SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1992-1-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1992-1-1


Označenie: STN EN 1992-1-1 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2015
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-1:2004
Vestník: 06/06
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/07, Oprava *AC V 05/08, Oprava *AC2 V 01/11, Zmena *NA/Z1 V 05/13, Zmena A1 V 05/15
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1+A1:2015-06 (73 1201)
Nahradené normy: STN P ENV 1992-1-1:1999-05 (73 1201), STN P ENV 1992-1-5:1999-01 (73 1201), STN P ENV 1992-1-6:1999-03 (73 1201), STN P ENV 1992-3:2002-02 (73 1201), STN P ENV 1992-1-4:1999-01 (73 1203), STN P ENV 1992-1-3:1999-04 (73 1211), STN 72 3149:1985-12, STN 73 1201:1986-08, STN 73 1202:1992-10, STN 73 1204:1986-04, STN 73 1205:1980-05, STN 73 1208:1986-09, STN 73 1230:1990-10, STN 73 1203:1991-03, STN 73 1211:1987-02, STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07, STN 73 6206:1971-03, STN EN 1992-1-1:2005-10 (73 1201)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 2 sa používa pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb z prostého, vystuženého a predpätého betónu. Spĺňa princípy a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľnosti konštrukcií a zásady ich návrhu a overenia, ktoré sú dané v EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií.Obsah normy STN EN 1992-1-1
Kapitola 1 Všeobecne 16
1.1 Predmet normy 16
1.1.1 Predmet Eurokódu 2 16
1.1.2 Predmet časti 1-1 Eurokódu 2 17
1.2 Normatívne odkazy 17
1.2.1 Všeobecné citované normy 17
1.2.2 Ostatné citované normy 17
1.3 Predpoklady 18
1.4 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 18
1.5 Definície 18
1.5.1 Všeobecne 18
1.5.2 Dopĺňajúce termíny a definície používané v tejto norme 18
1.5.2.1 Prefabrikované konštrukcie 18
1.5.2.2 Prvky z prostého a slabo vystuženého betónu 18
1.5.2.3 Nesúdržná a vonkajšia predpínacia výstuž 18
1.5.2.4 Predpätie 18
1.6 Značky 19

Kapitola 2 Zásady navrhovania 22
2.1 Požiadavky 22
2.1.1 Základné požiadavky 22
2.1.2 Manažérstvo spoľahlivosti 23
2.1.3 Návrhová životnosť, trvanlivosť a manažérstvo kvality 23
2.2 Princípy návrhu podľa medzných stavov 23
2.3 Základné premenné veličiny 23
2.3.1 Zaťaženia a vplyvy prostredia 23
2.3.1.1 Všeobecne 23
2.3.1.2 Účinky tepla 23
2.3.1.3 Nerovnomerné sadania/pohyby 24
2.3.1.4 Predpätie 24
2.3.2 Vlastnosti materiálov a výrobkov 24
2.3.2.1 Všeobecne 24
2.3.2.2 Zmrašťovanie a dotvarovanie 24
2.3.3 Pretvorenia betónu 24
2.3.4 Geometrické veličiny 25
2.3.4.1 Všeobecne 25
2.3.4.2 Dopĺňajúce požiadavky pre monolitické pilóty 25
2.4 Overenie metódou parciálnych súčiniteľov 25
2.4.1 Všeobecne 25
2.4.2 Návrhové hodnoty 25
2.4.2.1 Parciálny súčiniteľ zaťaženia od zmrašťovania 25
2.4.2.2 Parciálne súčinitele predpätia 25
2.4.2.3 Parciálny súčiniteľ únavového zaťaženia 26
2.4.2.4 Parciálne súčinitele materiálov 26
2.4.2.5 Parciálne súčinitele materiálov základov 26
2.4.3 Kombinácie zaťažení 26
2.4.4 Posúdenie statickej rovnováhy – EQU 26
2.5 Návrh s podporou skúšok 27
2.6 Dopĺňajúce požiadavky pre základy 27
2.7 Požiadavky na upevňovacie prostriedky 27

