SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12581
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12581


Označenie: STN EN 12581 zrušená
Slovenský názov: Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Coating plants. Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2010
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 82 4009
Úroveň zapracovania: idt EN 12581:2005
Vestník: 06/06
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 2/08, 5/09, 6/08, 11/08, 8/10, 5/07, 6/09, 7/07, 9/08,
Nariadenie vlády: 310/2004 117/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12581+A1:2010-12 (82 4009)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa používa na navrhovanie a konštrukciu zariadenia na nanášanie ponorením a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok na priemyselné výrobky.Obsah normy STN EN 12581
Predhovor 11
Úvod 12
1 Predmet normy 12
2 Normatívne odkazy 12
3 Termíny a definície 16
4 Zoznam závažných nebezpečenstiev 21
4.1 Všeobecne 21
4.2 Mechanické ohrozenie 21
4.2.1 Ohrozenie strihom, stlačením, porezaním, navinutím, vtiahnutím a nárazom 21
4.2.2 Strata stability (strojov na nanášanie ponorením alebo elektroforézou) 21
4.2.3 Ohrozenie pri úniku 21
4.2.4 Ohrozenie personálu pošmyknutím, zakopnutím alebo pádom 21
4.3 Elektrické ohrozenie 22
4.3.1 Zasiahnutie elektrickým prúdom 22
4.3.2 Nebezpečenstvo vonkajšieho vplyvu na elektrické zariadenie 22
4.4 Tepelné ohrozenie 22
4.5 Ohrozenie hlukom 22
4.6 Ohrozenie nebezpečnými látkami 22
4.7 Nebezpečenstvá požiaru a výbuchu 23
4.7.1 Nebezpečenstvo požiaru 23
4.7.2 Nebezpečenstvo výbuchu 23
4.8 Nebezpečenstvá pri poruche dodávania energie 23
4.9 Nebezpečenstvá pri poruche riadiaceho systému 24
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 24
5.1 Všeobecne 24
5.2 Mechanické bezpečnostné požiadavky 24
5.2.1 Zabezpečenie nebezpečných miest 24
5.2.2 Bezpečnostné opatrenia proti strate stability (zariadení na nanášanie ponorením
alebo elektroforézou a ich častí) 26
5.2.3 Ochranné opatrenia pre prípad úniku 26
5.2.4 Opatrenie proti pošmyknutiu, zakopnutiu a pádu personálu 27
5.3 Elektrické bezpečnostné požiadavky 27
5.3.1 Všeobecne 27
5.3.2 Opatrenia proti zasiahnutiu elektrickým prúdom 27
5.3.3 Opatrenia proti vonkajšiemu vplyvu na elektrické zariadenia 28
5.4 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti tepelnému ohrozeniu 28
5.4.1 Ohrievací systém 28
5.4.2 Opatrenia proti dotyku kože s horúcim povrchom 29
5.4.3 Opatrenia proti sálaniu alebo prúdeniu tepla 29
5.4.4 Opatrenia proti prehriatiu kvapalnej organickej náterovej látky 29
5.5 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti hluku 29
5.6 Bezpečnostné požiadavky proti nebezpečným látkam 30
5.6.1 Opatrenia proti styku s nebezpečnými kvapalinami alebo absorpcii nebezpečných
kvapalín (kvapalné organické náterové látky, rozpúšťadla) 30
5.6.2 Ochranné opatrenia proti vdýchnutiu odparujúcich sa nebezpečných látok 30
5.6.3 Opatrenia proti inhalácii toxických plynov uvoľnených z ohrievacieho systému 33
5.6.4 Opatrenia proti styku s nebezpečnými penami alebo proti inhalácii nebezpečných plynov,
pár vytváraných zariadením na hasenie ohňa 33
5.7 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti požiaru a výbuchu 33
5.7.1 Požiar 33
5.7.2 Výbuch 34
5.8 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti poruche dodávania energie 36
5.9 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti poruche riadiaceho systému 36
5.9.1 Všeobecne 36
5.9.2 Bezpečnostné úrovne 37
5.9.3 Zariadenia núdzového zastavenia 37
5.9.4 Porucha alebo nesprávna funkcia riadiaceho systému 37
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 38
6.1 Všeobecne 38
6.2 Mechanické ohrozenie 38
6.3 Elektrické ohrozenie 38
6.4 Tepelné ohrozenie 38
6.5 Hluk 38
6.6 Nebezpečné látky 38
6.6.1 Nádrž a pomocné zariadenie 38
6.6.2 Opatrenia proti kontaktu s nebezpečnými kvapalinami alebo parami alebo ich absorpcia či inhalácia 39
6.7 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a opatrení proti požiaru a výbuchu 39
6.7.1 Požiar 39
6.7.2 Výbuch 39
6.7.3 Ohraničenie koncentrácie 39
6.7.4 Nebezpečné priestory a zdroje vznietenia 40
6.8 Porucha dodávania energie 40
6.9 Riadiaci systém 40
7 Informácie o používaní 40
7.1 Všeobecne 40
7.2 Inštrukčná príručka 40
7.3 Označovanie 43
Príloha A (normatívna) Diagram nebezpečných zón v potenciálne výbušnej atmosfére 44
Príloha B (normatívna) Určovanie koncentrácie horľavého rozpúšťadla
z hľadiska LEL 45
B.1 Zariadenie na nanášanie ponorením používajúce náterovú látku
riediteľnú rozpúšťadlom 45
B.1.1 Všeobecne 45
B.1.2 Výpočet 45
B.1.3 Príklad: výpočet požadovaného minimálneho objemu prúdenia odsávania 46
B.2 Zariadenia na nanášanie ponorením alebo elektroforézou používajúce vodou
riediteľnú náterovú látku 46
B.2.1 Všeobecne 46
B.2.2 Údaje 47
B.2.3 Výpočet 47
Príloha C (informatívna) Schéma členenia zariadenia na nanášanie ponorením
a elektroforézou 49
Príloha D (informatívna) Klasifikácia materiálov podľa reakcie
na oheň národné normy 51
Príloha E (informatívna) Odkazy na národné medzné hodnoty expozície 52
Príloha ZA (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 98/37/ES 53
Príloha ZB (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 94/9/ES 54
Literatúra 55
Obrázky
Obrázok A.1 Zariadenie na nanášanie ponorením používajúce náterovú látku riediteľnú rozpúšťadlom s ohradením 44
Obrázok A.2 Zariadenie na nanášanie ponorením používajúce náterovú látku riediteľnú s rozpúšťadlom s ohradením alebo bez
ohradenia 44
Obrázok C.1 Zariadenie na nanášanie ponorením bez špecifického ohradenia s obsluhou
alebo bez obsluhy (pozri článok 5.6.2.2) 49
Obrázok C.2 Zariadenie na nanášanie ponorením so špecifickým ohradením s obsluhou
alebo bez obsluhy (pozri článok 5.6.2.3) 49
Obrázok C.3 Zariadenie na nanášanie elektroforézou bez špecifického ohradenia s obsluhou
alebo bez obsluhy (pozri článok 5.6.2.4) 50
Obrázok C.4 Zariadenie na nanášanie elektroforézou uzatvorené v tuneli na spracovanie
bez obsluhy (pozri článok 5.6.2.5) 50