SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12621
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12621


Označenie: STN EN 12621 zrušená
Slovenský názov: Strojové zariadenia na dodávanie a obeh náterových látok pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2010
Jazyk: SK
ICS: 87.100
Triediaci znak: 82 4010
Úroveň zapracovania: idt EN 12621:2006
Vestník: 07/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/08, 11/08, 8/10, 5/07, 6/09, 7/07, 9/08,
Nariadenie vlády: 310/2004 117/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12621+A1:2010-12 (82 4010)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa používa na navrhovanie a konštrukciu strojových zariadení na dodávanie a obeh náterových a/alebo pomocných látok pod tlakom - ďalej nazývanom stroj (pozri článok 3.1). Náterové látky sa dodávajú pod tlakom alebo bez tlaku.Obsah normy STN EN 12621
Predhovor 8
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 13
4 Zoznam závažných nebezpečenstiev 15
4.1 Všeobecne 15
4.2 Mechanické ohrozenie 16
4.3 Elektrické ohrozenie 16
4.4 Tepelné ohrozenie 16
4.5 Ohrozenie hlukom 16
4.6 Ohrozenie mechanickým kmitaním (vibráciami) 17
4.7 Ohrozenie nebezpečnými látkami 17
4.8 Nebezpečenstvá požiaru a výbuchu vytvárané náterovou látkou a/alebo
pomocnými látkami pod tlakom 17
4.9 Nebezpečenstvá pri poruche dodávania energie 17
4.10 Nebezpečenstvá vplyvom poruchy riadiaceho systému 18
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 18
5.1 Všeobecne 18
5.2 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti mechanickému ohrozeniu 18
5.3 Elektrické bezpečnostné požiadavky 19
5.4 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti tepelnému ohrozeniu 20
5.5 Bezpečnostné požiadavky proti hluku 20
5.6 Bezpečnostné požiadavky proti mechanickému kmitaniu (vibráciám) 21
5.7 Bezpečnostné požiadavky proti nebezpečným látkam 21
5.8 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti požiaru a výbuchu 21
5.9 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti poruche dodávania energie 23
5.10 Bezpečnostné požiadavky proti poruche riadiaceho systému 23
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek 23
6.1 Všeobecne 23
6.2 Mechanické požiadavky 24
6.3 Elektrické požiadavky 24
6.4 Tepelné požiadavky 24
6.5 Hluk 25
6.6 Mechanické kmitanie (vibrácie) 25
6.7 Nebezpečné látky 25
6.8 Požiar a výbuch 25
6.9 Porucha dodávania energie 25
6.10 Riadiaci systém 25
7 Informácie o používaní 26
7.1 Všeobecne 26
7.2 Inštrukčná príručka 26
7.3 Označovanie 27
Príloha A (informatívna) Odkazy na národné medzné hodnoty expozície 29
Príloha B (informatívna) Vzťah medzi kategóriami a zónami 30
Príloha C (informatívna) Klasifikácia materiálov podľa reakcie na oheň – národné normy 31
Príloha ZA (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 32
Príloha ZB (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 94/9/ES 33
Literatúra 34