SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1996-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1996-1-2



Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:




Označenie: STN EN 1996-1-2
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.30
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 1996-1-2:2005
Vestník: 11/07
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/09, Oprava *AC V 03/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1996-1-2:1999-04 (73 0851), STN EN 1996-1-2:2005-12 (73 0851)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P Časť 1-2 EN 1996 platí pre navrhovanie murovaných konštrukcií pri mimoriadnej situácii zaťaženia účinkami požiaru, a je určená na použitie spoločne s normami EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 a EN 1991-1-2. Časť 1-2 uvádza len rozdiely alebo doplnenia, ktorými sa toto navrhovanie líši od postu-pov pri bežnej teplote.



Obsah normy STN EN 1996-1-2
Predhovor 8
Vznik a vývoj programu eurokódov 8
Úloha a oblasť používania eurokódov 9
Národné normy preberajúce eurokódy 9
Prepojenie medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami (EN a ETA) na výrobky 10
Dopĺňajúce informácie špecifické pre EN 1996-1-2 10
Národná príloha k EN 1996-1-2 12
Kapitola 1 Všeobecne 12
1.1 Predmet 12
1.2 Normatívne odkazy 13
1.3 Predpoklady 14
1.4 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 14
1.5 Definície 14
1.5.1 Špeciálne termíny, týkajúce sa navrhovania konštrukcií na účinky požiaru všeobecne 14
1.5.2 Špeciálne termíny, týkajúce sa výpočtových metód 15
1.6 Značky 15
Kapitola 2 Základné zásady a pravidlá 16
2.1 Základné požiadavky 16
2.1.1 Všeobecne 16
2.1.2 Nominálne požiarne namáhanie 17
2.1.3 Parametrické požiarne namáhanie 17
2.2 Zaťaženie 17
2.3 Návrhové hodnoty vlastností materiálov 17
2.4 Metódy posudzovania 18
2.4.1 Všeobecne 18
2.4.2 Posúdenie stavebných prvkov 18
2.4.3 Posúdenie časti konštrukcie 20
2.4.4 Posúdenie celej konštrukcie 20
Kapitola 3 Materiály 20
3.1 Murovacie prvky 20
3.2 Malta 20
3.3 Mechanické vlastnosti muriva 20
3.3.1 Mechanické vlastnosti muriva pri bežnej teplote 20
3.3.2 Pevnostné a deformačné vlastnosti muriva pri zvýšenej teplote 21
3.3.2.1 Všeobecne 21
3.3.2.2 Objemová hmotnosť 21
3.3.3 Tepelné vlastnosti 21
3.3.3.1 Teplotná rozťažnosť 21
3.3.3.2 Merná tepelná kapacita 21
3.3.3.3 Tepelná vodivosť 21
Kapitola 4 Návrhové postupy pri určovaní požiarnej odolnosti murovaných stien 21
4.1 Všeobecne o navrhovaní stien 21
4.1.1 Typy stien podľa funkcie 21
4.1.2 Steny s dutinou a dvojvrstvové steny so samostatnými nespojenými vrstvami 22
4.2 Povrchové úpravy 24
4.3 Dopĺňajúce požiadavky na murované steny 24
4.4 Posúdenie na základe skúšok 24
4.5 Posúdenie pomocou tabuľkových hodnôt 24
4.6 Posúdenie výpočtom 25
Kapitola 5 Konštrukčné zásady 25
5.1 Všeobecne 25
5.2 Spoje a škáry 25
5.3 Inštalácie, potrubia a káble 26
Príloha A (informatívna) – Pokyny na stanovenie doby požiarnej odolnosti 27
Príloha B (normatívna) – Tabuľkové hodnoty požiarnej odolnosti murovaných stien 28
Príloha C (informatívna) – Zjednodušená výpočtová metóda 69
C.1 Všeobecne 69
C.2 Postup 69
Príloha D (informatívna) – Presnejšia výpočtová metóda 76
D.1 Všeobecne 76
D.2 Tepelná odozva 76
D.3 Mechanická odozva 76
Príloha E (informatívna) – Príklady spojenia stavebných prvkov, ktoré spĺňajú požiadavky kapitoly 5 82