Kapitola 3 Materiály 28
3.1 Betón 28
3.1.1 Všeobecne 28
3.1.2 Pevnosť 28
3.1.3 Pružné pretvorenie 29
3.1.4 Dotvarovanie a zmrašťovanie 31
3.1.5 Pracovný diagram pre nelineárnu statickú analýzu 34
3.1.6 Návrhová pevnosť v ťahu a tlaku 35
3.1.7 Pracovné diagramy pre návrh prierezov 35
3.1.8 Pevnosť v ťahu za ohybu 36
3.1.9 Ovinutý betón 37
3.2 Betonárska oceľ 37
3.2.1 Všeobecne 37
3.2.2 Vlastnosti 38
3.2.3 Pevnosť 38
3.2.4 Charakteristiky ťažnosti 38
3.2.5 Zváranie 39
3.2.6 Únava 40
3.2.7 Predpoklady návrhu 40
3.3 Predpínacia oceľ 41
3.3.1 Všeobecne 41
3.3.2 Vlastnosti 41
3.3.3 Pevnosť 42
3.3.4 Charakteristiky ťažnosti 43
3.3.5 Únava 43
3.3.6 Predpoklady návrhu 43
3.3.7 Predpínacia výstuž v obaloch 44
3.4 Predpínacie prostriedky 44
3.4.1 Kotvy a spojky 44
3.4.1.1 Všeobecne 44
3.4.1.2 Mechanické vlastnosti 45
3.4.1.2.1 Kotvená predpínacia výstuž 45
3.4.1.2.2 Kotevné prostriedky a kotevné oblasti 45
3.4.2 Vonkajšia nesúdržná predpínacia výstuž 45
3.4.2.1 Všeobecne 45
3.4.2.2 Kotvy 45

Kapitola 4 Trvanlivosť a krytie výstuže 45
4.1 Všeobecne 45
4.2 Podmienky prostredia 46
4.3 Požiadavky na trvanlivosť 48
4.4 Metódy overení 48
4.4.1 Krytie betónom 48
4.4.1.1 Všeobecne 48
4.4.1.2 Minimálne krytie, cmin 48
4.4.1.3 Tolerančné zväčšenie na zohľadnenie odchýlky pri návrhu 51

