SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16031
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16031Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16031
Slovenský názov: Nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky. Špecifikácie výrobkov, návrh a hodnotenie pomocou výpočtov a skúšok
Anglický názov: Adjustable telescopic aluminium props. Product specifications, design and assessment by calculation and tests
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8121
Úroveň zapracovania: idt EN 16031:2012
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiály, návrhové požiadavky a určenie spolu s metódami hodnotenia, ktoré používajú ako výpočty, tak aj skúšanie pre nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky, ktoré sú určené na použitie na stavenisku. Norma špecifikuje jedenásť tried menovitých špecifických hodnôt pevností pre nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky, z ktorých každá má skupinu maximálnych dĺžok predĺženia.Obsah normy STN EN 16031
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Symboly
5 Klasifikácia
6 Označovanie
7 Materiály
8 Požiadavky
8.1 Rúrky
8.2 Zváranie
8.3 Zariadenie na nastavenie dĺžky
8.4 Trvalé zabezpečenie proti samovoľnému uvoľneniu
8.5 Bezpečnostná vzdialenosť na ochranu ruky
8.6 Dĺžka prekrytia
8.7 Koncové platničky
9 Overovanie
9.1 Všeobecne
9.2 Výpočet pevnosti stojky
9.2.1 Všeobecne
9.2.2 Chyby zhotovenia
9.2.3 Správanie sa vnútornej a vonkajšej rúrky
9.2.4 Okrajové podmienky
9.2.5 Overovanie pevnosti stojky
9.3 Overovanie pevnosti zariadenia na nastavenie dĺžky
9.4 Overovanie prevencie proti samovoľnému uvoľneniu
9.5 Potvrdenie výsledkov výpočtu pomocou skúšky
10 Skúšky
10.1 Všeobecne
10.2 Podrobné skúšky
10.2.1 Skúšky tlakom na rúrkach bez závitu
10.2.2 Skúšky tlakom na rúrkach so závitom
10.2.3 Ohybové skúšky na rúrkach so závitom
10.2.4 Skúšky limitných excentricít v koncových častiach stojky
10.2.5 Skúšky tlakom na zariadeniach na nastavenie dĺžky
10.3 Skúšky zabezpečenia proti samovoľnému uvoľneniu
10.3.1 Účel skúšky
10.3.2 Usporiadanie pri skúške
10.3.3 Vyhodnotenie skúšobných výsledkov
10.4 Skúšobná metóda pre pevnosť stojky
10.4.1 Vlastnosti materiálu
10.4.2 Globálna skúška
11 Dokumentovanie skúšobných výsledkov
12 Označovanie
13 Hodnotenie
14 Príručka pre užívateľa
Príloha A (informatívna) – Kontrola práve prebiehajúcej výroby
Literatúra
Obrázok 1 Príklad nastaviteľnej teleskopickej hliníkovej stojky (typ 1)
Obrázok 2 Príklad nastaviteľnej teleskopickej hliníkovej stojky (typ 2)
Obrázok 3 Príklady metód zabezpečovacích bezpečnostných zariadení
Obrázok 4 Konštrukčný model na overenie skutočnej pevnosti pre rôzne typy stojok
Obrázok 5 – Excentricity pri základovej doske – konštrukčný model a)
Obrázok 6 – Účinný priemer D1
Obrázok 7 – Zjednodušená výpočtová schéma pre vzdialenosť e(N)
Obrázok 8 – Excentricity pri základovej doske – konštrukčný model b)
Obrázok 9 – Vzťah medzi momentom pružnosti a rotáciou v pätke stojky
Obrázok 10 – Základné usporiadanie pri skúške pre skúšku tlakom
Obrázok 11 – Usporiadanie pri skúške pre osovú tlakovú tuhosť E A a charakteristický odpor v tlaku NR,k závitových rúrok
Obrázok 12 – Usporiadanie pri skúške pre pevnosť v ohybe E I a kapacitu ohybového momentu MB,R,k závitových rúrok
Obrázok 13 – Príklad záťažovo-odklonenej krivky pri ohybovej skúške
Obrázok 14 – Usporiadanie pri skúške pre limitnú excentricitu pri základe
Obrázok 15 – Príklad kriviek rotácie momentov
Obrázok 16 – Odpor pružiny Obrázok 17 – Usporiadanie pri skúške pre charakteristickú silu zariadenia na nastavenie dĺžky
Tabuľka 1 – Triedy zaťaženia pre nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky
Tabuľka 2 – Dĺžkové triedy pre nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky
Tabuľka 3 – Kroky overovania