SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 88-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 88-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 88-2
Slovenský názov: Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 2: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak vyšší ako 500 mbar do 5 bar vrátane
Anglický názov: Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances. Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Dátum zrušenia: 31. 10. 2025
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1021
Úroveň zapracovania: idt EN 88-2:2007
Vestník: 04/08
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 9/10, 6/12, 8/08, 6/09,
Nariadenie vlády: 393/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 88-2:2023-01 (06 1021)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje bezpečnostné, konštrukčné a prevádzkové požiadavky na regulátory tlaku plynu (ďalej len regulátory) určených pre horáky na plynné palivá a spotrebiče na plynné palivá, ktoré spaľujú plynné palivá prvej, druhej a tretej triedy.Obsah normy STN EN 88-2
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
3.1 Regulátory tlaku plynu 9
3.2 Súčasti 9
3.3 Bezpečnostné uzatváracie zariadenia 10
3.4 Regulované premenné veličiny 11
3.4.1 Referenčné hodnoty 11
3.4.2 Premenné veličiny pri regulovanom procese 11
3.4.3 Možné hodnoty všetkých premenných veličín 12
3.4.4 Termíny týkajúce sa regulovanej premennej veličiny 12
3.5 Prevádzkové vlastnosti pri ustálených podmienkach 12
3.6 Termíny týkajúce sa presnosti 14
3.7 Termíny týkajúce sa správania pri uzatváraní 15
3.8 Ďalšie termíny týkajúce sa funkcie 16
3.8.1 Tlaky týkajúce sa konštrukcie regulátora tlaku plynu 16
3.8.2 Menovitý tlak 16
3.8.3 Rozsah prevádzkovej teploty 16
4 Triedenie 16
5 Merné jednotky a skúšobné podmienky 16
5.1 Merné jednotky 16
5.2 Skúšobné podmienky 16
6 Požiadavky na konštrukciu 17
6.1 Všeobecne 17
6.2 Konštrukcia 17
6.2.1 Všeobecne 17
6.2.2 Odvetrávacie otvory 17
6.2.3 Vonkajšia vizuálna indikácia polohy uzatváracieho prvku 17
6.2.4 Časti prenášajúce hnacie sily 17
6.2.5 Nastavenie tlaku 17
6.3 Materiály 18
6.3.1 Všeobecne 18
6.3.2 Pružiny 18
6.3.3 Požiadavky na elastoméry (vrátane vulkanizovanej gumy) 18
6.4 Plynové prípojky 18
6.4.1 Všeobecne 18
6.4.2 Rozmery plynových prípojok 18
6.4.3 Závity 19
6.4.4 Prípojky na meranie tlaku (platí iba pri pripojení s výstupným tlakom ≤ 500 mbar) 19
7 Prevádzkové požiadavky 19
7.1 Všeobecne 19
7.2 Pevnosť telies 19
7.2.1 Požiadavka 19
7.2.2 Prevádzkové skúšky 19
7.3 Vonkajšia a vnútorná tesnosť 19
7.4 Krútenie a ohyb 19
7.5 Klasifikácia regulačnej schopnosti 19
7.5.1 Všeobecne 19
7.5.2 Klasifikácia regulačnej schopnosti regulátorov tlaku 20
7.5.3 Trieda presnosti bezpečnostného uzatváracieho zariadenia pri pretlaku 20
7.6 Bezpečnostné zariadenia 21
7.6.1 Bezpečnostné uzatváracie zariadenia na pretlak 21
7.6.2 Bezpečnostné uzatváracie zariadenia na podtlak 21
7.6.3 Obtok 21
7.6.4 Reakčný čas 21
7.7 Dlhodobá prevádzková spôsobilosť 21
7.7.1 Regulátor tlaku 21
7.7.2 Rýchlouzatváracie zariadenie 21
8 Označovanie, návod na montáž a obsluhu 21
8.1 Označovanie 21
8.2 Návody na montáž, obsluhu a údržbu 22
8.3 Upozornenie 22
Príloha A (informatívna) – Hlavné súčasti priamočinného regulátora tlaku a regulátora tlaku
ovládaného riadiacim regulátorom 23
A.1 Hlavné súčasti regulátora tlaku 23
A.2 Hlavné súčasti bezpečnostného uzatváracieho zariadenia na plyn 24
Príloha B (informatívna) – Závitové prípojky plynného paliva podľa ISO 7-1
a EN ISO 228-1 (pozri čl. 6.4.3) 26
Príloha C (normatívna) – Metódy výkonových skúšok 27
C.1 Všeobecne 27
C.2 Skúšobné zariadenie a skúšobná zostava 27
C.3 Výkonové (funkčné) skúšky pri ustálených podmienkach 29
C.3.1 Všeobecne 29
C.3.2 Stanovenie výkonovej krivky 30
C.3.3 Stanovenie uzatváracieho tlaku 31
C.3.4 Stanovenie triedy presnosti 32
C.4 Skupina presnosti bezpečnostného uzatváracieho zariadenia 33
C.4.1 Všeobecné podmienky a skúšobné zariadenie 33
C.4.2 Skúška pri teplote okolia 34
C.4.3 Skúška pri medznej teplote od 0°C do +60°C 34
C.4.4 Overovanie hornej medze najvyššieho rozsahu nastavenia 34
C.4.5 Reakčný čas 35
C.5 Skúšky dlhodobej prevádzkovej spôsobilosti 35
C.5.1 Všeobecne 35
C.5.2 Regulátor tlaku 36
C.5.3 Bezpečnostné uzatváracie zariadenia 36
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 90/396/EHS 37
Literatúra 39