Kapitola 5 Analýza konštrukcie 52
5.1 Všeobecne 52
5.1.1 Všeobecné požiadavky 52
5.1.2 Špeciálne požiadavky pre základy 52
5.1.3 Zaťažovacie stavy a kombinácie 53
5.1.4 Účinky druhého rádu 53
5.2 Geometrické imperfekcie 53
5.3 Idealizácia konštrukcie 55
5.3.1 Modely konštrukcie pri celkovej analýze 55
5.3.2 Geometrické údaje 55
5.3.2.1 Spolupôsobiaca šírka dosky (všetky medzné stavy) 55
5.3.2.2 Efektívne rozpätie nosníkov a dosiek v budovách 56
5.4 Lineárne pružnostná analýza 58
5.5 Lineárne pružnostná analýza s obmedzenou redistribúciou 58
5.6 Plasticitná analýza 59
5.6.1 Všeobecne 59
5.6.2 Plasticitná analýza pri nosníkoch, rámoch a doskách 59
5.6.3 Kapacita v pootočení 59
5.6.4 Analýza vzpero-ťahadlovými modelmi 60
5.7 Nelineárna analýza 61
5.8 Analýza účinkov druhého rádu s osovou silou 61
5.8.1 Definície 61
5.8.2 Všeobecne 62
5.8.3 Zjednodušené kritériá pri účinkoch druhého rádu 62
5.8.3.1 Kritérium štíhlosti pri izolovaných prvkoch 62
5.8.3.2 Štíhlosť a účinná dĺžka izolovaných prvkov 63
5.8.3.3 Celkové účinky druhého rádu pri budovách 64
5.8.4 Dotvarovanie 64
5.8.5 Metódy analýzy 65
5.8.6 Všeobecná metóda 65
5.8.7 Metóda vychádzajúca z nominálnej tuhosti 66
5.8.7.1 Všeobecne 66
5.8.7.2 Nominálna tuhosť 66
5.8.7.3 Súčiniteľ zväčšenia momentu 67
5.8.8 Metóda vychádzajúca z nominálnej krivosti 67
5.8.8.1 Všeobecne 67
5.8.8.2 Ohybové momenty 68
5.8.8.3 Krivosť 68
5.8.9 Dvojosový ohyb 69
5.9 Strata stability štíhlych nosníkov vybočením 7
5.10 Predpäté prvky a konštrukcie 71
5.10.1 Všeobecne 71
5.10.2 Predpínacia sila počas napínania 71
5.10.2.1 Maximálna sila predpätia 71
5.10.2.2 Obmedzenie napätí v betóne 72
5.10.2.3 Merania 72
5.10.3 Predpínacia sila 72
5.10.4 Okamžité straty predpätia pre predpätie predom 73
5.10.5 Okamžité straty predpätia pre dodatočné predpätie 73
5.10.5.1 Straty v dôsledku okamžitého pretvorenia betónu 73
5.10.5.2 Straty v dôsledku trenia 73
5.10.5.3 Straty v kotvení 74
5.10.6 Časovo závislé straty predpätia pre predpätie predom a dodatočné 74
5.10.7 Uvažovanie predpätia pri analýze 75
5.10.8 Účinky predpätia pri medznom stave únosnosti 75
5.10.9 Účinky predpätia pri medznom stave používateľnosti a medznom stave únavy 76
5.11 Analýza špeciálnych prvkov konštrukcie 76

Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti (ULS) 76
6.1 Ohyb s osovou silou alebo bez osovej sily 76
6.2 Šmyk 77
6.2.1 Všeobecný postup overenia 77
6.2.2 Prvky nevyžadujúce návrh šmykovej výstuže 78
6.2.3 Prvky vyžadujúce návrh šmykovej výstuže 80
6.2.4 Šmyk medzi stenou a spolupôsobiacimi doskami T-prierezov 83
6.2.5 Šmyk na styku medzi betónmi rôzneho veku 84
6.3 Krútenie 86
6.3.1 Všeobecne 86
6.3.2 Návrhový postup 86
6.3.3 Viazané krútenie 88
6.4 Pretlačenie 88
6.4.1 Všeobecne 88
6.4.2 Rozdelenie zaťaženia a základný kontrolný obvod 89
6.4.3 Výpočet šmyku pri pretlačení 93
6.4.4 Šmyková odolnosť v pretlačení dosiek a základní stĺpov bez šmykovej výstuže 96
6.4.5 Šmyková odolnosť v pretlačení dosiek a základní stĺpov so šmykovou výstužou 97
6.5 Návrh pomocou vzpero-ťahadlových modelov 98
6.5.1 Všeobecne 98
6.5.2 Vzpery 98
6.5.3 Ťahadlá 98
6.5.4 Uzly 99
6.6 Kotvenie a stykovanie presahom 101
6.7 Lokálne zaťažené oblasti 102
6.8 Únava 102
6.8.1 Podmienky overenia 102
6.8.2 Vnútorné sily a napätia na overenie na únavu 103
6.8.3 Kombinácia zaťažení 103
6.8.4 Postup overenia betonárskej a predpínacej ocele 104
6.8.5 Overenie s použitím ekvivalentného rozkmitu napätí spôsobujúceho poškodenia 105
6.8.6 Ďalšie overenia 106
6.8.7 Overenie betónu v tlaku alebo šmyku 106

Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti (SLS) 107
7.1 Všeobecne 107
7.2 Obmedzenie napätí 108
7.3 Kontrola trhlín 108
7.3.1 Všeobecné úvahy 108
7.3.2 Minimálne plochy výstuže 109
7.3.3 Kontrola trhlín bez priameho výpočtu 111
7.3.4 Výpočet šírky trhlín 113
7.4 Kontrola priehybov 115
7.4.1 Všeobecné predpoklady 115
7.4.2 Prípady, keď sa dovoľuje postupovať bez priameho výpočtu priehybu 116
7.4.3 Kontrola priehybov s priamym výpočtom priehybu 117

Kapitola 8 Konštrukčné zásady vystužovania 119
8.1 Všeobecne 119
8.2 Vzdialenosti prútov výstuže 119
8.3 Prípustné vnútorné priemery zakrivenia ohýbaných prútov 119
8.4 Kotvenie pozdĺžnej výstuže 120
8.4.1 Všeobecne 120
8.4.2 Medzné napätie v súdržnosti 121
8.4.3 Základná kotevná dĺžka 122
8.4.4 Návrhová kotevná dĺžka 122
8.5 Kotvenie strmeňov a šmykovej výstuže 124
8.6 Kotvenie privarenými prútmi 125
8.7 Styky presahom a mechanické spojovacie prostriedky 125
8.7.1 Všeobecne 125
8.7.2 Presahy 126
8.7.3 Dĺžka presahu 126
8.7.4 Priečna výstuž v oblasti styku presahom 127
8.7.4.1 Priečna výstuž pre prúty namáhané ťahom 127
8.7.4.2 Priečna výstuž pre prúty namáhané výlučne tlakom 128
8.7.5 Presahy zváraných sietí vyrobených z rebierkových drôtov 128
8.7.5.1 Presahy hlavnej výstuže 128
8.7.5.2 Presahy konštrukčnej alebo rozdeľovacej výstuže 129
8.8 Dopĺňajúce pravidlá pre veľké priemery prútov výstuže 129
8.9 Zväzky prútov 130
8.9.1 Všeobecne 130
8.9.2 Kotvenie zväzkov prútov 130
8.9.3 Presahy zväzkov prútov 131
8.10 Predpínacia výstuž 131
8.10.1 Usporiadanie predpínacej výstuže a kanálikov 131
8.10.1.1 Všeobecne 131
8.10.1.2 Vopred predpätá výstuž 131
8.10.1.3 Kanáliky pre dodatočné predpätie 132
8.10.2 Kotvenie vopred predpätej výstuže 132
8.10.2.1 Všeobecne 132
8.10.2.2 Prenos predpätia 133
8.10.2.3 Kotvenie ťahovej sily pre medzný stav únosnosti 134
8.10.3 Kotevné oblasti dodatočne predpätých prvkov 135
8.10.4 Kotvenia a spojky predpínacej výstuže 135
8.10.5 Deviátory 136

