SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1999-1-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1999-1-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1999-1-3
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu
Anglický názov: Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-3:Structures susceptible to fatigue
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania: idt EN 1999-1-3:2007
Vestník: 06/11
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/11, Zmena *A1 V 07/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1999-1-3:2007-09 (73 1501)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P EN 1999 platí pre navrhovanie budov, inžinierskych a nosných konštrukcií vyrobených z hliníka.Táto norma je v súlade so zásadami a požiadavkami na bezpečnosť a prevádzkyschopnosť stavieb, na základe ich návrhu a overovania uvedených v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.Obsah normy STN EN 1999-1-3
Predhovor 8
Kapitola 1 Všeobecne 11
1.1 Predmet normy 11
1.1.1 Predmet EN 1999 11
1.1.2 Predmet EN 1999-1-3 11
1.2 Normatívne odkazy 12
1.3 Predpoklady 12
1.4 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 12
1.5 Termíny a definície 12
1.5.1 Všeobecne 12
1.5.2 Ďalšie termíny použité v EN 1999-1-3 12
1.6 Značky 15
1.7 Požiadavky na zhotovenie konštrukcie 16
1.7.1 Špecifikácia zhotovenia 16
1.7.2 Prevádzková príručka 16
1.7.3 Príručka inšpekcie a údržby 16
Kapitola 2 Zásady navrhovania 16
2.1 Všeobecne 16
2.1.1 Základné požiadavky 16
2.2 Postupy navrhovania na únavu 17
2.2.1 Navrhovanie na bezpečnú životnosť 17
2.2.2 Navrhovanie na odolnosť proti poškodeniu 17
2.2.3 Navrhovanie na základe skúšok 17
2.3 Únavové zaťaženie 17
2.3.1 Zdroje únavového zaťaženia 17
2.3.2 Odvodenie únavového zaťaženia 18
2.3.3 Ekvivalentné únavové zaťaženie 18
2.4 Parciálne súčinitele pre únavové zaťaženie 18
Kapitola 3 Materiály, súčasti a spojovacie prostriedky 19
Kapitola 4 Trvanlivosť 19
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 20
5.1 Globálna analýza 20
5.1.1 Všeobecne 20
5.1.2 Použitie nosníkových prvkov 21
5.1.3 Použitie membránových, škrupinových a priestorových prvkov 21
5.2 Druhy napätia 22
5.2.1 Všeobecne 22
5.2.2 Nominálne napätia 22
5.2.3 Upravené nominálne napätia 22
5.2.4 Efektívne tvarové napätia 22
5.3 Odvodenie napätí 24
5.3.1 Odvodenie nominálnych napätí 24
5.3.2 Odvodenie upravených nominálnych napätí 24
5.3.3 Odvodenie efektívnych tvarových napätí 24
5.3.4 Orientácia napätí 25
5.4 Parametre rozkmitu napätia pre zvláštne miesta iniciácie 25
5.4.1 Základný materiál, zvary a spoje s mechanickými spojovacími prostriedkami 25
5.4.2 Kútové zvary a čiastočne prevarené tupé zvary 25
5.5 Lepené spoje 26
5.6 Odliatky 26
5.7 Spektrá napätia 26
5.8 Výpočet rozkmitu ekvivalentného napätia pre štandardné modely únavového zaťaženia 26
5.8.1 Všeobecne 26
5.8.2 Návrhová hodnota rozkmitu napätia 26
Kapitola 6 Únavová pevnosť a kategórie detailov 26
6.1 Kategórie detailov 26
6.1.1 Všeobecne 26
6.1.2 Faktory ovplyvňujúce kategóriu detailu 27
6.1.3 Konštrukčné detaily 27
6.2 Údaje o únavovej pevnosti 27
6.2.1 Klasifikované konštrukčné detaily 27
6.2.2 Neklasifikované detaily 29
6.2.3 Lepené spoje 29
6.2.4 Stanovenie referenčných hodnôt efektívneho tvarového napätia 29
