SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12873-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12873-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12873-4
Slovenský názov: Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 4: Skúšobná metóda pre membrány používané v systémoch na úpravu vody
Anglický názov: Influence of materials on water intended for human consumption. Influence due to migration. Part 4: Test method for water treatment membranes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.060.20, 67.250
Triediaci znak: 75 8702
Úroveň zapracovania: idt EN 12873-4:2006
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma opisuje skúšobnú metódu na laboratórne hodnotenie možných nepriaznivých vplyvov membrán používaných v systémoch na úpravu vody na kvalitu pitnej vody.Obsah normy STN EN 12873-4
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Symboly a skratky 7
5 Skúšobná metóda 8
5.1 Podstata skúšky 8
5.2 Chemikálie a zariadenia 8
5.2.1 Všeobecne 8
5.2.2 Skúšobná voda 8
5.2.3 Premývacia voda 8
5.2.4 Čistiace činidlo 8
5.2.5 Slepý pokus 9
5.2.6 Skúšobné zariadenie 9
5.3 Skúšobné vzorky 9
5.3.1 Všeobecné požiadavky 9
5.3.2 Skladovanie vzoriek 10
5.4 Postup skúšky 10
5.4.1 Skúšobná teplota 10
5.4.2 Spúšťací postup 10
5.4.3 Skúška vylúhovania 10
5.4.4 Čistenie a dezinfekcia 12
6 Analýza 13
7 Vyjadrovanie výsledkov 13
7.1 Koncentrácie v extraktoch 13
7.2 Denné rýchlosti migrácie 13
7.2.1 Výpočet založený na koncentráciách v extraktoch po jednorazovej úprave, T1 až T3 13
7.2.2 Výpočet založený na koncentráciách vo výluhoch po recirkulácii, R1 a R2 13
8 Protokol o skúške 14
Príloha A (informatívna) – Schéma postupu skúšky 15
Príloha B (informatívna) – Schematické znázornenie príkladu skúšobného zariadenia 16
Literatúra 17