Kapitola 9 Zásady vystužovania prvkov a špecifické pravidlá 136
9.1 Všeobecne 136
9.2 Nosníky 136
9.2.1 Pozdĺžna výstuž 136
9.2.1.1 Minimálne a maximálne plochy výstuže 136
9.2.1.2 Ďalšie konštrukčné usporiadania 137
9.2.1.3 Ukončenie pozdĺžnej ťahovej výstuže 137
9.2.1.4 Kotvenie spodnej výstuže pri krajnej podpere 138
9.2.1.5 Kotvenie spodnej výstuže pri vnútorných podperách 139
9.2.2 Šmyková výstuž 139
9.2.3 Výstuž na krútenie 141
9.2.4 Povrchová výstuž 141
9.2.5 Nepriame podopretia 141
9.3 Plné dosky 142
9.3.1 Výstuž na ohyb 142
9.3.1.1 Všeobecne 142
9.3.1.2 Výstuž v doskách pri podperách 142
9.3.1.3 Výstuž rohu dosky 143
9.3.1.4 Výstuž pri voľnom okraji 143
9.3.2 Šmyková výstuž 143
9.4 Lokálne podopreté dosky 143
9.4.1 Doska pri vnútorných stĺpoch 143
9.4.2 Doska pri krajných a rohových stĺpoch 144
9.4.3 Šmyková výstuž na pretlačenie 144
9.5 Stĺpy 145
9.5.1 Všeobecne 145
9.5.2 Pozdĺžna výstuž 146
9.5.3 Priečna výstuž 146
9.6 Steny 146
9.6.1 Všeobecne 146
9.6.2 Zvislá výstuž 147
9.6.3 Vodorovná výstuž 147
9.6.4 Priečna výstuž 147
9.7 Vysoké nosníky 147
9.8 Základy 147
9.8.1 Roznášacie hlavice pilót 147
9.8.2 Základy stĺpov a stien 148
9.8.2.1 Všeobecne 148
9.8.2.2 Kotvenie výstužných prútov 149
9.8.3 Stužujúce nosníky 149
9.8.4 Pätky stĺpov na skalnom podloží 150
9.8.5 Vŕtané pilóty 150
9.9 Oblasti s diskontinuitou v geometrii alebo pri zaťažení 151
9.10 Stužujúce systémy 151
9.10.1 Všeobecne 151
9.10.2 Dimenzovanie stužidiel 151
9.10.2.1 Všeobecne 151
9.10.2.2 Obvodové stuženie 151
9.10.2.3 Vnútorné stuženie 151
9.10.2.4 Vodorovné stuženie stĺpov a/alebo stien 152
9.10.2.5 Zvislé stuženie 153
9.10.3 Spojitosť a kotvenie stuženia 153

Kapitola 10 Dopĺňajúce pravidlá pre prefabrikované betónové prvky a konštrukcie 153
10.1 Všeobecne 153
10.1.1 Špeciálne termíny používané v tejto kapitole 153
10.2 Zásady navrhovania, základné požiadavky 154
10.3 Materiály 154
10.3.1 Betón 154
10.3.1.1 Pevnosť 154
10.3.1.2 Dotvarovanie a zmrašťovanie 154
10.3.2 Predpínacia výstuž 155
10.3.2.2 Technologické vlastnosti predpínacej výstuže 155
10.5 Statická analýza 155
10.5.1 Všeobecne 155
10.5.2 Straty predpätia 155
10.9 Špecifické pravidlá navrhovania a konštruovania 156
10.9.1 Momenty z votknutia v doskách 156
10.9.2 Pripojenie steny ku stropnej konštrukcii 156
10.9.3 Systémy stropných konštrukcií 156
10.9.4 Spoje a podpery prefabrikovaných prvkov 158
10.9.4.1 Materiály 158
10.9.4.2 Základné pravidlá pre návrh a konštruovanie spojov 158
10.9.4.3 Spoje prenášajúce tlakové sily 158
10.9.4.4 Spoje prenášajúce šmykové sily 159
10.9.4.5 Spoje prenášajúce ohybové momenty a ťahové sily 159
10.9.4.6 Styky s ozubom 160
10.9.4.7 Kotvenie výstuže v podperách 160
10.9.5 Ložiská 161
10.9.5.1 Všeobecne 161
10.9.5.2 Ložiská pre spojené (nie oddelené) prvky 161
10.9.5.3 Ložiská oddelených prvkov 163
10.9.6 Základy s kalichovým vybratím 163
10.9.6.1 Všeobecne 163
10.9.6.2 Kalichové vybratia s profilovanými povrchmi 163
10.9.6.3 Kalichové vybratia s hladkými povrchmi 163
10.9.7 Stužujúce systémy 164

