SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1992-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1992-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1992-1-2
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-2:2004
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 07/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *A1 V 01/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1992-1-2:2005-04 (73 1201), STN P ENV 1992-1-2:2000-11 (73 1201), STN 73 1201:1986-08, STN 73 1202:1992-10, STN 73 1204:1986-04, STN 73 1205:1980-05, STN 73 1208:1986-09, STN 73 1230:1990-10, STN 73 1203:1991-03, STN 73 1211:1987-02, STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 2 platí pre navrhovanie betónových budov a inžinierskych stavieb. Spĺňa zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľom konštrukcií a zásady ich navrhovania a overenia, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.Obsah normy STN EN 1992-1-2
Kapitola 1 Všeobecne 12
1.1 Predmet normy 12
1.1.1 Predmet Eurokódu 2 12
1.1.2 Predmet časti 1-2 Eurokódu 2 13
1.2 Normatívne odkazy 13
1.3 Predpoklady 14
1.4 Rozlíšenie zásad a aplikačných pravidiel 14
1.5 Definície 14
1.6 Značky 14
1.6.1 Dopĺňajúce značky k EN 1992-1-1 14
1.6.2 Dopĺňajúce indexy k EN 1992-1-1: 15
Kapitola 2 Zásady navrhovania 16
2.1 Požiadavky 16
2.1.1 Všeobecne 16
2.1.2 Nominálny požiar 16
2.1.3 Parametrický požiar 16
2.2 Zaťaženie 17
2.3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 17
2.4 Metódy overovania 17
2.4.1 Všeobecne 17
2.4.2 Analýza prvku 18
2.4.3 Analýza častí konštrukcie 19
2.4.4 Globálna analýza konštrukcie 19
Kapitola 3 Materiálové vlastnosti 19
3.1 Všeobecne 19
3.2 Pevnostné a deformačné vlastnosti pri zvýšených teplotách 20
3.2.1 Všeobecne 20
3.2.2 Betón 20
3.2.3 Betonárská oceľ 22
3.2.4 Predpínacia výstuž 25
3.3 Teplotné a fyzikálne vlastnosti betónu s kremičitým a vápencovým kamenivom 26
3.3.1 Teplotné pomerné predĺženie 26
3.3.2 Merná tepelná kapacita 26
3.3.3 Tepelná vodivosť 28
3.4 Teplotné predĺženie betonárskej a predpínacej ocele 28
Kapitola 4 Postupy navrhovania 30
4.1 Všeobecne 30
4.2 Zjednodušená výpočtová metóda 30
4.2.1 Všeobecne 30
4.2.2 Teplotné profily 30
4.2.3 Redukovaný prierez 30
4.2.4 Redukcia pevnosti 31
4.3 Spresnené výpočtové metódy 34
4.3.1 Všeobecne 34
4.3.2 Teplotná odozva 34
4.3.3 Mechanická odozva 34
4.3.4 Platnosť spresnených výpočtových metód 35
4.4 Šmyk, krútenie a kotvenie 35
4.5 Odštiepovanie 35
4.5.1 Explozívne odštiepovanie 35
4.5.2 Odpadávanie betónu 36
4.6 Styky 36
4.7 Ochranné vrstvy 36
Kapitola 5 Tabuľkové údaje 36
5.1 Rozsah platnosti 36
5.2 Všeobecné návrhové pravidlá 37
5.3 Stĺpy 40
5.3.1 Všeobecne 40
5.3.2 Metóda A 40
5.3.3 Metóda B 42
5.4 Steny 43
5.4.1 Nenosné steny (priečky) 43
5.4.2 Nosné plné steny 44
5.4.3 Požiarne steny 44
5.5 Ťahané prvky 45
5.6 Nosníky 45
5.6.1 Všeobecne 45
5.6.2 Prosto podopreté nosníky 46
5.6.3 Spojité nosníky 46
5.6.4 Nosníky vystavené požiaru zo všetkých strán 49
5.7 Dosky 49
5.7.1 Všeobecne 49
5.7.2 Prosto podopreté plné dosky 50
5.7.3 Spojité plné dosky 50
5.7.4 Dosky lokálne podopreté 51
5.7.5 Rebrové dosky 52
Kapitola 6 Vysokohodnotný betón (HSC) 54
6.1 Všeobecne 54
6.2 Odštiepovanie 54
6.3 Tepelné vlastnosti 55
6.4 Návrh konštrukcie 55
6.4.1 Výpočet odolnosti 55
6.4.2 Zjednodušené výpočtové metódy 55
6.4.3 Tabuľkové hodnoty 56
Príloha A (informatívna) – Teplotné profily 57
Príloha B (informatívna) – Zjednodušené výpočtové metódy 65
B.1 Metóda izotermy 500 °C 65
B.1.1 Zásady a oblasť použitia 65
B.1.2 Postup návrhu železobetónového prierezu namáhaného ohybovým momentom a osovou silou 65
B.2 Zónová metóda 69
B.3 Overenie železobetónového prierezu namáhaného ohybovým momentom a osovou
silou metódou založenou na odhade krivosti. 71
B.3.1 Vzper stĺpov pri požiarnej situácii 71
B.3.2 Postup posudzovania požiarnej odolnosti prierezu stĺpu 72
Príloha C (informatívna) – Vzper stĺpná kapacita pri požiarnej situácii 74
Príloha D (informatívna) – Výpočtové metódy pre šmyk, krútenie a kotvenie výstuže 83
D.1 Všeobecné pravidlá 83
D.2 Šmyková výstuž a výstuž na krútenie 83
D.3 Postup určenia odolnosti železobetónového prierezu v šmyku 84
D.4 Postup určenia odolnosti železobetónového prierezu v krútení 84
Príloha E (informatívna) – Zjednodušená výpočtová metóda pre nosníky a dosky 86
E.1 Všeobecne 86
E.2 Prosto podopreté nosníky a dosky 86
E.3 Spojité nosníky a dosky 86