6.3 Účinok stredného napätia 29
6.3.1 Všeobecne 29
6.3.2 Základný materiál a mechanicky spojované styky 30
6.3.3 Zvarové spoje 30
6.3.4 Lepené spoje 30
6.3.5 Nízkokmitová únava 30
6.3.6 Metóda na výpočet kmitov pomeru R 30
6.4 Vplyv prostredia 30
6.5 Postupy na zvýšenie únavovej pevnosti 31
Príloha A (normatívna) – Základy výpočtu únavovej odolnosti 32
A.1 Všeobecne 32
A.1.1 Vplyv únavy na navrhovanie 32
A.1.2 Mechanizmus porušovania 32
A.1.3 Potenciálne miesta únavových trhlín 32
A.1.4 Podmienky náchylnosti konštrukcie na únavové poškodenie 32
A.2 Navrhovanie na bezpečnú životnosť 33
A.2.1 Nevyhnutné podmienky na navrhovanie na bezpečnú životnosť 33
A.2.2 Počítanie kmitov 34
A.2.3 Odvodenie spektra napätia 34
A.3 Navrhovanie na prípustné poškodenie 37
A.3.1 Nevyhnutné podmienky na navrhovanie na prípustné poškodenie 37
A.3.2 Určenie stratégie prehliadok pre navrhovanie na prípustné poškodenie 37
Príloha B (normatívna) – Návod na hodnotenie rastu trhlín pomocou lomovej mechaniky 40
B.1 Predmet prílohy 40
B.2 Princípy 40
B.2.1 Rozmery defektov 40
B.2.2 Vzťahy pre rast trhliny 41
B.3 Údaje o „A“ a „m“ pre rast trhliny 41
B.4 Geometrická funkcia y 43
B.5 Integrácia rastu trhliny 43
B.6 Stanovenie maximálneho rozmeru trhliny a2 43
Príloha C (informatívna) – Skúšanie pre navrhovanie na únavu 53
C.1 Všeobecne 53
C.2 Odvodenie údajov o pôsobení zaťaženia 53
C.2.1 Nepohyblivé konštrukcie vystavené mechanickému zaťaženiu 53
C.2.2 Nepohyblivé konštrukcie vystavené pôsobeniu prostredia 53
C.2.3 Pohyblivé konštrukcie 54
C.3 Odvodenie údajov o napätí 54
C.3.1 Údaje o skúšaní súčastí 54
C.3.2 Údaje o skúšaní konštrukcie 54
C.3.3 Overenie histórie napätia 54
C.4 Odvodenie údajov o životnosti 55
C.4.1 Skúšanie súčastí 55
C.4.2 Skúšanie v skutočnej veľkosti 55
C.4.3 Preberanie 55
C.5 Údaje o raste trhliny 58
C.6 Protokol 58
Príloha D (informatívna) – Analýza napätí 59
D.1 Použitie konečných prvkov na únavovú analýzu 59
D.1.1 Typy prvkov 59
D.1.1.1 Prútové prvky 59
D.1.1.2 Membránové prvky 59
D.1.1.3 Tenké škrupinové prvky 59
D.1.1.4 Hrubé škrupinové prvky 59
D.1.1.5 Prvky s rovinnou deformáciou 59
D.1.2 Ďalšie pokyny na použitie metódy konečných prvkov 59
D.2 Súčinitele koncentrácie napätia 60
D.3 Obmedzenie únavy vyvolanej opakovaným lokálnym vydúvaním 61
Príloha E (informatívna) – Adhezívne lepené spoje 62
Príloha F (informatívna) – Oblasť nízkokmitovej únavy 64
F.1 Úvod 64
F.2 Modifikácia kriviek Äó-N 64
F.3 Údaje zo skúšok 64
Príloha G (informatívna) – Vplyv pomeru R 65
G.1 Zvýšenie únavovej pevnosti 65
G.2 Prípady zvýšenia 65
G.2.1 Prípad 1 65
G.2.2 Prípad 2 66
G.2.3 Prípad 3 66
Príloha H (informatívna) – Zlepšenie únavovej pevnosti zvarov 67
H.1 Všeobecne 67
H.2 Strojové opracovanie alebo brúsenie 67
H.3 Pretavenie TIG alebo plazmou 68
H.4 Prekovanie 68
Príloha I (informatívna) – Odliatky 69
I.1 Všeobecne 69
I.2 Údaje o únavovej pevnosti 69
I.2.1 Rovinné odliatky 69
I.2.2 Zváraný materiál 69
I.2.3 Mechanicky spájané odliatky 69
I.2.3.1 Skrutkové spoje 69
I.2.3.2 Čapové spoje 70
I.2.4 Adhezívne lepené odliatky 70
I.3 Požiadavky na kvalitu 70
Príloha J (informatívna) – Tabuľky kategórií detailov 71
J.1 Všeobecne 71
Príloha K (informatívna) – Metóda efektívneho tvarového napätia referenčného detailu 88
Literatúra 89