Kapitola 11 Konštrukcie z betónov z ľahkého kameniva 164
11.1 Všeobecne 164
11.1.1 Oblasť použitia 164
11.1.2 Špeciálne značky 164
11.2 Zásady navrhovania 165
11.3 Materiály 165
11.3.1 Betón 165
11.3.2 Pružné pretvorenie 165
11.3.3 Dotvarovanie a zmrašťovanie 167
11.3.4 Pracovný diagram ( - ) pre nelineárnu analýzu konštrukcie 167
11.3.5 Návrhové pevnosti v tlaku a ťahu 167
11.3.6 Pracovný diagram na návrh prierezov 167
11.3.7 Ovinutý betón 167
11.4 Trvanlivosť a krytie výstuže 168
11.4.1 Environmentálne podmienky 168
11.4.2 Krytie betónom a vlastnosti betónu 168
11.5 Analýza konštrukcie 168
11.5.1 Kapacita v pootočení 168
11.6 Medzné stavy únosnosti 168
11.6.1 Prvky nevyžadujúce návrh šmykovej výstuže 168
11.6.2 Prvky vyžadujúce návrh šmykovej výstuže 168
11.6.3 Krútenie 169
11.6.3.1 Návrhový postup 169
11.6.4 Pretlačenie 169
11.6.4.1 Šmyková odolnosť proti pretlačeniu dosiek alebo základov stĺpov bez šmykovej
výstuže 169
11.6.4.2 Šmyková odolnosť proti pretlačeniu dosiek alebo základov stĺpov so šmykovou
výstužou 169
11.6.5 Lokálne zaťažené oblasti 169
11.6.6 Únava 169
11.7 Medzné stavy používateľnosti 169
11.8 Konštrukčné zásady vystužovania - všeobecne 170
11.8.1 Prípustné priemery tŕňa pre ohýbané prúty 170
11.8.2 Medzné napätie v súdržnosti 170
11.9 Konštruovanie prvkov a špecifické pravidlá 170
11.10 Dopĺňajúce pravidlá pre prefabrikované betónové prvky a konštrukcie 170
11.12 Konštrukcie z prostého a slabo vystuženého betónu 170

Kapitola 12 Konštrukcie z prostého a slabo vystuženého betónu 170
12.1 Všeobecne 170
12.3 Materiály 171
12.3.1 Betón: ďalšie návrhové predpoklady 171
12.5 Analýza konštrukcie: medzné stavy únosnosti 171
12.6 Medzné stavy únosnosti 171
12.6.1 Návrhová odolnosť pri ohybe a osovej sile 171
12.6.2 Lokálne porušenie 172
12.6.3 Šmyk 172
12.6.4 Krútenie 172
12.6.5 Medzné stavy únosnosti vyvolané deformáciami konštrukcie (vzper) 172
12.6.5.1 Štíhlosť stĺpov a stien 172
12.6.5.2 Zjednodušená metóda na návrh stien a stĺpov 174
12.7 Medzné stavy používateľnosti 174
12.9 Konštruovanie prvkov a špecifické pravidlá 174
12.9.1 Nosné prvky 174
12.9.2 Pracovné škáry 174
12.9.3 Základové pásy a pätky 175

Prílohy
Príloha A (informatívna) – Úprava parciálnych súčiniteľov pre materiály 176
Príloha B (informatívna) – Dotvarovanie a pomerné pretvorenia zo zmrašťovania 178
Príloha C (normatívna) – Vlastnosti betonárskej výstuže 181
Príloha D (informatívna) – Podrobná metóda výpočtu strát z relaxácie predpínacej ocele 184
Príloha E (informatívna) – Indikatívne pevnostné triedy pre trvanlivosť 186
Príloha F (informatívna) – Vzťahy pre výstuž pre podmienky rovinnej napätosti 187
Príloha G (informatívna) – Vzájomné pôsobenie podložia a konštrukcie 188
Príloha H (informatívna) – Globálne účinky druhého rádu v konštrukciách 190
Príloha I (informatívna) – Analýza bezprievlakových dosiek a šmykových stien 193
Príloha J (informatívna) – Zásady vystužovania pri špecifických prípadoch 196