SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1090-1+A1
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures.Part 1:Requirements for conformity assessment of structural components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-1:2009+A1:2011
Vestník: 04/12
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1090-1:2010-02 (73 2601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na posudzovanie zhody funkčných vlastností dielcov z konštrukčnej ocele a hliníka, rovnako ako pre stavebné montované celky uvádzané na trh ako stavebné výrobky.Posudzovanie zhody zahŕňa výrobné charakteristiky a kde je to vhodné, aj konštrukčné vlastnosti.Obsah normy STN EN 1090-1+A1
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
2.1 Všeobecne
3 Termíny, definície a skratky
3.1 Termíny a definície
3.2 Skratky
4 Požiadavky
4.1 Základné výrobky
4.1.1 Všeobecne
4.1.2 Základné výrobky pre oceľové dielce
4.1.3 Základné výrobky pre hliníkové dielce
4.2 Tolerancie rozmerov a tvaru
4.3 Zvariteľnosť
4.4 Lomová húževnatosť
4.5 Konštrukčné vlastnosti
4.5.1 Všeobecne
4.5.2 Únosnosť
4.5.3 Únavová pevnosť
4.5.4 Požiarna odolnosť
4.5.5 Deformácie pri medznom stave používateľnosti
4.6 Reakcia na oheň
4.7 Nebezpečné látky
4.8 Odolnosť proti nárazu
4.9 Trvanlivosť
5 Metódy vyhodnotenia
5.1 Všeobecne
5.2 Základné výrobky
5.3 Tolerancie rozmerov a tvaru
5.4 Zvariteľnosť
5.5 Lomová húževnatosť
5.6 Konštrukčné vlastnosti
5.6.1 Všeobecne
5.6.2 Návrh konštrukcie
5.6.2.1 Výpočet konštrukcie
5.6.2.2 Skúšanie konštrukcie
5.6.3 Výrobné vlastnosti
5.7 Požiarna odolnosť
5.8 Reakcia na oheň
5.9 Nebezpečné látky
5.10 Odolnosť proti nárazu
6.11 Trvanlivosť
6 Vyhodnotenie zhody
6.1 Všeobecne
6.2 Počiatočná skúška typu
6.2.1 Všeobecne
6.2.2 Vlastnosti
6.2.3 Používanie pôvodných údajov
6.2.4 Aplikácia výpočtov na posudzovanie zhody
6.2.5 Počiatočný výpočet typu
6.2.6 Odber vzoriek, hodnotenie a kritériá zhody
6.2.7 Vyhlásenie o funkčných vlastnostiach
6.2.8 Záznam z výsledkov hodnotenia kontroly
6.2.9 Nápravné opatrenia
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby
6.3.1 Všeobecne
6.3.2 Personál
6.3.3 Technické zariadenie
6.3.4 Postup pri konštrukčnom návrhu
6.3.5 Základné výrobky používané vo výrobe
6.3.6 Špecifikácia dielcov
6.3.7 Hodnotenie výrobkov
6.3.8 Nezhodné výrobky
7 Klasifikácia a označovanie
8 Označovanie
Príloha A (informatívna) – Návody na prípravu špecifikácie dielca
A.1 Všeobecne
A.2 Špecifikácia dielca poskytnutá odberateľom (PPCS)
A.3 Špecifikácia dielca poskytnutá výrobcom (MPCS)
Príloha B (normatívna) – Posudzovanie vnútropodnikovej kontroly výroby
B.1 Všeobecne
B.2 Počiatočná inšpekcia
B.3 Priebežná inšpekcia
B.4 Početnosť inšpekcií
B.4.1 Všeobecne
B.4.2 Intervaly priebežných inšpekcií
B.4.3 Vyhlásenie výrobcu
B.4.4 Opatrenia v prípade nezhôd
B.5 Záznamy
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy pre zhotovovanie výrobkov podľa smernice o stavebných výrobkoch (CPD)
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti
ZA.2 Postupy preukazovania zhody konštrukčných dielcov z ocele a hliníka
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody
ZA.2.2 Prideľovanie úloh
ZA.2.3 Vyhlásenie zhody
ZA.3 Označovanie značkou zhody CE a etiketovanie
ZA.3.1 Všeobecne
ZA.3.2 Vyhlásenie vlastností výrobku podľa vlastností materiálu a geometrických dát
ZA.3.3 Vyhlásenie hodnôt pevností dielca
ZA.3.4 Vyhlásenie zhody s danou špecifikáciou dielca
ZA.3.5 Vyhlásenie pevnostných hodnôt dielca z objednávky odberateľa
Literatúra
Tabuľka 1 – Odber vzoriek, hodnotenie, a kritériá na určenie zhody pre počiatočnú skúšku typu a počiatočný výpočet typu
Tabuľka 2 – Početnosť výrobných skúšok ako časť kontroly riadenia výroby
Tabuľka A.1 – Vyhlásenie výrobcu o vlastnostiach konštrukčných dielcov v súvislosti s CE označením a v závislosti od metódy vyhlásenia
Tabuľka B.1 – Úlohy pri počiatočnej inšpekcii
Tabuľka B.2 – Úlohy pre priebežnú inšpekciu
Tabuľka B.3 – Bežné inšpekčné intervaly
Tabuľka ZA.1 – Ustanovenia vzťahujúce sa na funkčné vlastnosti
Tabuľka ZA.2 – Systém preukazovania zhody konštrukčných dielcov z ocele a hliníka
Tabuľka ZA.3 – Prideľovanie úloh pre hodnotenie zhody konštrukčných oceľových a hliníkových dielcov
Obrázok ZA.1 – Príklad informácií označovania značkou zhody CE o vlastnostiach výrobku podľa materiálových vlastností a geometrických údajov
Obrázok ZA.2 – Príklad informácií označovania značkou zhody CE o vlastnostiach výrobku podľa materiálových vlastností a geometrických údajov
Obrázok ZA.3 – Príklad informácií označovania značkou zhody CE podľa pevnostných hodnôt dielca
Obrázok ZA.4 – Príklad informácií označovania značkou zhody CE pre dielce vyrobené v súlade so špecifikáciou dielca
Obrázok ZA.5 – Príklad informácií označovania značkou zhody CE podľa pevnostných hodnôt dielca stanovených výrobcom na základe objednávky odberateľa