SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0540-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0540-2


Označenie: STN 73 0540-2 zrušená
Slovenský názov: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
Anglický názov: Thermal protection of buildings.Thermal performance of buildings and components.Part 2: Functional requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2012
Dátum zrušenia: 1. 7. 2019
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0540
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 11/12, Zmena *1 V 07/16
Nahradzujúce normy: STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019-07
Nahradené normy: STN 73 0540-2:2002-03, STN 73 0540-3:2002-03, STN 73 0540-4:2002-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia pri ich užívaní.Stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na stavby, najmä splnenie základnej požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla a zabezpečenie hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov.Obsah normy STN 73 0540-2
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Všeobecne
4 Šírenie tepla konštrukciou
4.1 Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie
4.2 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy
4.3 Najnižšia povrchová teplota konštrukcie
4.4 Tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií
5 Šírenie vlhkosti v konštrukcii
5.1 Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii
5.2 Celoročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri konštrukcie
6 Šírenie vzduchu konštrukciou
6.1 Škárová prievzdušnosť
6.2 Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti
7 Tepelná stabilita miestností
7.1 Pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období
7.2 Najvyšší denný vzostup teploty vzduchu v miestnosti v letnom období
8 Energetické požiadavky na budovy
8.1 Výpočet mernej potreby tepla
8.2 Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov
Príloha A (normatívna) – Požadované a odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií
Príloha B (normatívna) – Ročná bilancia vlhkosti
Príloha C (normatívna) – Výpočet priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove
Literatúra