SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-2
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty
Anglický názov: Eurocode 3 : Design of steel structures. Part 2: Steel Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 93.040
Triediaci znak: 73 6205
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-2:2006
Vestník: 11/07
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 01/09, Oprava *AC V 10/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-2:2007-04 (73 6206), STN P ENV 1993-2:2003-06 (73 6205), STN 73 6205:1984-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: En 1993-2 poskytuje všeobecné zásady navrhovania konštrukcií oceľových mostov a oceľových častí spriahnutých oceľobetónových mostov.Obsah normy STN EN 1993-2
Predhovor 9
Kapitola 1 Všeobecne 13
1.1 Predmet 13
1.2 Normatívne odkazy 13
1.3 Predpoklady 14
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 14
1.5 Termíny a definície 14
1.6 Značky 15
1.7 Konvencia o osiach prierezov 15
Kapitola 2 Zásady navrhovania 15
2.1 Požiadavky 15
2.2 Princípy navrhovania podľa medzných stavov 16
2.3 Základné premenné 17
2.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti 17
2.5 Navrhovanie pomocou skúšok 17
Kapitola 3 Materiály 17
3.1 Všeobecne 17
3.2 Konštrukčná oceľ 17
3.3 Súčasti spojov 18
3.4 Laná a iné ťahané prvky 19
3.5 Ložiská 19
3.6 Ostatné súčasti mostov 20
Kapitola 4 Trvanlivosť 20
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 20
5.1 Modelovanie konštrukcie pre potreby analýzy 20
5.2 Globálna analýza 21
5.3 Imperfekcie 21
5.4 Metódy analýzy s uvážením nelineárnych charakteristík materiálu 22
5.5 Klasifikácia prierezov 22
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 22
6.1 Všeobecne 22
6.2 Odolnosť prierezov 23
6.3 Vzperná odolnosť prútov 26
6.4 Členené tlačené prúty 29
6.5 Vydúvanie stien 29
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 29
7.1 Všeobecne 29
7.2 Výpočtové modely 30
7.3 Obmedzenia napätí 30
7.4 Obmedzenie dýchania steny 31
7.5 Obmedzenia rozmerov priechodných prierezov 31
7.6 Obmedzenia z hľadiska vizuálneho dojmu 31
7.7 Kritériá na prevádzku železničných mostov 31
7.8 Kritériá na prevádzku mostov pozemných komunikácií 32
7.9 Kritériá na prevádzku na lávkach pre peších 32
7.10 Kritériá na prevádzku pri účinkoch vetra 32
7.11 Prístupnosť detailov uzlov a povrchov 33
7.12 Odvodnenie 33
Kapitola 8 Spojovacie prostriedky, zvary, spoje a uzly 33
8.1 Spoje so skrutkami, nitmi a čapmi 33
8.2 Zvarové spoje 35
Kapitola 9 Posúdenie na únavu 36
9.1 Všeobecne 36
9.2 Únavové zaťaženie 37
9.3 Parciálne súčinitele spoľahlivosti na overenie únavy 38
9.4 Spektrá rozkmitov napätí pre posúdenie na únavu 38
9.5 Postupy pri posúdení na únavu 40
9.6 Únavová pevnosť 46
9.7 Spracovanie po zvarení 46
Kapitola 10 Navrhovanie pomocou skúšok 47
10.1 Všeobecne 47
10.2 Druhy skúšok 47
10.3 Skúšky na overenie aerodynamických účinkov zaťaženia na mosty 47
Príloha A (infomatívna) – Technické predpisy pre ložiská 49
A.1 Predmet 49
A.2 Značky 50
A.3 Všeobecne 50
A.4 Príprava ložiskového protokolu 52
A.5 Doplnkové pravidlá pre jednotlivé druhy ložísk 60
Príloha B (informatívna) – Technické špecifikácie pre závery mostov pozemných komunikácií 62
B.1 Predmet 62
B.2 Technické špecifikácie 63
B.3 Vnútené sily, premiestenia a pootočenia spôsobené pohybmi mosta 65
Príloha C (informatívna) – Odporúčania pre konštrukčné riešenie oceľových mostoviek 66
C.1 Mosty pozemných komunikácií 66
C.2 Železničné mosty 74
C.3 Tolerancie polotovarov a tolerancie pri zhotovovaní 76

Príloha D (informatívna) – Vzperné dĺžky prútov v mostoch a predpoklady o geometrických
imperfekciách 88
D.1 Všeobecne 88
D.2 Priehradové nosníky 88
D.3 Oblúkové mosty 93
Príloha E (informatívna) – Kombinácia účinkov od lokálnych zaťažení kolesami a globálnymi
zaťaženiami od dopravy na mostoch pozemných komunikácií 98
E.1 Kombinácia účinkov lokálnych a globálnych zaťažení 98
E.2 Súčiniteľ kombinácie 99