SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1994-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1994-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1994-2
Slovenský názov: Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty
Anglický názov: Eurocode 4. Design of composite steen and concrete structures. Part 2: General rules and rules for bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 91.080.40, 93.040
Triediaci znak: 73 6207
Úroveň zapracovania: idt EN 1994-2:2005, idt EN 1994-2:2005/AC:2008
Vestník: 01/09
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 08/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1994-2:2006-06 (73 6207)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 4 platí pre navrhovanie spriahnutých konštrukcií a konštrukčných prvkov budov a inžinierskych stavieb. Je v súlade s princípmi a ustanoveniami bezpečnosti a používateľnosti konštrukcií, so základmi ich navrhovania a overovania, predpísanými v EN 1990 - Základy navrhovania konštrukcií.Obsah normy STN EN 1994-2
Predhovor 12
Kapitola 1 Všeobecne 15
1.1 Predmet normy 15
1.1.1 Predmet Eurokódu 4 15
1.1.2 Predmet časti 1-1 Eurokódu 4 15
1.1.3 Predmet časti 2 Eurokódu 4 15
1.2 Normatívne odkazy 16
1.2.1 Všeobecné odkazy na normy 16
1.2.2 Ďalšie odkazy na normy 16
1.2.3 Všeobecné predpisy a ďalšie odkazy na normy pre spriahnuté mosty 17
1.3 Predpoklady 18
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 18
1.5 Definície 18
1.5.1 Všeobecne 18
1.5.2 Dopĺňajúce názvy a definície používané v tejto norme 18
1.5.2.1 Spriahnutý prvok (Composite member) 18
1.5.2.2 Šmykové spojenie (Shear connection) 18
1.5.2.3 Pôsobenie spriahnutia (Composite behaviour) 18
1.5.2.4 Spriahnutý nosník (Composite beam) 18
1.5.2.5 Spriahnutý stĺp (Composite column) 18
1.5.2.6 Spriahnutá doska (Composite slab) 18
1.5.2.7 Spriahnutá prútová konštrukcia (Composite frame) 18
1.5.2.8 Spriahnutý uzol (Composite joint) 18
1.5.2.9 Podopretá konštrukcia alebo prvok (Propped structure or member) 18
1.5.2.10 Nepodopretá konštrukcia alebo prvok (Unpropped structure or member) 18
1.5.2.11 Ohybová tuhosť bez vyplyvu trhlín v betóne (Un-cracked flexural stiffness) 18
1.5.2.12 Ohybová tuhosť s vplyvom trhlín v betóne (Cracked flexural stiffness) 18
1.5.2.13 Predpínanie (Prestress) 18
1.5.2.14 Mosty so zabetónovanými nosníkmi (Filler beam deck) 19
1.5.2.15 Spriahnutý pás (Composite plate) 19
1.6 Značky 19
Veľké písmená latinskej abecedy 19
Malé písmená latinskej abecedy 21
Veľké písmená gréckej abecedy 23
Malé písmená gréckej abecedy 23
Kapitola 2 Zásady navrhovania 25
2.1 Požiadavky 25
2.2 Princípy navrhovania podľa medzných stavov 25
2.3 Základné premenné 25
2.3.1 Zaťaženia a vplyvy prostredia 25
2.3.2 Charakteristiky materiálov a výrobkov 25
2.3.3 Klasifikácia zaťažení 25
2.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov 25
2.4.1 Návrhové hodnoty 25
2.4.1.1 Návrhové hodnoty zaťažení 25
2.4.1.2 Návrhové hodnoty charakteristík materiálov alebo výrobkov 26
2.4.1.3 Návrhové hodnoty rozmerových veličín 26
2.4.1.4 Návrhové odolnosti 26
2.4.2 Kombinácie zaťažení 26
2.4.3 Overovanie statickej rovnováhy (EQU) 26
Kapitola 3 Materiály 26
3.1 Betón 26
3.2 Betonárska výstuž na mosty 27
3.3 Konštrukčná oceľ na mosty 27
3.4 Spojovacie prostriedky 27
