6.4.5.3 Náhradná dĺžka LÖ 65
6.4.5.4 Znížené dynamické účinky 69
6.4.6 Požiadavky na dynamický výpočet 69
6.4.6.1 Zaťaženie a kombinácie zaťažení 69
6.4.6.2 Rýchlosti uvažované vo výpočte 71
6.4.6.3 Parametre mosta 72
6.4.6.4 Modelovanie budenia a dynamického správanie konštrukcie 73
6.4.6.5 Overenie medzných stavov 74
6.4.6.6 Doplnkové overenie únavy, keď sa vyžaduje dynamický výpočet 75
6.5 Vodorovné sily – charakteristické hodnoty 75
6.5.1 Odstredivé sily 75
6.5.2 Bočné nárazy 79
6.5.3 Zaťaženie rozjazdovými a brzdnými silami 79
6.5.4 Kombinovaná odozva konštrukcie a koľaje na premenlivé zaťaženie 80
6.5.4.1 Všeobecné princípy 80
6.5.4.2 Parametre ovplyvňujúce kombinovanú odozvu konštrukcie a koľaje 80
6.5.4.3 Uvažované zaťaženia 82
6.5.4.4 Modelovanie a výpočet kombinovaného systému koľaj/konštrukcia 83
6.5.4.5 Kritériá navrhovania 84
6.5.4.6 Výpočtové metódy 85
6.6 Aerodynamické zaťaženia od prechádzajúcich vlakov 88
6.6.1 Všeobecne 88
6.6.2 Jednoduché zvislé povrchy rovnobežné s traťou (napr. protihlukové steny) 89
6.6.3 Jednoduché vodorovné povrchy nad traťou (napr. ochranné konštrukcie nad traťou) 89
6.6.4 Jednoduché vodorovné povrchy priľahlé k trati (napr. povrchy voľne stojacich
prestrešení nástupíšť bez stien) 90
6.6.5 Konštrukcie pozdĺž trate so zvislými a vodorovnými alebo sklonenými plochami
(napr. lomené protihlukové zábrany, členené povrchy voľne stojacich prestrešení
nástupíšť so stenami, atď.) 91
6.6.6 Plochy ohraničujúce prechodový prierez tratí na ohraničenej dĺžke (do 20m) (vodorovný
povrch nad koľajou a najmenej jedna zvislá stena, napr. lešenie, dočasné stavby) 92
6.7 Vykoľajenie a iné zaťaženia železničných mostov 92
6.7.1 Zaťaženie od vykoľajenia na železničnom moste 92
6.7.2 Vykoľajenie pod alebo v blízkosti konštrukcie a iné zaťaženia pri mimoriadnej návrhovej
situácii 94
6.7.3 Ďalšie zaťaženia 94
6.8 Použitie zaťaženia dopravou na železničných mostoch 94
6.8.1 Všeobecne 94
6.8.2 Zaťažovacie skupiny – charakter. hodnoty viaczložkového zaťaženia 96
6.8.3 Zaťažovacie skupiny – ďalšie reprezentatívne hodnoty viaczložkového zaťaženia 97
6.8.3.1 Časté hodnoty viaczložkového zaťaženia 97
6.8.3.2 Kvázistále hodnoty viaczložkového zaťaženia 97
6.8.4 Zaťaženie dopravou pri dočasnej návrhovej situácii 97
6.9 Zaťaženie pre únavu 97

Príloha A (informatívna) – Modely zvláštnych vozidiel mostov pozemných komunikácií 99
A.1 Rozsah a oblasť použitia 99
A.2 Základné modely zvláštnych vozidiel 99
A.3 Postavenie modelov zvláštnych vozidiel na vozovke 101

Príloha B (informatívna) – Hodnotenie únavovej životnosti mostov pozemných komunikácií,
metóda hodnotenia založená na meraniach prevádzkového zaťaženia 103

Príloha C (informatívna) – Dynamické súčinitele 1 + ö pre vlaky železničnej prevádzky 107

Príloha D (informatívna) – Zásady hodnotenia únavy železničných konštrukcií 108
D.1 Predpoklady pre únavové zaťaženie 108
D.2 Všeobecná metóda návrhu 108
D.3 Typy vlakov pre únavu 109
Príloha E (informatívna) – Medze platnosti zaťažovacieho modelu hslm a výber kritického
univerzálneho vlaku z hslm-a 114
E.1 Medze platnosti zaťažovacieho modelu HSLM 114
E.2 Výber univerzálneho vlaku z hslm-a 115

Príloha F (informatívna) – Kritériá, ktoré majú byť splnené, ak sa nevyžaduje dynamický výpočet 122

Príloha G (informatívna) – Metóda stanovenia kombinovanej odozvy konštrukcie a koľaje
na premenené zaťaženie 126
G.1 Úvod 126
G.2 Hranice platnosti výpočtovej metódy 126
G.3 Konštrukcie vytvorené z jednej nosnej konštrukcie mosta 127
G.4 Konštrukcie zložené z radu nosných konštrukcií 133

Príloha H (informatívna) – Zaťažovacie modely pre zaťaženie železničnou dopravou pri dočasných
návrhových situáciách 135