3.4.1 Všeobecne 27
3.4.2 Tŕne s hlavou 27
3.5 Predpínacia oceľ a zariadenia 27
3.6 Ťahané oceľové prvky 27
Kapitola 4 Trvanlivosť 27
4.1 Všeobecne 27
4.2 Protikorózna ochrana na styku ocele a betónu 27
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 28
5.1 Modelovanie konštrukcie pre potreby analýzy 28
5.1.1 Modelovanie konštrukcie a základné predpoklady 28
5.1.2 Modelovanie uzlov 28
5.1.3 Spolupôsobenie konštrukcie s podložím 28
5.2 Stabilita konštrukcie 28
5.2.1 Účinky zmeny tvaru konštrukcie 28
5.2.2 Metódy analýzy mostov 29
5.3 Imperfekcie 29
5.3.1 Zásady 29
5.3.2 Imperfekcie mostov 29
5.4 Výpočet účinkov zaťaženia 29
5.4.1 Metódy globálnej analýzy 29
5.4.1.1 Všeobecne 29
5.4.1.2 Spolupôsobiaca šírka pásnic vzhľadom na ochabnutie šmykom 30
5.4.2 Lineárna pružnostná analýza 31
5.4.2.1 Všeobecne 31
5.4.2.2 Dotvarovanie a zmrašťovanie betónu 31
5.4.2.3 Vplyv trhlín v betóne 32
5.4.2.4 Etapy a postup výstavby 33
5.4.2.5 Účinky teploty 33
5.4.2.6 Predpätie kontrolovanými vnesenými deformáciami 33
5.4.2.7 Predpätie predpínacou výstužou 33
5.4.2.8 Ťahané prvky v spriahnutých mostoch 33
5.4.2.9 Mosty so zabetónovanými nosníkmi 34
5.4.3 Nelineárna globálna analýza mostov 35
5.4.4 Kombinácia globálnych a lokálnych účinkov zaťaženia 35
5.5 Klasifikácia prierezov 35
5.5.1 Všeobecne 35
5.5.2 Klasifikácia spriahnutých prierezov bez obetónovania 36
5.5.3 Klasifikácia prierezov nosných konštrukcií mostov so zabetónovanými nosníkmi 36
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 37
6.1 Nosníky 37
6.1.1 Nosníky mostov - všeobecne 37
6.1.2 Spolupôsobiaca šírka pri overovaní prierezov 37
6.2 Odolnosť prierezov nosníkov 37
6.2.1 Odolnosť v ohybe 37
6.2.1.1 Všeobecne 37
6.2.1.2 Plastický moment odolnosti Mpl, Rd spriahnutého prierezu 37
6.2.1.3 Doplnkové pravidlá pre nosníky mostov 38
6.2.1.4 Nelineárna odolnosť v ohybe 38
6.2.1.5 Pružná odolnosť v ohybe 39
6.2.2 Odolnosť vo zvislom šmyku 40
6.2.2.1 Rozsah 40
6.2.2.2 Plastická odolnosť vo zvislom šmyku 40
6.2.2.3 Šmyková odolnosť proti vydúvaniu 40
6.2.2.4 Ohyb a zvislý šmyk 40
6.2.2.5 Doplnkové pravidlá pre nosníky mostov 41
6.3 Nosné konštrukcie so zabetónovanými nosníkmi 41
6.3.1 Rozsah 41
6.3.2 Všeobecne 42
6.3.3 Ohybové momenty 42
6.3.4 Zvislý šmyk 42
6.3.5 Odolnosť a stabilita oceľových nosníkov počas výstavby 43
6.4 Klopenie spriahnutých nosníkov 43
6.4.1 Všeobecne 43
6.4.2 Nosníky mostov s konštantnými prierezmi triedy 1, 2 alebo 3 43
6.4.3 Všeobecné metódy pre vzper prútov a rámov 45
6.4.3.1 Všeobecná metóda 45
6.4.3.2 Zjednodušená metóda 45
6.5 Priečne sily v stenách 45
6.5.1 Všeobecne 45
6.5.2 Vydúvanie stien spôsobené vybočením pásnice v rovine steny 45
6.6 Šmykové spojenie 45
6.6.1 Všeobecne 45
6.6.1.1 Zásady navrhovania 45
6.6.1.2 Medzné stavy únosnosti okrem únavy 46
6.6.2 Pozdĺžna šmyková sila v nosníkoch mostov 46
6.6.2.1 Nosníky, pre ktoré je použitá pružnostná alebo nelineárna teória na určenie odolnosti
prierezov 46
6.6.2.2 Nosníky mostov s prierezmi triedy 1 alebo 2 a s nepružným pôsobením 46
6.6.2.3 Lokálne účinky koncentrovanej pozdĺžnej šmykovej sily spôsobenej vnesením
pozdĺžnych síl 47
6.6.2.4 Lokálne účinky koncentrovaných pozdĺžnych šmykových síl pri náhlej zmene
prierezov 48
6.6.3 Tŕne s hlavou obetónované v plných doskách a v obetónovaní 49
6.6.3.1 Návrhová odolnosť 49
6.6.3.2 Vplyv ťahu na šmykovú odolnosť 49
6.6.4 Tŕne s hlavou, ktoré spôsobujú rozštiepenie v smere hrúbky dosky 49
6.6.5 Konštrukčné zásady šmykového spojenia a vplyv realizácie 50
6.6.5.1 Odolnosť proti oddeleniu 50
6.6.5.2 Krytie a betónovanie 50
6.6.5.3 Lokálna výstuž v doske 50
6.6.5.4 Nábehy iné ako vytvorené profilovaným oceľovým plechom 50
6.6.5.5 Vzdialenosti spriahovacích prvkov 51
6.6.5.6 Rozmery oceľovej pásnice 51
6.6.5.7 Tŕne s hlavou 51
6.6.6 Pozdĺžny šmyk v betónových doskách 52
6.6.6.1 Všeobecne 52
6.6.6.2 Návrhová odolnosť proti pozdĺžnemu šmyku 52
6.6.6.3 Minimálna priečna výstuž 53
6.7 Spriahnuté stĺpy a spriahnuté tlačené prúty 53
6.7.1 Všeobecne 53
6.7.2 Všeobecná metóda navrhovania 54
6.7.3 Zjednodušená metóda navrhovania 55
6.7.3.1 Všeobecne a rozsah platnosti 55
6.7.3.2 Odolnosť prierezov 55
6.7.3.3 Efektívna ohybová tuhosť, pomer príspevku ocele a pomerná štíhlosť 57
6.7.3.4 Metódy analýzy a prútové imperfekcie 57
6.7.3.5 Odolnosť prútov v osovom tlaku 58
6.7.3.6 Odolnosť prútov kombináciou tlaku a jednoosového ohybu 60
6.7.3.7 Kombinácia tlaku a dvojosového ohybu 60
6.7.4 Šmykové spojenie a vnesenie zaťaženia 61
6.7.4.1 Všeobecne 61
6.7.4.2 Vnesenie zaťaženia 61
6.7.4.3 Pozdĺžny šmyk mimo miest vnesenia zaťaženia 63
6.7.5 Konštrukčné zásady 64
6.7.5.1 Krytie oceľových profilov a výstuže betónom 64
6.7.5.2 Pozdĺžna a priečna výstuž 64
6.8 Únava 64
6.8.1 Všeobecne 64
6.8.2 Parciálne súčinitele na posúdenie únavy v mostoch 65
6.8.3 Únavová pevnosť 65
6.8.4 Vnútorné sily a únavové zaťaženie 66
6.8.5 Napätia 66
6.8.5.1 Všeobecne 66
6.8.5.2 Betón 66
6.8.5.3 Konštrukčná oceľ 66
6.8.5.4 Výstuž 66
6.8.5.5 Šmykové spojenie 67
6.8.5.6 Napätia v betonárskej výstuži a v predpínacej oceli v prvkoch predpätých súdržnou
predpínacou výstužou 67
6.8.6 Rozkmity napätia 67
6.8.6.1 Konštrukčná oceľ a výstuž 67
6.8.6.2 Šmykové spojenie 68
6.8.7 Posúdenie únavy založené na rozkmitoch menovitého napätia 68
6.8.7.1 Konštrukčná oceľ, výstuž a betón 68
6.8.7.2 Šmykové spojenie 69
6.9 Ťahané prvky v spriahnutých mostoch 69
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 70
7.1 Všeobecne 70
7.2 Napätia 70
7.2.1 Všeobecne 70
7.2.2 Obmedzenie napätí v mostoch 71
7.2.3 Dýchanie steny 71
7.3 Deformácie mostov 71
7.3.1 Priehyby 71
7.3.2 Kmitanie 71
7.4 Trhliny v betóne 72
7.4.1 Všeobecne 72
7.4.2 Minimálna výstuž 72
7.4.3 Kontrola trhlín spôsobených priamym zaťažením 73
7.5 Nosné konštrukcie so zabetónovanými nosníkmi 74
7.5.1 Všeobecne 74
7.5.2 Trhliny v betóne 75
7.5.3 Minimálna výstuž 75
7.5.4 Kontrola trhlín spôsobených priamym zaťažením 75
Kapitola 8 Prefabrikované betónové dosky v spriahnutých mostoch 75
8.1 Všeobecne 75
8.2 Zaťaženia 75
8.3 Návrh, analýza a konštrukčné usporiadanie mostovky 75
8.4 Styková plocha medzi oceľovým nosníkom a betónovou doskou 76
8.4.1 Úložná vrstva a tolerancie 76
8.4.2 Korózia 78
8.4.3 Šmykové spojenie a priečna výstuž 76
Kapitola 9 Spriahnuté dosky v mostoch 76
9.1 Všeobecne 76
9.2 Návrh na lokálne účinky 76
9.3 Návrh na globálne účinky 77
9.4 Návrh spriahacích prvkov 77
Príloha C (Informatívna) – Tŕne s hlavou, ktoré spôsobujú rozštiepenie v smere hrúbky dosky 79
C.1 Návrhová odolnosť a konštrukčné usporiadanie 79
C.2 Únavová pevnosť 81